Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. z 2014 r. poz. 1750) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. W rozkazie personalno-mobilizacyjnym o nadaniu przydziału mobilizacyjnego do międzynarodowych struktur wojskowych określa się:

1) stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca;

2) numer PESEL;

3) aktualny przydział służbowy, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), jednostkę organizacyjną, jednostkę wojskową i numer etatu albo informację, że żołnierz zawodowy pełni zawodową służbę wojskową w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji – ze wskazaniem organu przenoszącego żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej lub do dyspozycji, a także miejsce wykonywania obowiązków służbowych;

4) przydział mobilizacyjny, w tym stanowisko służbowe, numer identyfikacyjny stanowiska (NIS), jednostkę organizacyjną, wykaz stanowisk, zgodnie z którym żołnierz będzie pełnić służbę w międzynarodowej strukturze wojskowej na czas wojny;

5) jednostkę organizacyjną istniejącą w czasie pokoju, której powierzono zadania związane z administrowaniem żołnierzami zawodowymi pełniącymi służbę na stanowiskach służbowych w międzynarodowej strukturze wojskowej, oraz jej miejsce stałej dyslokacji.

2. Rozkaz personalno-mobilizacyjny, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w jednym egzemplarzu, zbiorowo lub indywidualnie dla danego żołnierza zawodowego.

3. Żołnierza zawodowego zapoznaje z treścią rozkazu personalno-mobilizacyjnego bezpośredni przełożony lub, w przypadku żołnierza zawodowego pełniącego służbę w międzynarodowej strukturze wojskowej, właściwy przedstawiciel Sił Zbrojnych.

4. Żołnierz zawodowy potwierdza zapoznanie się z treścią rozkazu personalno-mobilizacyjnego własnoręcznym podpisem.

5. Wyciąg z rozkazu personalno-mobilizacyjnego doręcza się dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową w czasie pokoju, oraz właściwemu przedstawicielowi Sił Zbrojnych w międzynarodowej strukturze wojskowej.";

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Zadania dowódcy jednostki wojskowej, o których mowa w § 7 i § 8 ust. 1b, ust. 1c oraz ust. 2, realizuje, w międzynarodowych strukturach wojskowych, wskazany w § 5a ust. 5 właściwy przedstawiciel Sił Zbrojnych.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka

Dziennik Ustaw