Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w sprawozdaniach dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów oraz sposobu składania tych sprawozdań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Treść sprawozdania dotyczącego prowadzenia księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego i rejestru]

1. Sprawozdanie dotyczące prowadzenia księgi hodowlanej, rejestru hodowlanego i rejestru, zwane dalej "sprawozdaniem", zawiera:

1) nazwę związku hodowców albo przedsiębiorstwa hodowlanego, jego siedzibę i adres lub nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr hodowlany, lub rejestr;

2) datę i miejsce sporządzenia sprawozdania;

3) liczbę samic i samców lub matek pszczelich lub liczbę stad zwierząt futerkowych, a w przypadku drobiu - liczbę stad oraz łączną liczbę samic i samców w tych stadach w pierwszym i ostatnim dniu wychowu:

a) zgłoszonych do wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest składane sprawozdanie, zwanego dalej "rokiem sprawozdawczym",

b) wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru w roku sprawozdawczym,

c) które nie zostały wpisane do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru w roku sprawozdawczym, z podaniem przyczyny odmowy wpisu;

4) liczbę samic i samców lub matek pszczelich lub liczbę samic i samców w stadach drobiu w poszczególnych jego gatunkach, z uwzględnieniem liczby stad oraz łącznej liczby samic i samców określonej w tych stadach, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego - z wyłączeniem koniowatych;

5) liczbę samic i samców poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych w stadach zwierząt futerkowych, wpisanych do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego, lub rejestru na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego.

2. Jeżeli w roku sprawozdawczym została przeprowadzona kontrola związku hodowców, przedsiębiorstwa hodowlanego lub innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr hodowlany, lub rejestr w zakresie sposobu prowadzenia tej księgi hodowlanej lub tego rejestru hodowlanego, lub tego rejestru, sprawozdanie zawiera informację o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach.

§ 2. [Forma składania sprawozdania]

Sprawozdanie składa się na piśmie utrwalonym:

1) w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym;

2) w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

§ 3. [Osoba uprawniona do podpisu sprawozdania]

Sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania związku hodowców, przedsiębiorstwa hodowlanego lub innego podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną lub rejestr hodowlany, lub rejestr.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów (Dz. U. poz. 1789 oraz z 2010 r. poz. 1606), które utraciło moc z dniem 23 stycznia 2021 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-04
  • Data wejścia w życie: 2021-10-19
  • Data obowiązywania: 2021-10-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw