Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH180042)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w Komborni]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH1800422) ), obejmujący obszar 13,14 ha, położony w województwie podkarpackim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 24 czerwca 2021 r. (poz. 1260)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

207309,95

705920,43

2

207303,91

705993,70

3

207307,94

706021,88

4

207312,36

706043,22

5

207315,18

706059,32

6

207315,18

706083,48

7

207286,72

706078,20

8

207258,12

706072,27

9

207237,38

706064,80

10

207209,81

706052,95

11

207179,40

706041,61

12

207177,85

706029,24

13

207177,98

706020,22

14

207178,24

706007,60

15

207176,95

705994,97

16

207172,31

705989,05

17

207162,78

705976,94

18

207153,76

705965,34

19

207149,64

705954,00

20

207149,64

705944,21

21

207152,73

705934,94

22

207162,52

705913,03

23

207168,71

705886,75

24

207170,00

705875,16

25

207167,42

705857,89

26

207163,11

705846,28

27

207151,84

705827,36

28

207137,34

705810,05

29

207127,28

705799,98

30

207124,46

705778,24

31

207123,66

705745,23

32

207122,45

705713,02

33

207120,44

705671,15

34

207119,98

705635,59

35

207116,98

705596,35

36

207112,58

705583,79

37

207104,53

705572,92

38

207096,08

705566,47

39

207077,56

705551,98

40

207063,00

705525,87

41

207052,19

705506,89

42

207043,74

705476,29

43

207037,70

705460,99

44

207029,51

705449,15

45

207030,45

705433,61

46

207030,25

705419,66

47

207027,51

705402,16

48

207010,32

705398,59

49

207010,51

705385,92

50

206992,02

705381,17

51

206993,01

705360,74

52

206995,52

705322,16

53

207031,35

705332,63

54

207038,59

705326,18

55

207044,63

705325,38

56

207051,88

705327,79

57

207057,11

705338,66

58

207052,69

705344,70

59

207048,26

705355,17

60

207070,20

705360,00

61

207118,71

705370,07

62

207179,30

705389,80

63

207174,47

705407,51

64

207213,73

705416,37

65

207257,21

705424,82

66

207292,23

705431,26

67

207294,85

705464,28

68

207299,28

705484,41

69

207307,94

705508,16

70

207300,89

705559,29

71

207298,88

705608,01

72

207293,44

705675,64

73

207287,81

705720,74

74

207334,51

705728,79

75

207342,16

705767,44

76

207338,13

705807,70

77

207337,73

705820,98

78

207335,72

705834,27

79

207329,27

705847,15

80

207319,21

705864,06

81

207310,35

705898,28

82

207309,95

705920,431) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĄKI W KOMBORNI (PLH180042)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

2

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-09
  • Data wejścia w życie: 2021-07-24
  • Data obowiązywania: 2021-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw