Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 255 i 1603) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. poz. 87 oraz z 2019 r. poz. 1293) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) minimalną liczbę członków organizacji producentów, o której mowa w art. 154 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2) ), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1308/2013", oraz minimalną ilość zbywalnej produkcji w sektorze wymienionym w art. 1 ust. 2 lit. n rozporządzenia nr 1308/2013;";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minimalna liczba członków organizacji producentów będących producentami produktu lub grupy produktów, należących do jednego z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a-h, l-o oraz q-x rozporządzenia nr 1308/2013, zwanych dalej "produktem lub grupą produktów", wynosi:

1) dziesięciu członków będących producentami produktu lub grupy produktów, należących do jednego z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a-h, l, m, o oraz q-x rozporządzenia nr 1308/2013;

2) dwudziestu pięciu członków będących producentami produktu lub grupy produktów, należących do sektora wymienionego w art. 1 ust. 2 lit. n rozporządzenia nr 1308/2013.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Minimalna roczna ilość zbywalnej produkcji organizacji producentów w sektorze wymienionym w art. 1 ust. 2 lit. n rozporządzenia nr 1308/2013 wynosi 180 ton.".

§ 2. [Stosowanie przepisów dotyczących warunków uznawania organizacji producentów]

Przepisy dotyczące warunków uznawania organizacji producentów określone w § 2 ust. 1 i 1a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie do organizacji producentów uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów z sektora wymienionego w art. 1 ust. 2 lit. n rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2) ), od drugiego roku działalności tej organizacji producentów, który rozpocznie się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do postępowań w sprawie uznawania organizacji producentów w sektorze wymienionym w art. 1 ust. 2 lit. n rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), o którym mowa w § 2, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

Dziennik Ustaw