Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie sposobu przekazywania oraz wzorów informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400k ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób przekazywania oraz wzory:

1) kwartalnej informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056);

2) zbiorczej informacji o:

a) zgromadzonych wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

b) gminach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji,

c) powiatach, które uzyskały dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) zbiorczej informacji o zgromadzonych wpływach z tytułu środków, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 6, oraz wpływach z tytułu opłat, o których mowa w art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893).

§ 2. [Wzór kwartalnej informacji o podmiotach uiszczających opłaty, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji]

1. Wzór kwartalnej informacji, o której mowa w § 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór zbiorczej informacji, o której mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. [Forma przekazywania informacji, o których mowa w § 1 pkt 1–3]

Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, są przekazywane w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1303).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802, 868, 1047 i 1162.

Załącznik 1. [WZÓR – KWARTALNA INFORMACJA ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ O PODMIOTACH UISZCZAJĄCYCH OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 ORAZ ART. 17 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 20 STYCZNIA 2005 R. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 2056)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 25 czerwca 2021 r. (poz. 1258)

Załącznik nr 1

WZÓR KWARTALNA INFORMACJA ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ O PODMIOTACH UISZCZAJĄCYCH OPŁATY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 ORAZ ART. 17 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 20 STYCZNIA 2005 R. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 2056)


Załącznik 2. [WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ O ZGROMADZONYCH WPŁYWACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA BRAK SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I ART. 17 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 20 STYCZNIA 2005 R. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 2056), ORAZ O GMINACH I POWIATACH, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR ZBIORCZA INFORMACJA ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ O ZGROMADZONYCH WPŁYWACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA BRAK SIECI ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I ART. 17 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 20 STYCZNIA 2005 R. O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 2056), ORAZ O GMINACH I POWIATACH, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI


Załącznik 3. [WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ O ZGROMADZONYCH WPŁYWACH Z TYTUŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 3 PKT 2, ART. 62 UST. 6, ORAZ WPŁYWACH Z TYTUŁU OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 2 I ART. 77 UST. 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1893)]

Załącznik nr 3

WZÓR - ZBIORCZA INFORMACJA ZARZĄDU NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ O ZGROMADZONYCH WPŁYWACH Z TYTUŁU ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 3 PKT 2, ART. 62 UST. 6, ORAZ WPŁYWACH Z TYTUŁU OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 2 I ART. 77 UST. 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2015 R. O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1893)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-09
  • Data wejścia w życie: 2021-07-24
  • Data obowiązywania: 2021-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw