Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 23 lipca 2021 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Lasy Państwowe]

1. Nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami Państwowymi", mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

1) polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo

2) strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

2. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do ustawy.

3. Lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa sąsiadujące z nieruchomościami wskazanymi w ust. 1 mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w celach, o których mowa w ust. 1, tylko w przypadku gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji tych celów.

Art. 2. [Sposób dokonania zamiany]

1. W przypadku wskazanym w art. 1 ust. 1 zamiana jest dokonywana przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości i bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Lasy Państwowe mogą dokonywać zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w ich zarządzie jedynie na lasy, grunty i inne nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

2. W przypadku wskazanym w art. 1 ust. 3 zamiana jest dokonywana przez organ właściwy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551 i 1561) na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości i bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

3. Zamiany, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.

4. Komisja sejmowa właściwa do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej wydaje opinię na żądanie organu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminie miesiąca od doręczenia jej tego żądania.

5. W razie niewydania opinii w terminie uważa się, że opinia jest pozytywna.

6. Stroną umowy zamiany może być wyłącznie:

1) państwowa osoba prawna w rozumieniu art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561) lub

2) osoba prawna, w której Skarb Państwa posiada większość akcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, lub

3) jednostka samorządu terytorialnego.

7. Umowa zamiany określa cel, o którym mowa w art. 1 ust. 1.

8. Umowa zamiany nie może być zawarta bez uzyskania pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej.

Art. 3. [Wyłączenia gruntów]

1. Z zamiany, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 2, wyłącza się lasy, grunty i inne nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiące obszary objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

2. W przypadku wyłączenia gruntów, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, z produkcji rolniczej lub leśnej na cele, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) dotyczących należności i opłat rocznych oraz jednorazowego odszkodowania, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Art. 4. [Wycinka drzew i krzewów]

1. Lasy Państwowe zarządzające przed zamianą, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 3, lasami, gruntami i innymi nieruchomościami będącymi przedmiotem tej zamiany są obowiązane do dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie ustalonym w odrębnym porozumieniu zawartym między Lasami Państwowymi a podmiotem, z którym została dokonana ta zamiana.

2. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1, staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych.

Art. 5. [Upływ 10-letniego okresu umowy zamiany]

1. Jeżeli w terminie 10 lat od dnia dokonania zamiany cel określony w umowie zamiany nie został zrealizowany, podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 albo 2, może żądać:

1) zwrotu nieruchomości od każdoczesnego jej właściciela, przy czym zwrot ten dokonuje się przez ponowną zamianę nieruchomości będących przedmiotem zamiany, albo

2) zapłaty przez podmiot, z którym zawarto umowę zamiany, określonej w tej umowie różnicy między wartością nieruchomości będących przedmiotem zamiany, jeżeli wartość nieruchomości, o których mowa w art. 1, będących przed zamianą własnością Skarbu Państwa była wyższa niż wartość nieruchomości, które Skarb Państwa otrzymał w wyniku zamiany.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlega ujawnieniu w księdze wieczystej nieruchomości należącej do Skarbu Państwa, o której mowa w art. 1, na wniosek złożony w umowie zamiany.

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być wykreślone na jednostronny wniosek właściciela nieruchomości po upływie 10 lat od dnia wpisu w księdze wieczystej, chyba że Skarb Państwa wykaże, że wystąpił do sądu o powrotne przeniesienie własności nieruchomości. W takim przypadku bieg terminu do wykreślenia roszczenia liczy się od dnia zakończenia postępowania, a w razie nieuwzględnienia żądania roszczenie może być wykreślone z chwilą zakończenia postępowania.

4. Do wpisu i wykreślenia roszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisu art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177) nie stosuje się.

Art. 6. [Opinia komisji sejmowej]

Każdorazowe przeniesienie własności nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 3, wymaga uzyskania pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej. Przepisy art. 2 ust. 4, 5 i 8 stosuje się odpowiednio.

Art. 7. [Okres dokonania zamiany]

Zamiana, o której mowa w art. 1 ust. 1 i 3, może być dokonana w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 8. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POZOSTAJĄCE W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM ZAMIANY NA LASY, GRUNTY I INNE NIERUCHOMOŚCI W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH POTRZEBAMI I CELAMI POLITYKI PAŃSTWA ZWIĄZANEJ ZE WSPIERANIEM ROZWOJU I WDRAŻANIEM PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ENERGII, ELEKTROMOBILNOŚCI LUB TRANSPORTU, SŁUŻĄCYCH UPOWSZECHNIANIU NOWYCH TECHNOLOGII ORAZ POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA ALBO STRATEGICZNEJ PRODUKCJI DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA, WYSOKICH TECHNOLOGII ELEKTRONICZNYCH I PROCESORÓW, ELEKTROMOBILNOŚCI, INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WODOROWEJ, LOTNICTWA, MOTORYZACJI ORAZ PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH]

Załącznik do ustawy
z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem
gruntów leśnych (poz. 1623)

NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA POZOSTAJĄCE W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM ZAMIANY NA LASY, GRUNTY I INNE NIERUCHOMOŚCI W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH POTRZEBAMI I CELAMI POLITYKI PAŃSTWA ZWIĄZANEJ ZE WSPIERANIEM ROZWOJU I WDRAŻANIEM PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH ENERGII, ELEKTROMOBILNOŚCI LUB TRANSPORTU, SŁUŻĄCYCH UPOWSZECHNIANIU NOWYCH TECHNOLOGII ORAZ POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA ALBO STRATEGICZNEJ PRODUKCJI DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA, WYSOKICH TECHNOLOGII ELEKTRONICZNYCH I PROCESORÓW, ELEKTROMOBILNOŚCI, INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WODOROWEJ, LOTNICTWA, MOTORYZACJI ORAZ PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

1. Nieruchomości Skarbu Państwa w Jaworznie stanowiące działki nr:

1) 2/15, o powierzchni 1,4092 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

2) 3/4, o powierzchni 4,5009 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;

3) 3/15, o powierzchni 12,0794 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;

4) 4, o powierzchni 4,9219 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

5) 6/5, o powierzchni 2,0673 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

6) 8/2, o powierzchni 0,5313 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

7) 18/2, o powierzchni 2,6164 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

8) 19/1, o powierzchni 0,1541 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

9) 20/3, o powierzchni 0,1112 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

10) 20/4, o powierzchni 0,0912 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00010144/5;

11) 240/6, o powierzchni 14,9563 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

12) 240/8, o powierzchni 0,7028 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

13) 241/4, o powierzchni 2,8821 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

14) 241/5, o powierzchni 0,6094 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

15) 248/1, o powierzchni 3,7894 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

16) 248/3, o powierzchni 2,3658 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

17) 254/1, o powierzchni 17,2035 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

18) 254/3, o powierzchni 2,2309 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

19) 256/2, o powierzchni 0,6007 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

20) 328, o powierzchni 62,8545 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

21) 329/5, o powierzchni 3,7191 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

22) 330/1, o powierzchni 3,7764 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

23) 330/4, o powierzchni 1,8483 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

24) 331, o powierzchni 0,4086 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;

25) 332, o powierzchni 118,0671 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8.

2. Nieruchomości Skarbu Państwa w Stalowej Woli stanowiące działki nr:

1) 75/1, o powierzchni 9,9135 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

2) 77/48, o powierzchni 0,1574 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;

3) 77/49, o powierzchni 24,9642 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;

4) 77/50, o powierzchni 3,2677 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;

5) 78, o powierzchni 7,8336 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;

6) 79, o powierzchni 6,7024 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;

7) 80, o powierzchni 0,3599 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

8) 82, o powierzchni 1,8074 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;

9) 83, o powierzchni 0,0349 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

10) 84, o powierzchni 0,3670 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

11) 99/2, o powierzchni 4,1112 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

12) 100, o powierzchni 5,2474 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

13) 101, o powierzchni 0,3906 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

14) 102/489, o powierzchni 24,5694 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00045870/6;

15) 104, o powierzchni 15,0189 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

16) 105, o powierzchni 26,5879 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

17) 106, o powierzchni 25,2022 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

18) 107, o powierzchni 9,8138 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

19) 108, o powierzchni 15,3892 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

20) 110, o powierzchni 25,1225 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

21) 111, o powierzchni 26,6879 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

22) 112, o powierzchni 27,0971 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

23) 114, o powierzchni 23,0779 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

24) 115, o powierzchni 0,7528 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

25) 117, o powierzchni 11,9859 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

26) 118, o powierzchni 27,7699 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

27) 119, o powierzchni 29,1323 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

28) 120, o powierzchni 29,8179 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

29) 121/1, o powierzchni 0,2465 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

30) 121/2, o powierzchni 29,2589 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

31) 122, o powierzchni 20,9262 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

32) 125, o powierzchni 6,6255 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

33) 126, o powierzchni 4,0552 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

34) 127, o powierzchni 35,3556 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

35) 128, o powierzchni 25,5164 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

36) 129, o powierzchni 28,9722 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

37) 130, o powierzchni 29,2202 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

38) 131, o powierzchni 29,3029 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

39) 132, o powierzchni 28,0110 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

40) 133, o powierzchni 20,7706 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

41) 137, o powierzchni 28,1928 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;

42) 138, o powierzchni 28,4060 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

43) 139, o powierzchni 29,6776 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

44) 140, o powierzchni 24,7658 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

45) 141, o powierzchni 21,4821 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

46) 142, o powierzchni 20,3288 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

47) 143, o powierzchni 16,0074 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

48) 144, o powierzchni 25,0606 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

49) 145, o powierzchni 30,4472 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

50) 146, o powierzchni 28,3662 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

51) 147, o powierzchni 28,0730 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

52) 152, o powierzchni 18,4983 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

53) 153, o powierzchni 23,4187 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

54) 154, o powierzchni 5,2917 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;

55) 159, o powierzchni 26,7246 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00050636/2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-06
  • Data wejścia w życie: 2021-09-21
  • Data obowiązywania: 2021-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw