Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za 2021 r.2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, 904 i 1603) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Podmiot otrzymujący pomoc finansową]

Podmiotowi, który w 2021 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

1) poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3) ),

2) następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

a) "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne",

b) "Rolnictwo ekologiczne",

c) "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami"

- wypłaca się zaliczki na poczet tej pomocy.

§ 2. [Wysokość zaliczki na poczet pomocy finansowej]

Wysokość zaliczki na poczet pomocy finansowej, o której mowa w § 1, w ramach:

1) poddziałania, o którym mowa w § 1 pkt 1, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 1, oraz działań, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b i c, stanowi iloczyn 85% stawki danej pomocy finansowej oraz obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.4) ), jako spełniający warunki do przyznania danej pomocy finansowej;

2) działania, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a, stanowi iloczyn 85% stawek pomocy finansowej w ramach tego działania oraz:

a) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

b) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w pkt 1, jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy.

§ 3. [Wypłata zaliczki]

Zaliczki na poczet pomocy finansowej, o której mowa w § 1, wypłaca się:

1) w przypadku gdy został spełniony warunek określony w art. 75 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 2 pkt 1;

2) do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej;

3) od dnia 18 października 2021 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1295 z dnia 4 sierpnia 2021 r. ustanawiającego, odnośnie do roku 2021, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 282 z 05.08.2021, str. 3).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 23.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 19.01.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 224 z 15.04.2021, str. 1.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-07
  • Data wejścia w życie: 2021-10-18
  • Data obowiązywania: 2021-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw