Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 2398),

2) ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 15 września 2021 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 2, art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 2398), które stanowią:

"Art. 2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. 1. Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, zwana dalej "Spółką", przejmuje działania podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, z dniem 1 stycznia 2021 r.

2. Spółka nabywa w drodze kupna składniki majątku będące własnością podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

3. Z dniem nabycia składników majątku, o których mowa w ust. 2, Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320) oraz innych ustaw, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prowadzenia wykonywanych, po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu, działań określonych w art. 3 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w szczególności staje się stroną wydanych decyzji administracyjnych."

"Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.";

2) art. 31 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535), który stanowi:

"Art. 31. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 2, art. 4 pkt 2, pkt 3 w zakresie art. 14b pkt 2, i pkt 6, art. 12, art. 24, art. 27 ust. 8 i art. 28, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 września 2021 r. (poz. 1747)

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Art. 1.1) Ustawa określa cel i zakres wykorzystania oraz sposób udzielania dotacji przeznaczonej dla następujących podmiotów:

1) Kopalni Soli Bochnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni,

2) Kopalni Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna w Wieliczce,

3) Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu,

4) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,

5) Kopalni Siarki "Machów" Spółka Akcyjna w likwidacji w Tarnobrzegu

- lub następców prawnych tych podmiotów.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) zakład górniczy - zakład górniczy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420);

2) dotacja - dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, która - w przypadku gdy stanowi pomoc publiczną - jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej lub została uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym przez Komisję Europejską;

3) wyrobisko górnicze - wyrobisko górnicze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Art. 3. 1. Dotację przeznacza się na finansowanie:

1) zadań w zakresie:

a) całkowitej likwidacji zakładu górniczego "Siedlec-Moszczenica" oraz niezabytkowej części zakładu górniczego "Bochnia", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego "Bochnia" - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 1,

b) całkowitej likwidacji niezabytkowej części zakładu górniczego "Wieliczka", a także utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego "Wieliczka" - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 2,

c) utrzymania, zabezpieczenia i ratowania zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Królowa Luiza" w Zabrzu - wchodzących w skład podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4;

2) działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego wchodzącego w skład byłych Zakładów Górniczo-Hutniczych "Orzeł Biały" w Bytomiu, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) działań wykonywanych po zakończeniu prac likwidacyjnych w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych przez podmiot, o którym mowa w art. 1 pkt 5.

2. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, rozumie się:

1) likwidację otworów eksploatacyjnych oraz wyrobisk górniczych;

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń;

3) naprawianie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego;

4) rekultywację terenów pogórniczych;

5) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających, związanych z likwidowanym zakładem górniczym;

6) utylizację solanki;

7) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;

8) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1-7;

9) sprawowanie ogólnego zarządu.

3. Przez zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, rozumie się:

1) rekultywację terenów pogórniczych;

2) zabezpieczenie części zabytkowych, renowację zabytkowych wyrobisk, maszyn i urządzeń;

3) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem zadań wymienionych w pkt 1 i 2;

4) (uchylony)2)

5)3) sprawowanie ogólnego zarządu.

4. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się:

1) zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym;

2) likwidację zbędnej infrastruktury związanej z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;

3) naprawianie szkód powstałych w wyniku wykonywania działań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) opracowanie, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z zakresem działań wymienionych w pkt 1-3;

5) sprawowanie ogólnego zarządu.

5. Przez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się:

1) zabezpieczenie terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie wyrobiska przed zmianą stosunków wodnych;

2) likwidację zbędnych instalacji, budynków oraz demontaż maszyn i urządzeń związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;

3) rekultywację terenów pogórniczych związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;

4) wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających związanych z wykonywaniem działania, o którym mowa w pkt 1;

5) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z wykonywaniem działań wymienionych w pkt 1-4;

6) sprawowanie ogólnego zarządu.

Art. 4. Dotację przeznacza się również na finansowanie:

1) ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób, o których mowa w art. 8;

2) roszczeń byłych pracowników całkowicie likwidowanych zakładów górniczych, dotyczących rent wyrównawczych oraz jednorazowych odszkodowań pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Art. 5. 1. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 4, przyznaje się na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, w przypadku spełnienia następujących warunków:

1) podjęcia decyzji albo uchwały o rozpoczęciu likwidacji zakładu górniczego przez ich właściwy organ;

2) zaakceptowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin:

a) programu całkowitej likwidacji zakładu górniczego, obejmującego w szczególności zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

b) rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące:

- zakres rzeczowy i finansowy zadań oraz harmonogram ich realizacji, ujmujący także zabezpieczenie zabytkowych części w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2,

- przychody z likwidacji majątku zakładu górniczego oraz innych źródeł.

2. Dotację na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin rocznego planu zadań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.

3. Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin rocznego planu tych działań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.

3a. Dotację na wykonanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 5, przyznaje się na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 5, po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin rocznego planu tych działań obejmującego, w podziale na miesiące, jego zakres rzeczowy i finansowy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1-3a, powinien zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenie:

a) zadań przewidzianych do realizacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - również w art. 4, albo

b) działań przewidzianych do wykonania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3;

3) preliminarz środków planowanych na realizację zadań albo na wykonanie działań w danym roku kalendarzowym;

4) w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 - określenie stanu zaawansowania prac związanych z likwidacją zakładu górniczego;

5) w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 4 - określenie stanu zaawansowania prac związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. c;

6) w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 - określenie stanu wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2;

7) w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 1 pkt 5, określenie stanu wykonania działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3.

Art. 6. 1. Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a podmiotem, o którym mowa w art. 1.

2.4) Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności opis zadania lub działania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji oraz tryb kontroli wykonania zadań lub działań.

Art. 7. Dotacje na realizację zadań i wykonywanie działań określonych w ustawie przyznawane są z uwzględnieniem innej pomocy, w tym pomocy de minimis oraz pomocy ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzielonej na realizację tych zadań lub wykonywanie tych działań, niezależnie od formy i źródła, oraz przychodów z likwidacji majątku zakładu górniczego.

Art. 8. 1. Podmioty, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2, otrzymują dotację na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla na zasadach określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy dla emerytów lub rencistów uprawnionych do bezpłatnego węgla.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również wdowom, wdowcom i sierotom po emerytach lub rencistach, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej.

3. W przypadku gdy prawo do bezpłatnego węgla wynika z renty rodzinnej - wszystkim osobom do niej uprawnionym przysługuje łącznie jeden ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. W razie podziału renty rodzinnej ekwiwalent ten ulega podziałowi w częściach równych, odpowiednio do liczby uprawnionych.

Art. 9.5) 1. Przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin dotacja jest wypłacana w transzach, na specjalnie w tym celu wyodrębniony przez podmiot, o którym mowa w art. 1, rachunek bankowy.

2. Podstawę do wypłacenia transzy dotacji stanowi przedstawienie przez podmiot, o którym mowa w art. 1:

1) wniosku o wypłacenie transzy dotacji wynikającej z:

a) rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo

b) rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 3a;

2) sprawozdania, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 10. 1.6) Podmiot, o którym mowa w art. 1, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin sprawozdanie miesięczne zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe zrealizowanych zadań lub wykonanych działań, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, objętym tym sprawozdaniem.

2. (uchylony)7)

3. Podmiot, o którym mowa w art. 1, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, w terminie do dnia 20 lutego roku następnego, wraz z rocznym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, sprawozdanie z realizacji:

1) rocznego planu zadań, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 2, albo

2) rocznego planu działań, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 3a.

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 1, nie zrealizował zadań albo nie wykonał działań, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, lub nie przedstawił sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji do czasu ustania przyczyn wstrzymania.

Art. 11. Dysponentem dotacji na realizację zadań i wykonanie działań określonych w ustawie jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin.

Art. 12.8) 1. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na zlecenie ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, realizuje zadania związane z monitorowaniem prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na cele określone w ustawie.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są finansowane z dotacji z budżetu państwa.

3. Podstawą przyznania dotacji na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin a Agencją Rozwoju Przemysłu Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Art. 12a. (uchylony)

Art. 13.9) Dotacje na zadania określone w ustawie są przekazywane podmiotom, o których mowa w art. 1, do dnia 31 grudnia 2027 r.

Art. 14. Przepisy ustawy w zakresie dotyczącym dotacji dla poszczególnych podmiotów, o których mowa w art. 1, w przypadku gdy konieczna jest zgoda Komisji Europejskiej, stosuje się od dnia ogłoszenia przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej dotacji z rynkiem wewnętrznym.

Art. 15. Do dotacji przyznanych na podstawie ustawy uchylanej w art. 16 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 16. Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 446, z 2009 r. poz. 339 oraz z 2011 r. poz. 981).

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 2398), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

2) Przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2021 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-27
  • Data wejścia w życie: 2021-09-27
  • Data obowiązywania: 2021-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw