REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 834

USTAWA

z dnia 15 maja 2024 r.

o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej]

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 2, w art. 26 w ust. 2 i w art. 27 w ust. 1 po wyrazach „energii, gospodarki,” dodaje się wyrazy „gospodarki surowcami energetycznymi,”;

2) w art. 37e w ust. 1 w pkt 8 w lit. c i w art. 37i w ust. 3 po wyrazie „energii,” dodaje się wyrazy „gospodarki surowcami energetycznymi,”.

Art. 2. [Prawo budowlane]

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) w art. 32:

1) w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii - w przypadku budowy lub rozbiórki linii przesyłowej elektroenergetycznej, a także linii elektroenergetycznej dochodzącej do granicy Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w przypadku budowy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli budowa lub rozbiórka linii przesyłowej elektroenergetycznej, a także linii elektroenergetycznej dochodzącej do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu.”;

3) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli budowa lub rozbiórka gazociągu przesyłowego albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa paliwowego Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu. Wyrażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody.”;

4) ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Organy, o których mowa w ust. 1b, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi opinie, o których mowa w ust. 1a i 1aa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o ich opinie.”;

5) po ust. 1c dodaje się ust. 1ca w brzmieniu:

„1ca. Opinie, o których mowa w ust. 1a i 1aa, nie wymagają formy postanowienia i nie podlegają zaskarżeniu.”.

Art. 3. [Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki]

W ustawie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2023 r. poz. 1072) w art. 13f w ust. 3 i 4 wyrazy „do spraw energii” zastępuje się wyrazami „do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 4. [Ustawa o Radzie Ministrów]

W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10a:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych”,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „ , pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów właściwy do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych”,

c) w ust. 5 skreśla się wyrazy „ , pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych”;

2) uchyla się art. 15a-15f;

3) w art. 29 po pkt 1d dodaje się pkt 1e w brzmieniu:

„1e) opiniowanie projektów dokumentów rządowych pod względem ich zgodności z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi;”.

Art. 5. [Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników]

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343 oraz z 2024 r. poz. 123) w art. 56 w ust. 4d1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 69h w ust. 1, 2, 4, 5 i 7 wyrazy „Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw aktywów państwowych”.

Art. 6. [Prawo energetyczne]

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4f ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odmowy świadczenia usług, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 4c, art. 4d ust. 1 oraz art. 4e ust. 1, z powodu nieuznania odbiorcy za uprawnionego do wyboru sprzedawcy w jednym z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może, na uzasadniony wniosek odbiorcy lub sprzedawcy, zwrócić się do Komisji Europejskiej o zobowiązanie państwa, w którym odmówiono świadczenia tych usług, do realizacji żądanej usługi, za pośrednictwem odpowiednio:

1) ministra właściwego do spraw energii - w przypadku odmowy świadczenia usług w zakresie energii;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w przypadku odmowy świadczenia usług w zakresie paliw gazowych.”;

2) w art. 6 w ust. 8, w art. 9i w ust. 12, w art. 31f w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 oraz w art. 38 w ust. 17 po wyrazach „minister właściwy do spraw energii” dodaje się wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

3) użyte w art. 9 w ust. 1, w art. 11r, w art. 11s w ust. 5, w art. 15b w ust. 1, w art. 15f w ust. 2, w art. 15fa w ust. 1 i 2, w art. 15h w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 161 w ust. 6, 7, 8, 10 i 12, w art. 32 w ust. 3, 6 i 7, w art. 32d w ust. 4, w art. 43f w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 5, w art. 43fa, w art. 46 w ust. 1, w art. 62bd i w art. 62i w ust. 14, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

4) w art. 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw energii - w odniesieniu do energii elektrycznej, oraz minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w odniesieniu do paliw gazowych, powiadamia Komisję Europejską co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, o wszelkich zmianach w działaniach mających na celu realizację obowiązków w zakresie ochrony interesów odbiorców i ochrony środowiska oraz o wpływie tych zmian na konkurencję krajową i międzynarodową.”;

5) w art. 9c w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Operator systemu przesyłowego, odpowiednio do zakresu działania, do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informacje za poprzedni rok kalendarzowy o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi informacje za poprzedni rok kalendarzowy o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, w szczególności dotyczące:”;

6) w art. 9ca w ust. 1 wyrazy „po otrzymaniu wystąpienia ministra właściwego do spraw energii lub Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki” zastępuje się wyrazami „po otrzymaniu wystąpienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub odpowiednio ministra właściwego do spraw energii albo ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

7) w art. 12 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw energii wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, w zakresie, w jakim dotyczą paliw, we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.”;

8) w art. 15b ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi oraz minister właściwy do spraw energii zamieszczają, na swoich stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej, odpowiednio sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 3, do dnia 31 lipca danego roku.”;

9) art. 15ba otrzymuje brzmienie:

„Art. 15ba. Minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi lub Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wystąpić do centrum naukowo-przemysłowego utworzonego zgodnie z art. 9ca ust. 2 o opracowanie koncepcji, metodyk, analiz, prognoz, raportów lub narzędzi, a także realizację projektów badawczych, dotyczących społecznoekonomicznych aspektów transformacji energetycznej lub zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.”;

10) w art. 15f ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi i minister właściwy do spraw energii, w zakresie swojej właściwości, współpracują z organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu stworzenia w pełni konkurencyjnego rynku paliw gazowych i energii elektrycznej w Unii Europejskiej, w szczególności promują i ułatwiają współpracę operatorów systemów przesyłowych w zakresie połączeń transgranicznych.”;

11) w art. 16 w ust. 13 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „działającym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii,” zastępuje się wyrazami „działającym w porozumieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw energii albo ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi,”;

12) w art. 23 w ust. 2c i w art. 24 w ust. 1 po wyrazach „ministrowi właściwemu do spraw energii” dodaje się wyrazy „oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

13) w art. 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes URE informuje Komisję Europejską o przyczynach odmowy udzielenia wnioskodawcy koncesji za pośrednictwem:

1) ministra właściwego do spraw energii, w przypadku koncesji w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej na rynku energii;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, w przypadku koncesji w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej na rynku paliw.”;

14) w art. 54:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw energii i minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.”,

b) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw energii i minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, określą w szczególności:”.

Art. 7. [Ustawa o działach administracji rządowej]

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512 oraz z 2023 r. poz. 2029) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w pkt 6a wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”;

2) w art. 7a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział energia obejmuje sprawy energii.”,

b) w ust. 2:

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) rynków energii;

3) bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.”;

3) w art. 9 w ust. 2:

a) uchyla się pkt 7,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) podejmowania działań sprzyjających wykorzystaniu energetyki rozproszonej w działalności gospodarczej;”;

4) w art. 11a:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dział gospodarka surowcami energetycznymi obejmuje sprawy:”,

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu:

„5) surowców energetycznych i paliw, w tym:

a) rynków surowców energetycznych i paliw,

b) bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych i paliw;

6) rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;

7) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie surowców energetycznych, paliw oraz rozwoju i wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze, jak również udział w pracach organów Unii Europejskiej;

8) gospodarki wodorowej.”,

b) w ust. 3 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”;

5) w art. 13a w ust. 1:

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) osiągania neutralności klimatycznej, w szczególności z wykorzystaniem technologii wodorowych oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych;”,

b) w pkt 12 po wyrazach „odnawialnych źródeł energii” dodaje się wyrazy „ , w tym rozwoju energetyki prosumenckiej i rozproszonej”;

6) w art. 23a w ust. 1 uchyla się pkt 11a;

7) w art. 29 w ust. 4 wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach „Służby Ochrony Państwa” dodaje się wyrazy „oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych”;

8) w art. 33a w ust. 1 uchyla się pkt 18.

Art. 8. [Prawo o ruchu drogowym]

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.2)) w art. 20 w ust. 5a wyrazy „ministra właściwego do spraw energii” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 9. [Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych]

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) w art. 50c w ust. 1 w pkt 4 i 5 oraz w art. 50d w ust. 3 i 4 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 10. [Ustawa o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki]

W ustawie z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1752) w art. 7 w ust. 1 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 11. [Prawo atomowe]

W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 33 w ust. 1, 6, 8, 10 i w ust. 21 w pkt 2, w art. 35a w ust. 16 i 17, w art. 38d w ust. 5-7, w art. 39n w ust. 9, w art. 41o w pkt 1, w art. 53 w ust. 2, 5 i 7, w art. 571 w ust. 4, w art. 57b w ust. 2 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 57c w ust. 1, w art. 57d w ust. 1, w art. 57e w ust. 1-3, w art. 57f w ust. 1 i 2, w art. 57g w ust. 1 i 2, w art. 103 w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 108d w ust. 1 i 3, w art. 108e w ust. 1 i 2, w art. 116 w ust. 1-5, w art. 117 w ust. 2 i 3, w art. 118 w ust. 2b, w art. 119 w ust. 1b i 3, w art. 119a, w art. 120 w ust. 1, 1b, 1c, 1f, 1g, 1i, 1k i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 121 w ust. 3 i w art. 129, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 73 w ust. 1 i w art. 74 w pkt 1 wyraz „energii” zastępuje się wyrazami „gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 12. [Ustawa o dozorze technicznym]

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2a i w art. 8 w ust. 5a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 37a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.3)).”.

Art. 13. [Prawo ochrony środowiska]

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w art. 411 w ust. 2 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 14. [Ustawa o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych]

W ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1362 oraz z 2023 r. poz. 2029) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w art. 7 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”;

2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 1 wyraz „górnictwa” zastępuje się wyrazem „górniczego”.

Art. 15. [Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego]

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 441) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 1-1b otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.

1a. Rada Nadzorcza jest zdolna do realizacji swoich zadań i podejmowania uchwał, jeżeli liczba jej członków wynosi nie mniej niż 10 osób.

1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 15, w terminie 30 dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 15 osób.”,

b) w ust. 4 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.”;

2) w art. 12a dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi może żądać od Rady Nadzorczej, Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 8 ust. 4 pkt 12, przekazania informacji dotyczących BGK z zakresu gospodarowania surowcami energetycznymi.”.

Art. 16. [Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie]

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4d ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 28, sprawują Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz minister właściwy do spraw zagranicznych.

2. Opieka, o której mowa w ust. 1, jest realizowana w szczególności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu albo ministra właściwego do spraw zagranicznych.”;

2) w art. 34a w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wiceprzewodniczący - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu, o którym mowa w pkt 3 lit. a, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu;”,

b) w pkt 3 w lit. a po wyrazach „sekretarza stanu” dodaje się wyrazy „albo podsekretarza stanu”.

Art. 17. [Prawo telekomunikacyjne]

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34 i 731) w art. 1153:

1) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „ministrem właściwym do spraw energii” dodaje się wyrazy „i ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw energii lub ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wykorzystują częstotliwości do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, na podstawie decyzji o rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa UKE po uzgodnieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw energii albo ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi. Przepisu art. 116 ust. 1 nie stosuje się. W przypadku udzielenia rezerwacji częstotliwości na rzecz kilku użytkowników, zgodnie z art. 114 ust. 6, kompetencje określone w art. 114a Prezes UKE wykonuje w uzgodnieniu odpowiednio z ministrem właściwym do spraw energii albo ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.”.

Art. 18. [Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej]

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 5a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 7 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9b w ust. 7 oraz w art. 10f wyrazy „minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się wyrazami „Prezes Rady Ministrów”;

2) w art. 5b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:”;

3) użyte w art. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 10a w ust. 1, w art. 10b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 oraz w art. 10e, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister do spraw Równości”;

4) w art. 8 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) wykonywanie zadań Krajowego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;

4) monitorowanie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;”;

5) w art. 10a w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) opiniowanie projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej opracowanych na podstawie programów osłonowych, o których mowa w art. 8 pkt 6.”;

6) w art. 10b w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawiciela Krajowego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;”;

7) w art. 10c:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel Krajowego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.”,

b) w ust. 3 wyrazy „minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się wyrazami „Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”;

8) w art. 12a ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę postępowania Policji przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposób dokumentowania przeprowadzonych przez Policję czynności, uwzględniając konieczność udzielenia dzieciom skutecznej pomocy.

8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka służący stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony, o której mowa w ust. 1, mając na względzie konieczność prawidłowej diagnozy sytuacji i stanu dziecka oraz udzielenia mu natychmiastowej ochrony, uwzględniającej jego potrzeby oraz ochronę danych osobowych, które mają być przetwarzane z wykorzystaniem kwestionariusza.”;

9) w art. 12c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór pouczenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając przydatność pouczenia dla ochrony dziecka oraz przysługujących uprawnień rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka.”.

Art. 19. [Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych]

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 4, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 23 w ust. 1c, 1e, 1f, 3 i 4c, w art. 23b w ust. 4, w art. 28h w ust. 2 i w art. 30b w ust. 6 wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw klimatu”;

2) w art. 30b w ust. 7 skreśla się wyraz „energii,”.

Art. 20. [Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw]

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 3 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3a w ust. 2 i 2a, w art. 4 w ust. 2, w art. 5 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6 w ust. 1, 2 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 6a, w art. 6e, w art. 8 w ust. 3, w art. 9ca w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 19b, w art. 25c, w art. 25d, w art. 26 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26a we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26b, w art. 30 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35d w ust. 1 w pkt 3 i w art. 37a w ust. 6, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 27b w ust. 1 i 2 wyrazy „ministrowi właściwemu do spraw energii” zastępuje się wyrazami „ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi oraz ministrowi właściwemu do spraw energii”.

Art. 21. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów]

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) w art. 8:

1) pkt 57a otrzymuje brzmienie:

„57a) pkt 61a i 61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;”;

2) po pkt 57a dodaje się pkt 57aa w brzmieniu:

„57aa) pkt 61b - minister właściwy do spraw finansów publicznych;”;

3) pkt 63a otrzymuje brzmienie:

„63a) pkt 68a - minister właściwy do spraw wewnętrznych;”.

Art. 22. [Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym]

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 i 1681) użyte w art. 3 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 15 w pkt 1 i w ust. 16, w art. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 5 w ust. 6a, w art. 11a w ust. 8 i w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 13 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2, w art. 21b w ust. 9, w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 14, w art. 21e w ust. 1, 2, 4, 6 i 8, w art. 22 w ust. 1a i 2, w art. 22a w ust. 2, w art. 23 w ust. 1-3, w art. 24 w ust. 3b, w art. 24b w ust. 3a i 10, w art. 25 w ust. 8, w art. 26 w ust. 1, 2 i 4, w art. 27 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28d w ust. 3 i 4, w art. 28e we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28f, w art. 29b w ust. 2, w art. 29d w ust. 2, w art. 29f w ust. 1 i 2, w art. 31 w ust. 2 w pkt 3 i 4, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 4a, 5 i w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 33 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5, w art. 34 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 35 w ust. 1 i 4, w art. 36, w art. 37 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 38 w ust. 2, w art. 39 w ust. 1, w art. 40 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 41 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 44 w ust. 2, w art. 44a w ust. 1 i 2, w art. 46 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 47 w ust. 1 i 3, w art. 48 w ust. 1, w art. 48a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, w ust. 3 w części wspólnej i w ust. 3a, w art. 49a w ust. 1 i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 51 w ust. 1a, w art. 521 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 52a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 55 w ust. 3, w art. 56 w ust. 1 i 2, w art. 61 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 63 w ust. 4b, w art. 64 w ust. 1 w pkt 7 i w ust. 2 oraz w art. 70a w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 23. [Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy]

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 97) w art. 14 w ust. 1 wyrazy „Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania” zastępuje się wyrazami „Ministrem do spraw Równości”.

Art. 24. [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym]

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 w lit. u wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 25. [Ustawa o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych]

W ustawie z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 406) w art. 5 w ust. 3 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 26. [Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego]

W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2024 r. poz. 415) w art. 3, w art. 5e, w art. 5f w ust. 3 i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 8 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11c w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 11f w ust. 4 i 6-9, w art. 11i we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 12 w ust. 9, w art. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 17 w ust. 2 i 3, w art. 18 w ust. 3, w art. 19 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 24 w ust. 1 i 2, w art. 25 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 26 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 8 oraz w ust. 2-4, w art. 26a w ust. 1, w art. 26aa, w art. 26b, w art. 26c w ust. 1, w art. 26ca-26cc i w art. 26e w ust. 2 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 27. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.4)) w art. 103c w ust. 11 w pkt 2 w lit. c wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 28. [Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu]

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r. poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 3 w pkt 2-2b po wyrazie „energii,” dodaje się wyrazy „gospodarki surowcami energetycznymi,”;

2) w art. 15 w ust. 6 wyrazy „art. 32 ust. 1 pkt 3 i” zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz”.

Art. 29. [Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji]

W ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 1d otrzymuje brzmienie:

„1d. Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi udostępniają Krajowemu ośrodkowi informacje i dane będące w ich posiadaniu, niezbędne do sporządzenia prognoz, o których mowa w ust. 1b.”;

2) w art. 16 w ust. 1 po wyrazie „energii,” dodaje się wyrazy „gospodarki surowcami energetycznymi,”;

3) w art. 16e w ust. 1 w pkt 4a wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”;

4) w art. 24 w ust. 4 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi;”.

Art. 30. [Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych]

W ustawie z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 4 po wyrazach „ministra właściwego do spraw energii” dodaje się wyrazy „oraz ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 2 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Sprzeciw jest wyrażany po zasięgnięciu opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw energii lub ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Niewyrażenie opinii w tym terminie uważa się za brak uwag.”;

3) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw energii lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wyciąg z wykazu infrastruktury krytycznej obejmujący mienie, o którym mowa w art. 1 ust. 1 i 2.”;

4) w art. 5:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych niezwłocznie informuje odpowiednio ministra właściwego do spraw energii lub ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi o powołaniu lub odwołaniu pełnomocnika do spraw infrastruktury krytycznej.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych oraz odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw energii lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi informacji dotyczących dokonania przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2;”;

5) w art. 6 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Raport jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw energii lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi. Jeżeli raport jest niepełny, zawiera nieścisłości lub nie przedstawia dokładnie stanu faktycznego w zakresie spraw w nim zawartych, pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej jest zobowiązany, na wezwanie ministra właściwego do spraw aktywów państwowych lub dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, lub odpowiednio ministra właściwego do spraw energii lub ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, do uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie i terminie.

5. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej sporządza sprawozdanie kwartalne z wykonanych obowiązków, które składa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw energii lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

6. Pełnomocnik do spraw ochrony infrastruktury krytycznej, w terminie 4 dni od dnia otrzymania dokumentów lub informacji o podjęciu uchwały lub o dokonaniu przez organy spółki czynności prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw energii lub ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi pisemną informację w tej sprawie oraz stanowisko odnośnie do wniesienia sprzeciwu, wraz z jego uzasadnieniem.”.

Art. 31. [Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju]

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279 oraz z 2024 r. poz. 227) w art. 12 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 32. [Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych]

W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 604) w art. 36g w ust. 2 po wyrazie „mieszkalnictwa” dodaje się wyrazy „ , ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 33. [Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania]

W ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 970) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania powierza się Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz Ministrowi do spraw Równości, zwanemu dalej „Ministrem”.”;

2) uchyla się art. 20;

3) użyty w art. 21 w ust. 1, w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 2, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 i po raz pierwszy w ust. 7, w art. 22 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 23 we wprowadzeniu do wyliczenia, w różnym przypadku, wyraz „Pełnomocnik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „Minister”;

4) w art. 21 uchyla się ust. 4 i 5;

5) w art. 23 uchyla się pkt 1.

Art. 34. [Prawo geologiczne i górnicze]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1688 i 2029) w art. 23 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 1a, w art. 66 w ust. 5, w art. 69a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 94a w ust. 15, w art. 108 w ust. 9g, w art. 110 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 117b w ust. 2, w art. 118 w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 120 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 124 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 165 w ust. 1, 2, 6, 9 i 13, w art. 166 w ust. 1 w pkt 10 w lit. c i d oraz w ust. 4, w art. 167 w ust. 7 i w art. 174b w ust. 1 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 35. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących]

W ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2024 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 3a w ust. 4, w art. 3c w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 3d w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 3f w ust. 1-3 i 5, w art. 21a w ust. 2, w art. 35 w ust. 1b i 1c, w art. 40 w ust. 1a, w art. 51a w ust. 4, w art. 52 w ust. 1 i w art. 58 w ust. 2 i 4, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 3d w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ministra właściwego do spraw energii w zakresie wpływu inwestycji na politykę energetyczną państwa.”;

3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 12 lit. b-bb otrzymują brzmienie:

„b) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029 oraz z 2024 r. poz. 731 i 834),

ba) ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,

bb) ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów, o których mowa w lit. ba, przebiegających również na odcinku lądowym,”;

4) w art. 35 w ust. 1a wyrazy „minister właściwy do spraw środowiska i minister właściwy do spraw aktywów państwowych” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska, minister właściwy do spraw aktywów państwowych i minister właściwy do spraw energii”.

Art. 36. [Ustawa o współpracy rozwojowej]

W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1425) w art. 17 w ust. 2 w pkt 2b wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 37. [Ustawa o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów]

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1747) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2-3a, w art. 6 w ust. 1, w art. 9 w ust. 1, w art. 10 w ust. 1, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 11 i w art. 12 w ust. 1 i 3 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 38. [Ustawa o odnawialnych źródłach energii]

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii;”;

2) w art. 17 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przekazuje zbiorczy raport roczny ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym;”;

3) w art. 32 w ust. 3 i w art. 35 w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki”;

4) w art. 128 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Zadania ministra właściwego do spraw gospodarki obejmują działania promujące wykorzystanie energetyki rozproszonej w działalności gospodarczej.”.

Art. 39. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych]

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 555) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 2-2b po wyrazie „klimatu,” dodaje się wyrazy „gospodarki surowcami energetycznymi,”;

2) w art. 13 w ust. 7 wyrazy „art. 32 ust. 1 pkt 3 i” zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz”.

Art. 40. [Ustawa o kontroli niektórych inwestycji]

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2023 r. poz. 415) w art. 13 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 41. [Ustawa o osobach starszych]

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się wyrazami „Minister do spraw Polityki Senioralnej”.

Art. 42. [Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady przysługuje dieta za udział w jej pracach oraz zwrot kosztów podróży i noclegów obejmujący zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. Kwota diety jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość diety przysługującej przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za udział w pracach Rady, biorąc pod uwagę zakres ich obowiązków;

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu, biorąc pod uwagę racjonalność ponoszonych kosztów podróży i noclegów.”;

2) w art. 30 w ust. 2 wyraz „wynagrodzenia” zastępuje się wyrazem „diet”;

3) użyte w art. 33a w ust. 2 i w art. 33c w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw aktywów państwowych”;

4) w art. 33a:

a) uchyla się ust. 3,

b) w ust. 4 wyrazy „Kancelaria Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „urząd obsługujący ministra właściwego do spraw aktywów państwowych”.

Art. 43. [Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych]

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875, 1394, 1506 i 1681) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 41a w ust. 1-3 wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 29d we wprowadzeniu do wyliczenia i w art. 41 w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii”;

3) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku odwołania od decyzji, o których mowa w:

1) art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 4 - jest minister właściwy do spraw energii;

2) art. 27 ust. 4, art. 28 ust. 4 i art. 29c ust. 4 - jest minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi;

3) art. 29f ust. 7 i 8 - jest:

a) minister właściwy do spraw energii - w zakresie decyzji dotyczących stacji ładowania, punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego i punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu,

b) minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w zakresie decyzji dotyczących stacji gazu ziemnego, stacji wodoru i punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).”;

4) w art. 41b w ust. 5 po wyrazach „minister właściwy do spraw energii” dodaje się wyrazy „w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

5) w art. 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes UDT wymierza karę, o której mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem postępowań dotyczących stacji gazu ziemnego i stacji wodoru, zainstalowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej, i pkt 11, w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do:

1) ministra właściwego do spraw energii - w przypadku gdy decyzja dotyczy stacji ładowania, punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego i punktu zasilania jednostek pływających energią elektryczną z lądu;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi - w przypadku gdy decyzja dotyczy stacji gazu ziemnego, stacji wodoru i punktu bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG).”.

Art. 44. [Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym]

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 4 w ust. 2, w art. 10, w art. 20 w ust. 1, w art. 29 w ust. 1 w pkt 2, w art. 120zf w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4, w art. 120zk w ust. 4 i w art. 129 w ust. 5 i 6, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw transportu”;

2) uchyla się art. 5a.

Art. 45. [Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa]

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 913 i 1703) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może udzielić pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach:

1) programów rządowych lub

2) innych programów finansowanych w całości albo w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- których celem jest wspieranie działań w obszarze cyberbezpieczeństwa.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy w ramach programów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność realizacji celów określonych w tych programach oraz efektywnego i skutecznego jej wykorzystania oraz przejrzystości jej udzielania, a także zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym.”;

2) w art. 93 w ust. 3 pkt 7-10 otrzymują brzmienie:

„7) w 2024 r. - 50 335 tys. zł;

8) w 2025 r. - 50 335 tys. zł;

9) w 2026 r. - 50 335 tys. zł;

10) w 2027 r. - 50 335 tys. zł.”;

3) w załączniku nr 1 do ustawy w sektorze „Energia” w podsektorze „Jednostki nadzorowane i podległe” w kolumnie „Rodzaj podmiotu” w wierszu drugim wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 46. [Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 2 w ust. 3, w art. 4 w ust. 1, w art. 7 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 4 i 5, w art. 11 w ust. 1 w pkt 1, w art. 12 w ust. 1, w art. 13 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

2) w art. 4 uchyla się ust. 2;

3) użyte w art. 4 w ust. 6, w art. 9 w ust. 2, w art. 10 w ust. 2, w art. 19 w ust. 3, w art. 21 w ust. 2 i 3, w art. 29 w ust. 2 i 4, w różnym przypadku, wyrazy „Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.”;

5) w art. 11 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Instytutu, przedstawionych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Dyrektora Instytutu lub z własnej inicjatywy.”;

6) w art. 12 w ust. 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) cztery osoby powoływane na okres kadencji.”.

Art. 47. [Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości]

W ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. z 2023 r. poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 pozostałych członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”,

b) uchyla się ust. 4 i 5;

2) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku śmierci albo rezygnacji z członkostwa. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.”;

3) w art. 15:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przepisy art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.”,

b) dodaje się ust. 10-12 w brzmieniu:

„10. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) pozbawienia praw publicznych;

2) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku śmierci albo rezygnacji z członkostwa. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

12. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.”.

Art. 48. [Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym]

W ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 3:

a) w pkt 2 i 3 po wyrazach „energii, gospodarki,” dodaje się wyrazy „gospodarki surowcami energetycznymi,”,

b) w pkt 16 po wyrazach „ministra właściwego do spraw energii” dodaje się wyrazy „albo ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 6 w ust. 3a w pkt 3 po wyrazach „ministra właściwego do spraw energii” dodaje się wyrazy „albo ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

3) w art. 18 w ust. 7 wyrazy „art. 32 ust. 1 pkt 3 i” zastępuje się wyrazami „art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz”;

4) w art. 49 wyrazy „ministra właściwego do spraw energii” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 49. [Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych]

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 133) w art. 5 w ust. 3 w pkt 2, 3 i 4 po wyrazie „energii,” dodaje się wyrazy „gospodarki surowcami energetycznymi,”.

Art. 50. [Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 65 w ust. 2, 3, w ust. 7 w zdaniu drugim, w ust. 15 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 18, 22, 23 i 24a oraz w art. 69a w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

2) w art. 65:

a) w ust. 15 w części wspólnej skreśla się wyrazy „ , informując równocześnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych”,

b) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:

„15a. Na żądanie Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Rady Ministrów informacje, o których mowa w ust. 15.”,

c) ust. 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia projekt planu finansowego Funduszu do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.”;

3) w art. 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów może wydać wiążące polecenie:

1) dysponentowi części budżetu państwa lub

2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie rezerw celowych

- wpłaty środków na Fundusz.”;

4) po art. 69a dodaje się art. 69b w brzmieniu:

„Art. 69b. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do realizacji czynności, o których mowa w art. 65 ust. 16 i art. 69 ust. 2 pkt 1, ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”.

Art. 51. [Ustawa o rezerwach strategicznych]

W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 7, w art. 8 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 9 w ust. 3 w zdaniu drugim, w art. 10 w ust. 1 i 2, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 13 w ust. 1, w art. 14 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2, w art. 19 w ust. 1, 2, w ust. 6 w zdaniu pierwszym i w ust. 7, w art. 21 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w art. 23 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w art. 24, w art. 25 w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 27a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 27c we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 28, w art. 28a w ust. 1 i 3, w art. 28b w ust. 4, w art. 28d w ust. 1 i w ust. 2 w zdaniu drugim, w art. 28e w ust. 1 i 6, w art. 30 w ust. 4, w art. 31 w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32 w ust. 1 i 2, w art. 33 w ust. 2, w art. 34 w ust. 6 i 7, w art. 35 w ust. 4 w zdaniu pierwszym i w ust. 7, w art. 41 w ust. 5, w art. 42 w ust. 2 i 4 oraz w art. 46 w ust. 1 w pkt 2, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”;

2) w art. 8 w ust. 2 uchyla się pkt 10;

3) w art. 19 w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , ministra właściwego do spraw wewnętrznych”;

4) w art. 34:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W przypadku odwołania Prezesa Agencji lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa Agencji, na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, jego zastępcy lub innej osobie.”;

5) w art. 35 w ust. 2 w zdaniu pierwszym, w ust. 3 i 10 wyrazy „Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych”;

6) w art. 41 w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe z budżetu państwa, planowane w części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, przeznaczone na:”;

7) w art. 42 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Agencja dokonuje wpłaty nadwyżki tych środków na rachunek bieżący dochodów urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż do dnia 30 czerwca za rok poprzedni.”.

Art. 52. [Ustawa o służbie zagranicznej]

W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 85) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. Placówki zagraniczne podlegają inspekcjom wykonywanym na polecenie dyrektora generalnego służby zagranicznej.”.

Art. 53. [Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa]

W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 667) w art. 27 w ust. 1 pkt 3-10 otrzymują brzmienie:

„3) w 2024 r. - 250,00 mln zł;

4) w 2025 r. - 250,00 mln zł;

5) w 2026 r. - 250,00 mln zł;

6) w 2027 r. - 250,00 mln zł;

7) w 2028 r. - 250,00 mln zł;

8) w 2029 r. - 250,00 mln zł;

9) w 2030 r. - 250,00 mln zł;

10) w 2031 r. - 250,00 mln zł.”.

Art. 54. [Ustawa o obronie Ojczyzny]

W ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248) w art. 651 w ust. 9 w pkt 1 i w pkt 2 w lit. b wyrazy „Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw wewnętrznych”.

Art. 55. [Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa]

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14:

a) użyte w ust. 2-4a, w ust. 10 w zdaniu drugim, w ust. 17, 18, w ust. 21 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 24, 28, 29 i 31, w różnym przypadku, wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”,

b) w ust. 16 skreśla się wyrazy „lub Prezesa Rady Ministrów, w przypadku gdy środki otrzymały od niego,”,

c) w ust. 21 w części wspólnej skreśla się wyrazy „ , informując równocześnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych”,

d) po ust. 21 dodaje się ust. 21a w brzmieniu:

„21a. Na żądanie Prezesa Rady Ministrów minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Rady Ministrów informacje, o których mowa w ust. 17 i 21.”,

e) ust. 30 otrzymuje brzmienie:

„30. Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia projekt planu finansowego Funduszu do dnia 15 czerwca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.”;

2) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów może wydać wiążące polecenie:

1) dysponentowi części budżetu państwa lub

2) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie rezerw celowych

- wpłaty środków na Fundusz.”;

3) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. Prezes Rady Ministrów może upoważnić do realizacji czynności, o których mowa w art. 14 ust. 22 i art. 19 ust. 2 pkt 1, ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”;

4) w art. 66b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może powierzyć Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych realizację zadań związanych z udzielaniem Ukrainie pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

Art. 56. [Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku]

W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190) w art. 29h w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „złożami kopalin” zastępuje się wyrazami „surowcami energetycznymi”.

Art. 57. [Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu]

W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303) użyte w art. 8 w ust. 3, w art. 9 w ust. 3-7 i 11, w art. 19 w ust. 3, w art. 22 w ust. 5, w art. 23 w ust. 2 i 3 oraz w art. 85 w ust. 2, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw energii” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 58. [Ustawa o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej]

W ustawie z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. poz. 203) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 wyrazy „Prezes Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”;

2) w art. 20 w ust. 1:

a) w pkt 1 po wyrazach „ministra właściwego do spraw gospodarki,” dodaje się wyrazy „ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) trzech członków, po jednym przedstawicielu reprezentatywnej organizacji związkowej stanowiącej stronę pracowników w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego utworzonej w województwie śląskim zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.6)), jeżeli została utworzona.”.

Art. 59. [Ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej]

W ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz. U. poz. 1831) w art. 43 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się wyrazami „Ministra do spraw Polityki Senioralnej”.

Art. 60. [Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024]

W ustawie z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 8 wyrazy „Prezesa Rady Ministrów” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw aktywów państwowych”;

2) użyte w art. 13 w ust. 1, 9 i 10, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi”.

Art. 61. [Stosowanie przepisów do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy]

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed organem, który przejął zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Organ, który przejął zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmuje związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organu, który utracił te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.

3. Akta spraw, rejestry, ewidencje, listy i bazy danych, prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmuje organ, który przejął od niego w tym zakresie zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

4. Organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazuje niezwłocznie organowi, który przejął od niego zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym także w postaci informatycznych nośników danych.

5. Z czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, sporządza się protokół.

Art. 62. [Przekazanie spraw wszczętych i niezakończonych dyrektorom generalnym urzędów]

Dyrektorzy generalni urzędów obsługujących organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekażą sprawy wszczęte i niezakończone dyrektorom generalnym urzędów obsługujących organy, które przejęły te zadania i kompetencje. Z czynności przekazania sporządza się protokół.

Art. 63. [Zachowanie ważności dokumentów]

Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, a także dokumenty sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez ten organ albo przy jego udziale, w szczególności uzgodnienia, zatwierdzenia, akceptacje, wezwania, wpisy do rejestrów, zlecenia, wskazania, weryfikacje, notyfikacje, opinie i zaświadczenia, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony - zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Art. 64. [Zachowanie ważności wzorów dokumentów]

Wzory dokumentów określone na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą w formie dokumentu elektronicznego przez organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, zachowują ważność.

Art. 65. [Przekształcenie pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym organ, który utracił zadania i kompetencje]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, realizujący zadania i kompetencje, które są przejmowane na podstawie niniejszej ustawy, stają się pracownikami zatrudnionymi w urzędzie obsługującym organ, który przejął te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, zawiadomić na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w ich stosunkach pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409).

Art. 66. [Skutki wejścia w życie ustawy]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) należności i zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem zadań Prezesa Rady Ministrów wynikających z art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) minister właściwy do spraw zagranicznych staje się stroną obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy umów zawartych i decyzji wydanych w związku z wykonywaniem zadań Prezesa Rady Ministrów wynikających z art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16;

3) w postępowaniach sądowych w sprawach umów i decyzji, o których mowa w pkt 2, oraz takich umów i decyzji, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio zostały wykonane, rozwiązane, uchylone lub wygasły, zawarte lub wydane w związku z wykonywaniem zadań Prezesa Rady Ministrów wynikających z art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16, prawa i obowiązki strony przejmuje minister właściwy do spraw zagranicznych;

4) wszczęte i niezakończone sprawy dotyczące opieki, o której mowa w art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16, w zakresie zadań Prezesa Rady Ministrów przejmuje minister właściwy do spraw zagranicznych;

5) minister właściwy do spraw zagranicznych wstępuje w prawa i obowiązki w sprawach wynikających z realizacji zadań Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w art. 4d ust. 1 ustawy zmienianej w art. 16.

Art. 67. [Delegacja]

W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, dotacji podmiotowej i celowej, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki są realizowane w ramach dotychczasowych części.

Art. 68. [Przekształcenie należności i zobowiązań Prezesa Rady Ministrów powstałych w związku z wykonywaniem zadań]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania Prezesa Rady Ministrów powstałe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 5 i art. 42 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych staje się stroną umów zawartych w wykonaniu kompetencji Prezesa Rady Ministrów w ramach Funduszu Reprywatyzacji, o którym mowa w art. 56 ustawy zmienianej w art. 5, i Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w art. 33a ustawy zmienianej w art. 42.

Art. 69. [Przekształcenie należności i zobowiązań Prezesa Rady Ministrów powstałych w związku z wykonywaniem zadań]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania Prezesa Rady Ministrów powstałe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 50 i art. 55 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych staje się stroną umów, o których mowa w art. 65 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 50 i art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 55, zawartych przez Prezesa Rady Ministrów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

3. Porozumienia, o których mowa w art. 65 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 50 i art. 14 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 55, zawarte na podstawie dyspozycji Prezesa Rady Ministrów pozostają w mocy.

Art. 70. [Przekształcenie zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej]

1. Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, powołany na podstawie art. 10b ustawy zmienianej w art. 18 w brzmieniu dotychczasowym, będący organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, staje się organem opiniodawczo-doradczym Ministra do spraw Równości, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, działa do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy skład Zespołu, o którym mowa w ust. 1, Minister do spraw Równości uzupełni o brakujących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy członków Zespołu. Minister do spraw Równości powoła nowych członków Zespołu na okres do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 71. [Zniesienie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania]

Znosi się Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania.

Art. 72. [Opracowanie sprawozdania, o którym mowa w art. 23 ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania]

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 23 ustawy zmienianej w art. 33, za rok 2023 opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Minister do spraw Równości, w terminie do dnia 30 września 2024 r. Sprawozdanie to opracowuje się w zakresie określonym w art. 23 ustawy zmienianej w art. 33 w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 73. [Przekształcenie pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz ministra do spraw zabezpieczenia społecznego]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz ministra do spraw zabezpieczenia społecznego realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane niniejszą ustawą do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stają się pracownikami zatrudnionymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, zawiadomić na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w ich stosunkach pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje się odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

Art. 74. [Skutki wejścia w życie ustawy]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego związane z wykonywaniem programów wynikających z art. 8 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 18 stają się zadaniami Ministra do spraw Równości;

2) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów staje się stroną umów zawartych w wykonaniu programów, o których mowa w pkt 1;

3) należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wynikające z wykonywania programów, o których mowa w pkt 1, stają się należnościami i zobowiązaniami Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. W przypadku niezatwierdzenia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rozliczenia dotacji udzielonych w ramach programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, za dysponenta części budżetowej właściwego do zatwierdzenia rozliczenia dotacji zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.7)) uznaje się Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 75. [Skutki wejścia w życie ustawy]

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) należności i zobowiązania Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstałe w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 51 i art. 55 stają się należnościami i zobowiązaniami ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych staje się stroną obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy:

a) umów i porozumień zawartych przez Prezesa Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy zmienianej w art. 51,

b) decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy zmienianej w art. 51,

c) decyzji Prezesa Rady Ministrów, których stroną jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, wydanych na podstawie przepisów ustaw innych niż określone w lit. a i b;

3) w postępowaniach sądowych w sprawach umów, porozumień i decyzji, o których mowa w pkt 2, oraz takich umów, porozumień i decyzji, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiednio zostały wykonane, rozwiązane, uchylone lub wygasły, w których stroną jest lub mógłby być na podstawie przepisów dotychczasowych Prezes Rady Ministrów, prawa i obowiązki strony przejmuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Art. 76. [Procedura sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych]

1. Procedura sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania zlikwidowanych rezerw strategicznych zatwierdzona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 28 ustawy zmienianej w art. 51, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuje moc do dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nowej procedury zgodnie z art. 28 ustawy zmienianej w art. 51, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Procedura udostępniania rezerw strategicznych, o której mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 51, zatwierdzona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje moc do dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nowej procedury, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 77. [Przekazywanie sprawozdań finansowych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i związanych z nimi informacjami za rok 2023]

1. Sprawozdania finansowe Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i związane z nimi informacje za rok 2023 nieprzekazane Prezesowi Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 51, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych po raz pierwszy przedstawia właściwej komisji sejmowej oraz właściwej komisji senackiej informację, o której mowa w art. 27c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 51, za pierwsze półrocze 2024 r.

Art. 78. [Przekazanie dokumentów dotyczących Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz rezerw strategicznych]

Prezes Rady Ministrów przekaże, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych dokumenty dotyczące Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz rezerw strategicznych, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych.

Art. 79. [Zadania związane z wykonywaniem programów wieloletnich ustanowionych na rzecz osób starszych]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego związane z wykonywaniem programów wieloletnich ustanowionych na rzecz osób starszych na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stają się zadaniami Ministra do spraw Polityki Senioralnej.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów staje się stroną umów zawartych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w wykonaniu programów, o których mowa w ust. 1.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy należności i zobowiązania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wynikające z wykonywania programów, o których mowa w ust. 1, stają się należnościami i zobowiązaniami Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. W przypadku niezatwierdzenia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rozliczenia dotacji udzielonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ramach programów, o których mowa w ust. 1, za dysponenta części budżetowej właściwego do zatwierdzenia rozliczenia dotacji zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uznaje się Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy organem administracji publicznej właściwym do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących dotacji udzielonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w wykonaniu programów, o których mowa w ust. 1, staje się Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 80. [Delegacja]

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu urzędu obsługującego organ, który utracił zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji organu, który przejął te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 81. [Pełnienie funkcji przez członków Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego]

1. Członkowie Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy zostali powołani na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu dotychczasowym, pełnią swoją funkcję do czasu powołania członków Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiego Instytutu Ekonomicznego za rok 2023 wraz z dotyczącym go sprawozdaniem z badania nieprzekazane Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 46, w brzmieniu dotychczasowym, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Art. 82. [Kadencja Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości]

1. Kadencja Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie art. 47.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego powołuje nowych członków Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w terminie 3 dni od dnia wygaśnięcia kadencji Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, o której mowa w ust. 1.

Art. 83. [Przepisy wykonawcze]

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 11 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy i mogą być zmieniane na podstawie przepisów upoważniających w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 42 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 42, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 84. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 65 ust. 2 i art. 73 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 47 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawę z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, ustawę z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym, ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawę z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku, ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej, ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej oraz ustawę z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723 i 2029.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568 i 2157, z 2021 r. poz. 2445, z 2022 r. poz. 2666 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 1723.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA