Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 9 sierpnia 2021 r.

w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135 i 1163) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej;

2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

a) sposób przekazywania i warunki przyjmowania przesyłek listowych,

b) sposób ustalania, czy przesyłka listowa nadaje się do przekształcenia w postać papierową,

c) szczegółowy tryb postępowania, w przypadku gdy przesyłka listowa nie nadaje się do przekształcenia w postać papierową,

d) maksymalny czas przechowywania przez operatora wyznaczonego przesyłek listowych nadanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach publicznej usługi hybrydowej,

e) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłki listowej w ramach publicznej usługi hybrydowej jako przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w tym formę i sposób wystawiania dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej,

f) terminy odbioru przesyłek listowych z placówki pocztowej operatora wyznaczonego i sposób postępowania z przesyłkami nieodebranymi,

g) wymagania w zakresie opakowania przesyłek listowych,

h) sposób przekształcenia w postać papierową, w tym rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej;

3) okoliczności uznania usług za niewykonane lub nienależycie wykonane;

4) maksymalną łączną wielkość załączników w pojedynczej korespondencji.

§ 2. [Czas realizacji usługi]

Czas przebiegu przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, zwany dalej "czasem realizacji usługi", wynosi do 6 dni, licząc od dnia nadania dokumentu elektronicznego zawierającego treść korespondencji przekształcanej w przesyłkę listową do dnia doręczenia, zawiadomienia o próbie doręczenia lub odmowy przyjęcia przesyłki listowej zawierającej tę korespondencję.

§ 3. [Wskaźniki czasu realizacji usługi]

Przyjmuje się następujące wskaźniki czasu realizacji usługi:

1) D+6 - 85%,

2) D+8 - 95%

- gdzie D oznacza dzień, od którego jest liczony czas realizacji usługi, a wskaźnik procentowy oznacza udział liczby przesyłek rejestrowanych doręczonych w określonym terminie, liczonym od dnia nadania do dnia doręczenia, zawiadomienia o próbie doręczenia lub odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej, w ogólnej liczbie nadanych przesyłek rejestrowanych.

§ 4. [Warunki realizacji usługi]

1. Warunkiem realizacji usługi jest przekazanie za pośrednictwem systemu operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "ustawą", lub zintegrowanego z nim systemu, o którym mowa w art. 58 ust. 4 pkt 2 ustawy, dokumentu elektronicznego zawierającego treść korespondencji, który zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy może podlegać przekształceniu w przesyłkę listową i który spełnia wymagania techniczne określone w załączniku do rozporządzenia.

2. Dokument elektroniczny przekazany przez nadawcę jest automatycznie weryfikowany przez system operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 38 ust. 7 ustawy, w zakresie:

1) niewystąpienia przesłanki braku możliwości przekształcenia na postać papierową określonej w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do rozporządzenia;

3) braku zagrożeń dla bezpieczeństwa systemu operatora wyznaczonego.

3. Przekazany przez nadawcę dokument elektroniczny niespełniający wymagań, o których mowa w ust. 1, jest automatycznie zwracany do nadawcy z informacją o przyczynie zwrotu oraz adnotacją: "Brak możliwości przekształcenia przesyłki w postać papierową w związku z niespełnieniem wymagań określonych w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych" lub "Brak możliwości przekształcenia przesyłki w postać papierową w związku z niespełnieniem wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym".

4. Dokument elektroniczny stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu operatora wyznaczonego nie jest przyjmowany do przekształcenia w przesyłkę listową rejestrowaną. Informacja o tym fakcie jest generowana automatycznie i niezwłocznie udostępniana nadawcy w jego skrzynce doręczeń.

§ 5. [Potwierdzenie nadania przesyłki listowej rejestrowanej]

1. Dokument elektroniczny potwierdzający nadanie przesyłki listowej rejestrowanej w ramach publicznej usługi hybrydowej jest wytwarzany automatycznie w systemie operatora wyznaczonego w postaci pliku XML i niezwłocznie udostępniany nadawcy w jego skrzynce doręczeń.

2. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o dacie nadania dokumentu elektronicznego zawierającego treść korespondencji przekształcanej w przesyłkę listową.

§ 6. [Potwierdzenie odbioru przesyłki listowej rejestrowanej]

1. Dokument elektroniczny potwierdzający odbiór przesyłki listowej rejestrowanej w ramach publicznej usługi hybrydowej jest wytwarzany automatycznie w systemie operatora wyznaczonego w postaci pliku XML i niezwłocznie udostępniany nadawcy w jego skrzynce doręczeń.

2. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o:

1) dacie doręczenia, zawiadomienia o próbie doręczenia albo odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej;

2) danych adresata przesyłki rejestrowanej, a w przypadku gdy przesyłka rejestrowana została odebrana przez inną uprawnioną osobę, również danych tej osoby obejmujących jej imię, nazwisko oraz określenie jej związku z adresatem.

§ 7. [Stwierdzenie nieobecności adresata]

1. W przypadku stwierdzenia nieobecności adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłki listowej rejestrowanej w oddawczej skrzynce pocztowej, o której mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej w ramach publicznej usługi hybrydowej oraz o możliwości jej odbioru we wskazanej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w terminie 7 dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.

2. W przypadku niezgłoszenia się adresata lub innej osoby uprawnionej do odbioru przesyłki listowej rejestrowanej w terminie określonym zgodnie z ust. 1, operator wyznaczony przekazuje powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu pozostawienia pierwszego zawiadomienia.

3. Przesyłka listowa rejestrowana nieodebrana w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest zwracana do nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki do nadawcy operator wyznaczony może żądać uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku, o którym mowa w art. 52 ust. 6 ustawy.

§ 8. [Zapewnienie automatycznego wydruku i opakowania korespondencji]

Operator wyznaczony zapewnia automatyczny wydruk i opakowanie korespondencji na podstawie otrzymanych danych, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących norm dotyczących prawidłowego adresowania.

§ 9. [Publiczna usługa hybrydowa]

Opakowanie przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej polega na ich automatycznym kopertowaniu z zastosowaniem następujących parametrów technicznych:

1) format kopert: C6/5, C5;

2) koperty z dwoma oknami adresowymi (w polu nadawcy i w polu adresata);

3) nadruk na kopertach dla danych stałych - monochromatyczny;

4) maksymalna liczba kartek (wraz z kartką adresową) umieszczanych:

a) w kopercie C6/5 - 8,

b) w kopercie C5 - 12.

§ 10. [Niewykonanie publicznej usługi hybrydowej]

Publiczną usługę hybrydową uznaje się za niewykonaną, jeżeli:

1) data doręczenia, zawiadomienia o próbie doręczenia albo odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej w ramach publicznej usługi hybrydowej zawarta w dokumencie elektronicznym, o którym mowa w § 6, jest późniejsza o więcej niż 14 dni od daty nadania tej przesyłki potwierdzonej dokumentem elektronicznym, o którym mowa w § 5 - z zastrzeżeniem art. 55 ust. 3 ustawy;

2) przesyłka listowa rejestrowana doręczana w ramach publicznej usługi hybrydowej została utracona.

§ 11. [Nienależyte wykonanie publicznej usługi hybrydowej]

Publiczną usługę hybrydową uznaje się za nienależycie wykonaną, jeżeli:

1) wydruk dokumentu elektronicznego doręczanego odbiorcy w ramach publicznej usługi hybrydowej nie spełnia warunków określonych w art. 47 ust. 1 ustawy;

2) do wydruku dokumentu elektronicznego doręczanego odbiorcy w ramach publicznej usługi hybrydowej nie został dołączony wydruk dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, lub wydruk tego dokumentu nie został wykonany z należytą starannością i jakością techniczną umożliwiającą adresatowi zapoznanie się z treścią tego dokumentu;

3) dokument, o którym mowa w § 6, nie został umieszczony w skrzynce doręczeń nadawcy.

§ 12. [Przekazanie publicznej usługi hybrydowej w formie plików PDF]

Pojedyncza przesyłka w ramach publicznej usługi hybrydowej jest przekazywana wyłącznie w formie plików PDF, których łączna wielkość nie przekracza 15 MB.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r.

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

Załącznik 1. [WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZYGOTOWANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH REJESTROWANYCH DO NADANIA W RAMACH PUBLICZNEJ USŁUGI HYBRYDOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych
z dnia 9 sierpnia 2021 r. (poz. 1503)

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PRZYGOTOWANIA PRZESYŁEK LISTOWYCH REJESTROWANYCH DO NADANIA W RAMACH PUBLICZNEJ USŁUGI HYBRYDOWEJ

1. Wymagania dla dokumentu elektronicznego zawierającego treść korespondencji podlegającego przekształceniu w przesyłkę listową:

1) pliki PDF, w których zastosowano następujący układ strony:

a) format A4,

b) minimalne marginesy:

- górny i dolny - 10 mm,

- lewy i prawy - 15 mm;

2) brak zabezpieczenia hasłem uniemożliwiającym otwarcie lub kopiowanie pliku.

2. Parametry i informacje niezbędne dla procesu druku i doręczenia obejmują w szczególności:

1) w sekcji "Odbiorca" - informacje służące do poprawnego zaadresowania oraz prawidłowego doręczenia przesyłki:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa (firma),

c) ulica lub skrytka pocztowa,

d) nr budynku, nr lokalu,

e) kod pocztowy - polski kod pocztowy w formacie XX-XXX lub zagraniczny kod pocztowy do 20 znaków,

f) miasto,

g) kraj;

2) parametry usługi - informacje służące do poprawnej konfiguracji usługi:

a) rodzaj usługi: rejestrowana,

b) kategoria doręczenia: standard,

c) tryb nadania: dla przesyłek rejestrowanych rodzaj postępowania - w zależności od trybu, np.: kpk, kpa, kpc,

d) sygnatura akt;

3) parametry druku - informacje służące do prawidłowej konfiguracji linii drukującej i kopertującej:

a) typ druku monochromatyczny dla druku czarno-białego,

b) typ zadruku duplex dla druku dwustronnego;

4) parametry dodatkowe służące do konfiguracji usługi w ramach publicznej usługi hybrydowej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-17
  • Data wejścia w życie: 2021-10-05
  • Data obowiązywania: 2021-10-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw