Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo budowlane

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 82b ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę]

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, zwany dalej "rejestrem wniosków i decyzji", jest prowadzony w częściach dotyczących:

1) wniosków o pozwolenie na budowę;

2) decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 2. [Zamieszczenie danych w rejestrze wniosków i decyzji]

Dane w rejestrze wniosków i decyzji oraz w rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanym dalej "rejestrem zgłoszeń", zamieszcza się pod kolejnym numerem.

§ 3. [Wprowadzenie danych w rejestrze wniosków i decyzji]

1. Wprowadzenie danych w rejestrze wniosków i decyzji oraz w rejestrze zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, wymaga identyfikacji oraz uwierzytelnienia osoby wprowadzającej dane.

2. Organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr wniosków i decyzji oraz rejestr zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, nadaje osobie upoważnionej do wprowadzania danych do tych rejestrów unikalny identyfikator, certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane oraz hasło, które pozwala tej osobie na pierwsze zalogowanie się do systemu oraz ustalenie własnego hasła.

3. Identyfikacja następuje poprzez wprowadzenie przez osobę upoważnioną do wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji oraz do rejestru zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, unikalnego identyfikatora.

4. Uwierzytelnienie dokonywane jest na podstawie hasła podanego przez osobę upoważnioną do wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji oraz do rejestru zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, oraz przy wykorzystaniu certyfikatu potwierdzającego tożsamość tej osoby, wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§ 4. [Stosowanie zabezpieczenia uniemożliwiającego zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych]

1. W rejestrze wniosków i decyzji oraz w rejestrze zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, stosuje się zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych.

2. Korekty błędów danych w rejestrze wniosków i decyzji oraz w rejestrze zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, mogą być dokonywane przez upoważnionych pracowników organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym te rejestry.

3. Rejestr wniosków i decyzji oraz rejestr zgłoszeń, prowadzone w formie elektronicznej, są prowadzone w sposób umożliwiający jednoznaczne odróżnienie skorygowanych danych od danych wprowadzonych po raz pierwszy do tych rejestrów. Przy korekcie błędu podaje się datę tej korekty oraz dane osoby, która jej dokonuje.

§ 5. [Sposób prowadzenia rejestru wniosków i decyzji]

1. Rejestr wniosków i decyzji oraz rejestr zgłoszeń, prowadzone w formie elektronicznej, są prowadzone w sposób umożliwiający publikowanie danych w prowadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego systemie teleinformatycznym pod nazwą Wyszukiwarka Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń.

2. Publikowane dane przygotowane są w formie dostępnej cyfrowo w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).

§ 6. [Sposób wprowadzania danych oraz korekta błędów]

1. W rejestrze wniosków i decyzji oraz w rejestrze zgłoszeń, dotyczących terenów zamkniętych, prowadzonych w postaci papierowej, dane wprowadza się w sposób czytelny, z podaniem daty wprowadzenia danych oraz z czytelnym podpisem osoby wprowadzającej dane.

2. Korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu i wpisanie obok danych poprawnych z datą poprawki oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej korekty. Nie poprawia się pojedynczych liter lub cyfr.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 282 i 784.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 306), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 471, 695 i 782).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-12
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw