Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH160011)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH1600112) ), obejmujący obszar 619,90 ha, położony w województwie opolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 24 czerwca 2021 r. (poz. 1261)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

283635,78

435433,97

2

283617,55

435537,78

3

283622,67

435674,39

4

283648,71

435841,61

5

283601,92

435986,25

6

283553,23

436085,37

7

283512,18

436113,05

8

283464,07

436164,48

9

283398,66

436243,89

10

283346,61

436340,80

11

283160,69

436568,33

12

283060,90

436686,35

13

282899,88

436818,82

14

282719,19

436894,70

15

282573,24

436901,63

16

282333,06

436846,73

17

282062,40

436787,12

18

282138,49

436664,45

19

282037,57

436593,87

20

281945,97

436594,93

21

281854,11

436617,68

22

281666,89

436671,81

23

281487,18

436665,32

24

281303,98

436667,46

25

281181,54

436694,18

26

281044,66

436794,46

27

280921,47

436884,06

28

280818,86

436954,40

29

280580,77

437007,95

30

280442,10

436973,76

31

280195,36

436899,25

32

280009,23

436862,33

33

279826,14

436855,80

34

279691,27

436786,95

35

279539,19

436739,58

36

279406,99

436731,49

37

279308,09

436581,17

38

279280,40

436539,08

39

279184,36

436344,87

40

279168,89

436332,70

41

279133,96

436305,21

42

279144,98

436280,49

43

279161,85

436242,64

44

279216,27

436230,28

45

279301,35

436207,45

46

279318,57

436185,96

47

279339,44

436142,83

48

279361,99

436130,29

49

279404,33

436106,74

50

279503,42

436047,20

51

279601,13

436028,12

52

279639,43

436020,65

53

279670,74

435955,96

54

279695,70

435919,67

55

279743,26

435850,55

56

279834,57

435873,35

57

280015,86

435721,91

58

279972,61

435677,72

59

280001,76

435655,15

60

280027,15

435635,41

61

280075,10

435602,50

62

280110,83

435579,93

63

280133,40

435574,29

64

280156,91

435563,95

65

280174,77

435547,96

66

280192,64

435514,11

67

280224,61

435479,32

68

280288,55

435510,35

69

280317,69

435452,99

70

280482,71

435297,82

71

280523,20

435260,40

72

280658,63

435135,24

73

280665,53

435128,87

74

280505,51

435099,96

75

280669,33

434952,86

76

280874,94

434999,66

77

280940,14

435041,46

78

281052,13

435115,01

79

281130,70

435166,83

80

281142,55

435221,70

81

281148,52

435220,92

82

281236,85

435209,48

83

281539,14

435150,33

84

281549,69

435148,26

85

281601,84

435231,81

86

281723,19

435426,23

87

281769,27

435500,04

88

281745,65

435528,67

89

281707,29

435575,17

90

281747,03

435634,91

91

281821,73

435648,12

92

281880,32

435608,32

93

281883,58

435606,11

94

281890,81

435547,06

95

281982,15

435531,09

96

282087,98

435512,60

97

282112,14

435495,10

98

282240,22

435402,28

99

282255,68

435391,08

100

282307,93

435340,30

101

282403,30

435247,63

102

282409,19

435241,83

103

282572,42

435081,33

104

282581,85

435072,05

105

282825,04

435157,42

106

282864,27

435001,82

107

282895,58

434955,77

108

282940,27

434890,03

109

283039,22

434843,56

110

283175,05

434832,23

111

283307,03

434857,71

112

283371,12

434886,67

113

283529,17

434999,17

114

283812,24

435152,20

115

283746,97

435218,59

116

283675,19

435319,61

117

283635,78

435433,97


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011) ŻYWOCICE ( LIGOTA )]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011) ŻYWOCICE ( LIGOTA )


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁĘG ZDZIESZOWICKI (PLH160011)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-09
  • Data wejścia w życie: 2021-07-24
  • Data obowiązywania: 2021-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw