Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 680 oraz z 2021 r. poz. 234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 802) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) MJE typu D - centrum kształcenia zawodowego, w tym ośrodek prowadzący działalność szkoleniową w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich, o których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy;";

2) w § 4:

a) uchyla się ust. 2,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa przeszkolenia powinna mieć ukończone 16 lat.";

3) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Ukończenie odpowiedniego szkolenia niezbędnego do uzyskania dyplomów i świadectw potwierdza morska jednostka edukacyjna w systemie kontrolno-informacyjnym dla portów polskich (PHICS), wystawiając zbiorcze zaświadczenie albo indywidualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, którego wzór jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia.";

4) w § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego oraz tytułu zawodowego, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego odpowiednio w zawodzie kucharz, kucharz małej gastronomii, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych lub technik żywienia i usług gastronomicznych, 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku młodszego kucharza okrętowego oraz zdanie egzaminu na to świadectwo albo";

5) w § 44:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej, albo",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik nawigator morski oraz 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo";

6) § 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Do uzyskania dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, udzielania pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym i świadectwa ratownika oraz:

1) dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, 18-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 w dziale pokładowym na stanowisku oficerskim lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo

2) dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B lub nauki w MJE typu C kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 18-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 w dziale pokładowym na stanowisku oficerskim lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo

3) dyplomu szypra 2 klasy żeglugi krajowej lub oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej w zakresie szypra 2 klasy w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie 18-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 w dziale pokładowym na stanowisku oficerskim lub 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kapitana na statkach morskich o pojemności brutto powyżej 100 oraz zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej, albo

4) dyplomu szypra 1 klasy rybołówstwa morskiego lub dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej.";

7) § 57 otrzymuje brzmienie:

"§ 57. Do uzyskania dyplomu oficera mechanika w żegludze krajowej wymagane jest posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego oraz:

1) 12-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 400 kW i powyżej na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej albo

2) ukończenie studiów w MJE typu A lub MJE typu B kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania i posiadanie 6-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich na stanowisku motorzysty, albo

3) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie 6-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich na stanowisku motorzysty oraz zdanie egzaminu na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, albo

4) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik mechanik okrętowy oraz 6-miesięcznej dodatkowej praktyki pływania na statkach morskich na stanowisku motorzysty.";

8) w § 64 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do uzyskania dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, świadectwa ratownika i co najmniej świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu oraz:";

9) w § 65 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do uzyskania dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, świadectwa ratownika i co najmniej świadectwa operatora łączności dalekiego zasięgu oraz:";

10) w § 66 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do uzyskania dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, świadectwa ratownika i co najmniej świadectwa operatora łączności dalekiego zasięgu oraz:";

11) w § 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na zbiornikowcach do przewozu produktów naftowych i chemikaliów każdy marynarz zatrudniony na poziomie pomocniczym lub operacyjnym jest obowiązany posiadać świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu produktów naftowych oraz chemikaliów stopnia podstawowego.",

b) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zbiornikowce do przewozu gazów skroplonych - jest ukończenie przeszkolenia na to świadectwo oraz posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia specjalistycznego stopnia podstawowego na zbiornikowce do przewozu gazów skroplonych, a także odbycie co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania na zbiornikowcu do przewozu gazów skroplonych.";

12) w § 94:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Praktykę pływania, o której mowa w ust. 1 i 3, zalicza się w stosunku 1 miesiąc pływania za 1 miesiąc wymaganej praktyki, jeżeli wpisy w książeczce żeglarskiej albo w zaświadczeniu, o którym mowa w § 93 ust. 2, poświadczają wyłączny pobyt marynarza na statku w morzu.",

b) dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu:

"11. Praktykę pływania na jednostkach Służby SAR zalicza się jako praktykę na morskich statkach handlowych, o której mowa w § 40 ust. 1, jeżeli odbywała się na jednostkach o pojemności brutto 200 i powyżej w dziale pokładowym.

12. Praktykę pływania na jednostkach Służby SAR zalicza się jako praktykę na morskich statkach handlowych, o której mowa w § 32 ust. 1 i § 34 ust. 1, jeżeli odbywała się na jednostkach o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym, lub o której mowa w § 50 ust. 1, § 51 ust. 1, § 52 ust. 1 i § 53, jeżeli odbywała się odpowiednio na jednostkach o wymaganej mocy maszyn głównych w dziale maszynowym, oraz po ukończeniu praktycznego szkolenia uzupełniającego (symulatorowego).

13. Praktykę pływania na jednostkach Służby SAR zalicza się w stosunku 2 miesiące pływania za 1 miesiąc wymaganej praktyki pływania do podwyższania kwalifikacji zawodowych na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej w dziale pokładowym oraz maszynowym.";

13) w § 95:

a) w ust. 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"- zachowują ważność przez okres 5 lat i podlegają odnowieniu nie wcześniej niż w ostatnim roku ważności.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dokumenty kwalifikacyjne wystawia się z datą przyznania, którą stanowi dzień spełnienia ostatniego warunku niezbędnego do uzyskania tego dokumentu.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadkach określonych w § 96 ust. 2 datę ważności odnawianego dyplomu ustala się na okres 5 lat od dnia zdania egzaminu. Jeżeli egzamin został zdany w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem utraty ważności dyplomu, datę ważności ustala się na okres 5 lat od dnia utraty ważności dyplomu dotychczasowego.";

14) w § 96 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odbycie w ostatnich 6 miesiącach ważności dyplomu co najmniej 3-miesięcznej praktyki pływania na statku morskim w charakterze co najmniej oficera dodatkowego w swojej specjalności lub na stanowisku oficerskim o stopniu niższym od stanowiska, do którego zajmowania uprawnia posiadany ważny dyplom, albo";

15) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

16) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

17) wzór świadectwa starszego marynarza określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

18) wzór świadectwa elektromontera określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

19) wzór świadectwa kucharza okrętowego określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;

20) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;

21) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;

22) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;

23) wzory dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego i dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego określone w załączniku nr 14 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

24) wzór świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;

25) dodaje się załącznik nr 18 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Przepisy § 44 pkt 2a i § 57 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do uczniów dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 w zawodzie technik nawigator morski albo technik mechanik okrętowy, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

§ 3.

Dyplomy, świadectwa, świadectwa przeszkolenia, zezwolenia i potwierdzenia uznania wydane przez dyrektorów urzędów morskich na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, i mogą być wymienione na wniosek zainteresowanego.

§ 4.

W sprawach o wydanie, wymianę lub odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5.

W sprawach o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w § 10a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dla osób, które rozpoczęły szkolenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [POTWIERDZENIE UZNANIA DYPLOMU/ŚWIADECTWA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 września 2021 r. (poz. 1811)

Załącznik nr 1

POTWIERDZENIE UZNANIA DYPLOMU/ŚWIADECTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZEZWOLENIE NA ZAJMOWANIE STANOWISKA NA STATKU O POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI]

Załącznik nr 2

ZEZWOLENIE NA ZAJMOWANIE STANOWISKA NA STATKU O POLSKIEJ PRZYNALEŻNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [ŚWIADECTWO STARSZEGO MARYNARZA]

Załącznik nr 3

ŚWIADECTWO STARSZEGO MARYNARZA

infoRgrafika

Załącznik 4. [ŚWIADECTWO ELEKTROMONTERA]

Załącznik nr 4

ŚWIADECTWO ELEKTROMONTERA

infoRgrafika

Załącznik 5. [ŚWIADECTWO KUCHARZA OKRĘTOWEGO]

Załącznik nr 5

ŚWIADECTWO KUCHARZA OKRĘTOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 6. [DYPLOM]

Załącznik nr 6

DYPLOM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [DYPLOM]

Załącznik nr 7

DYPLOM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [DYPLOM OFICERA]

Załącznik nr 8

DYPLOM OFICERA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [DYPLOM SZYPRA]

Załącznik nr 9

DYPLOM SZYPRA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM]

Załącznik nr 10

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM

infoRgrafika

Załącznik 11. [NAZWA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ WYSTAWIAJĄCEJ ZAŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 11

NAZWA MORSKIEJ JEDNOSTKI EDUKACYJNEJ WYSTAWIAJĄCEJ ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-05
  • Data wejścia w życie: 2021-10-20
  • Data obowiązywania: 2021-10-20

Dziennik Ustaw