Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 września 2021 r.

w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej;

2) podmioty właściwe do składania wniosków o mianowanie;

3) terminy dokonywania mianowań;

4) kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniające możliwość mianowania na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy;

5) sposób ogłaszania o utracie stopnia w przypadkach określonych w art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą";

6) wzory dokumentów wykorzystywanych w sprawach mianowań.

§ 2. [Mianowanie funkcjonariusza na stopień]

1. Mianowanie funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", na stopień Straży Granicznej, zwany dalej "stopniem", następuje na wniosek albo z urzędu.

2. Wzór wniosku o mianowanie na stopień jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Osoby składające wniosek o mianowanie na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza), na stopień w korpusie podoficerów oraz chorążych]

Wniosek o mianowanie na stopień starszego szeregowego (starszego marynarza), na stopień w korpusie podoficerów oraz chorążych składają do:

1) Komendanta Głównego Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej;

2) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

3) komendanta oddziału Straży Granicznej:

a) kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,

b) komendant placówki albo dywizjonu Straży Granicznej;

4) komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

5) komendanta ośrodka Straży Granicznej - kierownik komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.

§ 4. [Osoby składające wniosek o mianowanie na stopnie w korpusie oficerów]

1. Wniosek o mianowanie na stopnie w korpusie oficerów, o których mowa w art. 51 pkt 4 lit. b-f ustawy, składają do Komendanta Głównego Straży Granicznej:

1) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) komendant oddziału Straży Granicznej;

3) komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej;

4) komendant ośrodka Straży Granicznej;

5) kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej.

2. Wniosek o mianowanie:

1) na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej,

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej na stopień generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej) oraz generała dywizji Straży Granicznej (wiceadmirała Straży Granicznej),

3) komendanta oddziału Straży Granicznej na stopień generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej)

- składa minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Wniosek o mianowanie zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz jego zastępców na stopnie w korpusie oficerów, o których mowa w art. 51 pkt 4 lit. b-f ustawy, składa Komendant Główny Straży Granicznej.

4. W przypadku wystąpienia przez właściwych przełożonych, o których mowa w ust. 1, o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 55a ustawy, do wniosku o mianowanie na stopień w korpusie oficerów dołącza się informację o weryfikacji.

§ 5. [Inne osoby uprawnione do złożenia wniosku o mianowanie]

1. Wnioski, o których mowa w § 3 i § 4 ust. 1, dotyczące funkcjonariusza:

1) pełniącego służbę poza granicami państwa w składzie kontyngentu Straży Granicznej - może również złożyć dowódca kontyngentu Straży Granicznej;

2) oddelegowanego do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną:

a) do pracy w celu wykonywania zadań określonych w ustawie, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego lub wykonywaniem czynności w sprawach cudzoziemców - może również złożyć kierownik urzędu państwowego albo dyrektor generalny urzędu, do którego oddelegowano funkcjonariusza,

b) w Biurze Nadzoru Wewnętrznego - może również złożyć Inspektor Nadzoru Wewnętrznego.

2. Wniosek o mianowanie na stopień w korpusie oficerów dowódca kontyngentu, kierownik urzędu państwowego lub dyrektor generalny urzędu składają za zgodą przełożonego właściwego w sprawach osobowych funkcjonariusza, którego ten wniosek dotyczy.

3. Wymogu uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli przełożonym właściwym w sprawach osobowych funkcjonariusza jest Komendant Główny Straży Granicznej.

§ 6. [Wnioski o mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej]

1. Wniosek o mianowanie osoby przyjmowanej do służby w Straży Granicznej i posiadającej stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej, zwane dalej "mianowaniem na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej", w przypadku mianowania na stopień w korpusie:

1) oficerów - składa do Komendanta Głównego Straży Granicznej właściwy przełożony, o którym mowa w § 4 ust. 1, a w przypadku funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach wymienionych w § 4 ust. 1 - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2) chorążych i w korpusie podoficerów oraz na stopień starszego szeregowego - składa do właściwego przełożonego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych podległej temu przełożonemu, a w przypadku braku takiej komórki organizacyjnej - osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw kadrowych.

2. Przełożony uprawniony do mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej może, z urzędu albo na wniosek osoby właściwej do występowania z wnioskiem o mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, uzależnić mianowanie od odbycia przez osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej lub stopień wojskowy przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na określony stopień.

§ 7. [Wykaz kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej]

Wykaz kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniających możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. [Wymogi dotyczące spełniania warunku posiadania kwalifikacji i umiejętności]

1. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie oficerów albo chorążych, jeżeli posiada:

1) kwalifikacje wskazane w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia o charakterze ogólnym uzasadniające możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określonym korpusie, potwierdzone praktyką zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej, oraz posiada co najmniej jedną ze wskazanych w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym lub

2) kwalifikacje wskazane w części I załącznika nr 2 do rozporządzenia o charakterze ogólnym uzasadniające możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w określonym korpusie oraz co najmniej 4-letnią praktykę zawodową związaną z wykorzystaniem co najmniej jednej ze wskazanych w części III załącznika nr 2 do rozporządzenia kwalifikacji i umiejętności o charakterze specjalistycznym.

2. Wymóg potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką zawodową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy absolwenta uczelni wojskowej, jeżeli jego przyjęcie do służby w Straży Granicznej następuje:

1) bezpośrednio po ukończeniu nauki w uczelni wojskowej albo

2) w okresie do lat 3 od ukończenia nauki w uczelni wojskowej, ale bezpośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pełnionej nieprzerwanie od zakończenia nauki.

3. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy w korpusie podoficerów spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie podoficerów, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż 2 lata.

4. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza) spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż wymiar zasadniczej służby wojskowej.

§ 9. [Mianowanie funkcjonariusza dokonywane w dniu Święta Straży Granicznej lub Narodowego Święta Niepodległości]

1. Mianowania funkcjonariusza na stopień na podstawie art. 56 ustawy dokonuje się z dniem Święta Straży Granicznej lub Narodowego Święta Niepodległości.

2. Funkcjonariusza, który odbył przeszkolenie specjalistyczne, mianuje się na pierwszy stopień oficerski bezpośrednio po zakończeniu tego przeszkolenia.

3. Absolwenta szkoły podoficerskiej i szkoły chorążych Straży Granicznej mianuje się odpowiednio na pierwszy stopień podoficera oraz na pierwszy stopień chorążego bezpośrednio po ukończeniu tych szkół. W przypadku gdy w dniu ukończenia szkoły podoficerskiej albo szkoły chorążych funkcjonariusz nie posiada pozytywnej opinii służbowej, mianowanie na stopień następuje z dniem uzyskania przez niego pozytywnej opinii służbowej.

4. Mianowania funkcjonariusza na stopień w drodze wyróżnienia, na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy, dokonuje się z dniem udzielenia tego wyróżnienia. Jeżeli mianowanie na wyższy stopień w drodze wyróżnienia następuje w związku z dokonaniem przez funkcjonariusza czynu świadczącego o szczególnym męstwie, wskutek którego funkcjonariusz poniósł śmierć, mianowania dokonuje się pośmiertnie.

5. Mianowania na stopień na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy dokonuje się z dniem zwolnienia funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej.

6. Mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej dokonuje się z dniem rozpoczęcia przez funkcjonariusza służby w Straży Granicznej.

7. W przypadku gdy mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej zostało uzależnione od odbycia przeszkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień, mianowania dokonuje się z dniem pozytywnego zakończenia tego przeszkolenia.

8. Mianowanie na stopień oraz na stopień równorzędny następuje w formie rozkazu personalnego.

§ 10. [Akt mianowania na stopień]

1. Funkcjonariuszowi mianowanemu na wyższy stopień wręcza się akt mianowania na stopień.

2. Akt mianowania na stopień wydaje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w:

1) Komendzie Głównej Straży Granicznej w przypadku mianowania funkcjonariusza na:

a) pierwszy stopień oficerski,

b) stopień generała,

c) pozostałe stopnie, jeżeli funkcjonariusz pełni służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

2) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w oddziale Straży Granicznej, w ośrodku szkolenia Straży Granicznej oraz w ośrodku Straży Granicznej w przypadku mianowania na stopnie inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b funkcjonariusza pełniącego służbę odpowiednio w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale, ośrodku szkolenia albo w ośrodku.

3. Wzór aktu mianowania na:

1) stopień podporucznika Straży Granicznej, generała brygady Straży Granicznej i generała dywizji Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) stopnie inne niż wymienione w pkt 1 jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. [Wręczenie aktu mianowania w dniu obchodów Święta Straży Granicznej lub Narodowego Święta Niepodległości]

1. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1, wręczenie aktu mianowania na stopień następuje w dniu obchodów Święta Straży Granicznej lub Narodowego Święta Niepodległości.

2. Akt mianowania na stopień wręcza funkcjonariuszowi Komendant Główny Straży Granicznej, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej albo przełożony, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach akt mianowania na stopień może wręczyć funkcjonariuszowi kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendy oddziału Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant placówki albo dywizjonu Straży Granicznej.

4. Funkcjonariusza mianowanego na stopień, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, zawiadamia się o innym terminie wręczenia aktu mianowania.

5. Funkcjonariuszowi, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania można wręczyć w miejscu jego pobytu.

6. W przypadku gdy funkcjonariusz mianowany na stopień zmarł przed otrzymaniem aktu mianowania na ten stopień albo gdy mianowanie na stopień następuje pośmiertnie, akt mianowania na stopień wręcza się małżonkowi zmarłego funkcjonariusza, jego dziecku lub rodzicowi.

§ 12. [Ujawnienie faktu podważającego zasadność mianowania na stopień]

1. W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania funkcjonariusza na stopień przełożony, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie funkcjonariusza na stopień, niezwłocznie pisemnie zawiadamia o tym fakcie właściwego przełożonego uprawnionego do mianowania na wnioskowany stopień.

2. Zawiadomienie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o mianowanie na stopień.

§ 13. [Ogłoszenie o utracie stopnia]

1. Ogłoszenie o utracie stopnia następuje w formie rozkazu personalnego.

2. Informacje o utracie stopnia przez funkcjonariusza można ogłosić wszystkim lub niektórym funkcjonariuszom, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, które były przyczyną utraty danego stopnia.

§ 14. [Przepis przejściowy]

Wnioski o mianowanie funkcjonariusza na stopień sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w mocy.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. poz. 195), które zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 września 2021 r. (poz. 1701)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O MIANOWANIE NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJZałącznik 2. [WYKAZ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ UZASADNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ MIANOWANIA NA STOPIEŃ RÓWNORZĘDNY OBOWIĄZUJĄCY W STRAŻY GRANICZNEJ OSOBY PRZYJMOWANEJ DO SŁUŻBY I POSIADAJĄCEJ STOPIEŃ WOJSKOWY]

Załącznik nr 2

WYKAZ KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ UZASADNIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ MIANOWANIA NA STOPIEŃ RÓWNORZĘDNY OBOWIĄZUJĄCY W STRAŻY GRANICZNEJ OSOBY PRZYJMOWANEJ DO SŁUŻBY I POSIADAJĄCEJ STOPIEŃ WOJSKOWY

I. Kwalifikacje o charakterze ogólnym uzasadniające możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w korpusie:

1) oficerów Straży Granicznej:

a) ukończenie uczelni wojskowej i posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego, w tym tytułu oficera dyplomowanego) albo

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) oraz odbycie szkolenia wojskowego i zdanie egzaminu na oficera, albo

c) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) i ukończenie uczelni niebędącej uczelnią wojskową, jeżeli studia lub nauka w tej szkole zostały odbyte na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy, albo

d) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) i zdanie egzaminu na oficera, przeprowadzonego w trybie zakwalifikowania chorążego zawodowego lub podoficera zawodowego do egzaminu na oficera;

2) chorążych Straży Granicznej:

a) ukończenie kursu specjalistycznego dla młodszych chorążych (młodszych chorążych marynarki) albo

b) ukończenie szkoły chorążych kształcącej kandydatów na chorążych zawodowych, albo

c) ukończenie szkoły podoficerskiej.

II. Kwalifikacje i umiejętności o charakterze specjalistycznym uzasadniające możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie oficerów i chorążych w przypadku, gdy mianowanie na stopień jest uzależnione od potwierdzenia kwalifikacji o charakterze ogólnym praktyką zawodową w postaci co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej:

1) doświadczenie w wykonywaniu czynności:

a) analityczno-informacyjnych lub

b) operacyjno-rozpoznawczych, lub

c) dochodzeniowo-śledczych

- nabyte podczas co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej lub w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2) ukończenie szkoleń specjalistycznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) o specjalności pozwalającej na samodzielne wykonywanie czynności w zakresie kontroli:

a) chemicznej lub

b) radiometrycznej, lub

c) pirotechnicznej;

3) uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru inwestorskiego;

4) uprawnienia tłumacza przysięgłego;

5) ukończenie aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej;

6) kwalifikacje zawodowe trenera lub instruktora uprawniające do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego o charakterze specjalistycznym;

7) udokumentowane kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, przydatne w procesie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Granicznej;

8) aktualna licencja pilota zawodowego;

9) aktualna licencja mechanika lotniczego lub mechanika pokładowego;

10) uprawnienia operatora bezzałogowych statków powietrznych;

11) prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub lekarza weterynarii;

12) tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologia;

13) tytuł biegłego rewidenta lub spełnianie wymogów uprawniających do sprawowania funkcji głównego księgowego;

14) tytuł technika kryminalistyki lub eksperta kryminalistyki;

15) prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego;

16) zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego i posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z wykonywaniem kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego;

17) wykształcenie wyższe o kierunku studiów: elektronika, mechatronika, telekomunikacja, informatyka, geodezja, kryptografia lub cybernetyka;

18) ukończenie szkoleń w zakresie umożliwiającym prowadzenie prawidłowej eksploatacji i naprawy:

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego,

b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających;

19) umiejętności przydatne do służby w Straży Granicznej w komórkach właściwych w zakresie zabezpieczenia działań, nabyte podczas co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w jednostkach kawalerii powietrznej, jednostkach desantowo-szturmowych lub w pododdziałach do działań specjalnych;

20) aktualny dyplom lub świadectwo uprawniające do zajmowania stanowisk na polskich statkach morskich;

21) udokumentowana praktyka stoczniowa przy nadzorowaniu budów lub remontów jednostek pływających;

22) aktualne uprawnienia dewiatora;

23) kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu technika nawigacyjnego;

24) doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji transportu lub eksploatacji i naprawy pojazdów kołowych;

25) doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i napraw uzbrojenia;

26) doświadczenie zawodowe w kierowaniu i zarządzaniu jednostkami wojskowymi na stanowisku służbowym co najmniej dowódcy pułku (równorzędnym);

27) wykształcenie wyższe o kierunku studiów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie obronności państwa lub zarządzania kryzysowego.

III. Kwalifikacje i umiejętności o charakterze specjalistycznym, których wykorzystanie w co najmniej 4-letniej praktyce zawodowej uzasadnia możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej w korpusie oficerów i chorążych, stanowią kwalifikacje wymienione w części II pkt 2-25 i 27.

Załącznik 3. [WZÓR – AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ


Załącznik 4. [WZÓR – AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR - AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ STRAŻY GRANICZNEJ


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-16
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw