Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który poza miejscem pełnienia służby posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy;

2) tryb przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości, który poza miejscem pełnienia służby skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

3) szczegółowe zasady zwracania pomocy finansowej udzielonej policjantowi na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

4) szczegółowe zasady zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych lub domów mieszkalno-pensjonatowych poza miejscem pełnienia służby.

§ 2. [Przydzielenie lokalu mieszkalnego]

1. Lokal mieszkalny można przydzielić policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, na jego pisemny wniosek.

2. Wzór wniosku o przydział lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Warunki przyznania lokalu mieszkalnego funkcjonariuszowi policji]

1. Policjantowi, o którym mowa w § 2 ust. 1, można przydzielić lokal mieszkalny, jeżeli on i członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą", zwolnili zajmowany lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy poza miejscem pełnienia służby.

2. Policjant zwalnia lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy poza miejscem pełnienia służby w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.

3. Dokumentami potwierdzającymi zwolnienie przez policjanta dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego są zaświadczenie o wymeldowaniu z miejsca zamieszkania policjanta i członków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy, uwzględnionych w decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz w szczególności:

1) zaświadczenie o rezygnacji z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej i oddaniu lokalu;

2) protokół przekazania lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 90 ustawy;

3) zaświadczenie o przekazaniu organowi gminy lub innej jednostce samorządu terytorialnego, lub osobie prawnej innego lokalu niż wymieniony w pkt 1 i 2;

4) umowa zbycia przez policjanta lub jego małżonka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego na rzecz osób innych niż wymienione w decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.

§ 4. [Decyzja o zwrocie pomocy finansowej]

1. Decyzję o zwrocie udzielonej policjantowi, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wydaje się przed wydaniem decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.

2. Zwrot pomocy finansowej następuje nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.

3. Zwrot pomocy finansowej może nastąpić w ratach, których terminy, liczbę i wysokość ustala się w decyzji o zwrocie tej pomocy.

4. W razie niedopełnienia obowiązku zwrotu pomocy finansowej albo zwolnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domu mieszkalno-pensjonatowego wydaje się decyzję o opróżnieniu przydzielonego lokalu mieszkalnego w nowym miejscu pełnienia służby.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005 i 1728.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu (Dz. U. poz. 2119), które zgodnie z art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO POLICJANTOWI PRZENIESIONEMU DO SŁUŻBY W INNEJ MIEJSCOWOŚCI ORAZ POLICJANTOWI, KTÓRY SKORZYSTAŁ Z POMOCY FINANSOWEJ NA UZYSKANIE LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ALBO DOMU JEDNORODZINNEGO LUB LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ]

 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 września 2021 r. (poz. 1757)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO POLICJANTOWI PRZENIESIONEMU DO SŁUŻBY W INNEJ MIEJSCOWOŚCI ORAZ POLICJANTOWI, KTÓRY SKORZYSTAŁ Z POMOCY FINANSOWEJ NA UZYSKANIE LOKALU MIESZKALNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ALBO DOMU JEDNORODZINNEGO LUB LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-28
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw