Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH2200442) ), obejmujący obszar 883,51 ha, położony w województwie pomorskim i polskim obszarze morskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 24 czerwca 2021 r. (poz. 1271)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

722984,87

485798,17

2

722933,53

485817,44

3

722914,42

485824,62

4

722898,58

485831,55

5

722871,05

485858,09

6

722833,23

485878,68

7

722822,44

485881,85

8

722788,73

485892,96

9

722786,70

485893,63

10

722770,87

485898,91

11

722760,29

485902,01

12

722765,69

485931,59

13

722768,53

485973,96

14

722768,63

485975,46

15

722778,76

485998,68

16

722778,48

485999,07

17

722752,44

486038,71

18

722731,24

486081,95

19

722719,37

486086,85

20

722701,23

486100,41

21

722694,03

486100,99

22

722686,08

486099,18

23

722671,27

486115,28

24

722655,44

486134,12

25

722631,30

486267,45

26

722580,59

486399,16

27

722544,42

486495,89

28

722496,84

486647,90

29

722461,04

486723,39

30

722432,96

486808,13

31

722365,19

486927,09

32

722306,39

487047,21

33

722242,15

487193,60

34

722184,33

487312,54

35

722144,31

487401,86

36

722140,35

487446,55

37

722137,98

487473,43

38

722070,37

487569,79

39

722062,24

487586,81

40

721949,80

487570,93

41

721920,44

487562,87

42

721877,84

487541,00

43

721830,98

487521,40

44

721381,32

487288,96

45

721255,00

487561,83

46

721214,58

487536,56

47

721124,69

487473,15

48

721048,63

487382,47

49

720963,81

487224,50

50

720931,62

487122,13

51

720925,75

486993,44

52

720952,06

486882,28

53

720972,18

486784,68

54

720972,56

486782,81

55

720981,31

486706,75

56

720995,94

486578,06

57

720995,94

486537,09

58

720940,38

486425,94

59

720932,05

486414,38

60

720949,77

486397,53

61

720990,58

486364,38

62

721024,28

486336,48

63

721039,27

486324,66

64

721056,99

486313,29

65

721083,14

486295,78

66

721074,61

486273,13

67

721060,49

486266,57

68

721030,62

486277,62

69

721051,96

486232,76

70

721011,04

486244,69

71

720961,75

486271,16

72

720977,94

486237,58

73

720992,71

486207,05

74

721003,54

486184,73

75

721017,77

486155,46

76

721025,54

486139,33

77

721033,36

486123,30

78

721034,89

486120,13

79

721046,54

486117,45

80

721092,11

486106,89

81

721124,11

486099,56

82

721146,21

486094,52

83

721156,44

486092,17

84

721192,44

486083,80

85

721218,48

486077,95

86

721216,84

486067,34

87

721211,31

486030,96

88

721205,62

485993,21

89

721199,00

485950,00

90

721194,74

485922,53

91

721219,79

485916,68

92

721274,33

485904,21

93

721295,23

485899,12

94

721326,41

485892,28

95

721325,75

485889,66

96

721356,88

485882,60

97

721370,50

485879,59

98

721371,27

485878,77

99

721384,01

485876,15

100

721392,66

485874,56

101

721421,81

485868,54

102

721425,04

485871,50

103

721444,24

485867,28

104

721461,20

485863,62

105

721467,27

485862,63

106

721503,92

485857,38

107

721533,52

485853,28

108

721550,48

485850,76

109

721607,70

485854,48

110

721630,89

485854,70

111

721676,84

485841,24

112

721697,41

485828,44

113

721688,55

485813,24

114

721657,81

485757,44

115

721648,18

485729,98

116

721657,04

485719,47

117

721690,52

485727,90

118

721694,13

485718,16

119

721705,62

485712,58

120

721723,56

485706,45

121

721724,87

485692,01

122

721701,57

485674,72

123

721683,19

485642,01

124

721660,10

485601,64

125

721645,55

485575,60

126

721627,72

485544,75

127

721667,76

485494,20

128

721699,93

485441,03

129

721717,65

485407,55

130

721730,34

485386,10

131

721744,79

485359,63

132

721759,88

485335,56

133

721783,74

485303,17

134

721814,81

485259,85

135

721828,16

485243,22

136

721850,91

485215,43

137

721872,14

485190,26

138

721889,64

485172,76

139

721930,34

485135,78

140

721990,08

485106,02

141

721989,86

485099,02

142

722054,19

485097,05

143

722098,65

485093,85

144

722117,32

485099,62

145

722181,22

485116,89

146

722229,03

485129,87

147

722312,62

485146,94

148

722350,69

485155,25

149

722404,96

485148,25

150

722474,54

485139,50

151

722566,88

485127,24

152

722634,71

485115,87

153

722677,39

485107,61

154

722689,27

485113,15

155

722695,61

485122,26

156

722702,44

485171,76

157

722695,41

485172,75

158

722685,51

485198,50

159

722685,21

485221,27

160

722666,30

485253,94

161

722651,25

485270,57

162

722636,11

485282,36

163

722615,12

485283,35

164

722600,86

485285,03

165

722590,66

485286,02

166

722576,31

485316,71

167

722565,91

485362,65

168

722558,09

485400,97

169

722551,55

485434,93

170

722549,08

485434,33

171

722538,48

485492,45

172

722551,26

485494,83

173

722557,99

485479,28

174

722608,93

485499,13

175

722622,54

485515,92

176

722642,05

485541,46

177

722668,58

485581,36

178

722676,50

485592,94

179

722701,15

485630,17

180

722703,63

485634,43

181

722712,54

485650,66

182

722727,49

485679,28

183

722745,36

485691,40

184

722774,72

485691,40

185

722806,95

485682,67

186

722813,13

485685,02

187

722859,86

485670,76

188

722910,65

485655,42

189

722946,20

485644,53

190

722967,52

485638,06

191

722967,60

485642,51

192

722963,29

485664,19

193

722963,35

485664,34

194

723004,14

485772,31

195

723009,29

485785,81

196

723009,86

485788,78

197

722984,87

485798,17

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

722611,25

497802,25

2

720869,69

497895,20

3

720800,57

497898,89

4

720708,77

497903,78

5

720673,56

497939,89

6

720614,59

497914,57

7

720526,10

497872,42

8

720383,55

497804,37

9

720379,11

497793,08

10

720378,80

497792,94

11

720341,69

497776,96

12

720323,85

497770,63

13

720243,25

497742,42

14

720141,94

497711,33

15

720007,23

497700,83

16

719954,06

497698,16

17

719921,70

497703,58

18

719932,85

497655,04

19

719997,71

497372,61

20

720048,70

497150,60

21

720106,91

496981,26

22

720186,28

496780,18

23

720245,05

496715,54

24

720279,88

496643,76

25

720280,46

496630,09

26

720228,98

496616,82

27

720161,26

496604,94

28

720101,85

496593,85

29

719995,72

496568,11

30

719854,73

496531,68

31

719723,25

496504,75

32

719518,89

496458,81

33

719354,94

496422,77

34

719264,64

496402,97

35

719253,43

496400,27

36

719179,98

496168,13

37

719182,48

496121,40

38

719184,43

496083,30

39

719187,21

496031,56

40

719191,49

495953,48

41

719204,91

495955,64

42

719227,39

495947,58

43

719325,03

495964,74

44

719420,11

495980,02

45

719437,78

495982,65

46

719489,66

495991,80

47

719536,53

495999,09

48

719626,35

496015,08

49

719632,35

496016,23

50

719633,83

496016,51

51

719716,35

496032,30

52

719767,89

496042,70

53

719883,37

496070,10

54

719941,28

496082,70

55

720060,13

496108,57

56

720105,20

496117,81

57

720256,59

496151,95

58

720382,82

496180,39

59

720411,98

496186,92

60

720457,87

496197,00

61

720541,94

496215,57

62

720582,34

496224,40

63

720603,61

496229,06

64

720613,07

496231,21

65

720639,15

496238,17

66

720674,12

496247,35

67

720697,56

496253,60

68

720719,18

496259,31

69

720741,36

496265,15

70

720765,91

496271,68

71

720784,40

496276,62

72

720800,05

496280,72

73

720802,83

496281,42

74

720824,67

496285,59

75

720849,84

496290,46

76

720853,04

496291,08

77

720861,80

496292,75

78

720883,01

496296,79

79

720897,40

496299,57

80

720913,18

496302,70

81

720934,81

496306,80

82

720951,64

496310,00

83

720975,35

496314,59

84

720999,34

496319,18

85

721003,99

496320,15

86

721017,00

496323,63

87

721038,97

496329,67

88

721072,83

496338,92

89

721102,66

496346,99

90

721119,77

496351,65

91

721140,84

496357,42

92

721156,21

496342,82

93

721175,68

496330,86

94

721176,51

496316,12

95

721197,65

496287,47

96

721190,70

496262,44

97

721195,42

496243,24

98

721173,73

496230,73

99

721158,99

496224,61

100

721151,48

496213,48

101

721102,25

496219,05

102

721090,57

496159,25

103

721127,84

496150,90

104

721197,09

496097,28

105

721120,78

496064,89

106

721020,84

496004,67

107

720990,91

495982,27

108

721024,09

495960,65

109

721106,98

495852,18

110

721121,16

495866,09

111

721136,74

495882,50

112

721157,88

495896,13

113

721185,13

495904,75

114

721197,65

495911,15

115

721214,34

495913,37

116

721226,58

495920,33

117

721238,26

495920,88

118

721264,96

495935,34

119

721272,19

495938,68

120

721311,13

495966,22

121

721327,82

495983,46

122

721350,53

495950,85

123

721366,32

495930,84

124

721439,65

495927,83

125

721508,86

495920,76

126

721539,66

495919,85

127

722654,38

495860,53

128

723402,19

496694,75

129

722611,25

497802,25

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)]

 Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

1130

Estuaria

2

1210

Kidzina na brzegu morskim

3

2110

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

4

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)

5

2130

Nadmorskie wydmy szare

6

2160

Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika

7

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

8

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lnica wonna

Linaria loeselii (Linaria odora)

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044) Lp.]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W UJŚCIU WISŁY (PLH220044)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

foka szara

Halichoerus grypus

migrująca

2

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

migrująca

3

parposz

Alosa fallax

migrująca

4

różanka

Rhodeus sericeus amarus

rozrodcza

5

wydra

Lutra lutra

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-12
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw