Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Określenie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym]

1. Określa się limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022.

2. Limit przyjęć na studia na kierunku lekarskim w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Limit przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym (Dz. U. poz. 1272).

Załącznik 1. [LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 lipca 2021 r. (poz. 1359)

Załącznik nr 1

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKIM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie studiów stacjonarnych

w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców*

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski

1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

184

2

126

126

2

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

204

5

48

84

3

Gdański Uniwersytet Medyczny

326

6

121

100

4

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

723

5

126

130

5

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

240

5

50

125

6

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

330

4

80

170

7

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

670**

10

130

104

8

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

340

2

140

200

9

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

250

2

65

140

10

Warszawski Uniwersytet Medyczny

550

12

170

130

11

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

305

17

145

140

12

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

150

0

0

110

13

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

100

6

75

50

14

Uniwersytet Rzeszowski

110

5

60

40

15

Uniwersytet Zielonogórski

70

0

70

0

16

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą w Krakowie

125

0

0

125

17

Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie

100

0

0

0

18

Uniwersytet Opolski

120

0

50

0

19

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

120

6

40

0

20

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach z siedzibą w Katowicach

150

0

60

50

21

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

120

5

80

0

22

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

100

0

100

0

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

** W tym 150 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Załącznik 2. [LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022]

Załącznik nr 2

LIMIT PRZYJĘĆ NA STUDIA NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie studiów stacjonarnych

w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim - miejsca dla cudzoziemców*

Jednolite studia magisterskie prowadzone

w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski

1

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

74

1

18

0

2

Gdański Uniwersytet Medyczny

47

2

22

0

3

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

120

5

48

36

4

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

60

2

20

20

5

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

100

0

0

50

6

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

120

2

36

36

7

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

68

2

14

70

8

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

80

2

20

30

9

Warszawski Uniwersytet Medyczny

82

4

25

22

10

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

52

5

25

22

* Dotyczy cudzoziemców podejmujących i odbywających studia na podstawie art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niewykorzystany limit przyjęć na studia dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw