Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:

a) w pkt 14 w lit. a po wyrazach "Stanów Zjednoczonych Ameryki" dodaje się przecinek i wyrazy "Republiki Turcji",

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) cudzoziemcy przybywający do Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie zawierające wskazanie celu gospodarczego, wystawione przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej tych okoliczności;";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lit. c "granica państwowa z Ukrainą" uchyla się wiersze oznaczone lp. 3 i 7;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w lit. a "granica państwowa z Federacją Rosyjską" wiersz oznaczony lp. 1 otrzymuje brzmienie:

"

1.

Braniewo - Mamonowo

kolejowe

osobowy, towarowy

całodobowo

"

b) w lit. c "granica państwowa z Ukrainą":

- wiersze oznaczone lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"

2.

Dorohusk - Jagodzin

kolejowe

osobowy, towarowy

całodobowo

"

3.

Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński

kolejowe

osobowy, towarowy

całodobowo


- wiersz oznaczony lp. 7 otrzymuje brzmienie:

"

7.

Przemyśl - Mościska

kolejowe

osobowy, towarowy

całodobowo

"


- dodaje się wiersze oznaczone lp. 13 i 14 w brzmieniu:

"

13.

Hrebenne - Rawa Ruska

kolejowe

osobowy

całodobowo

"

14.

Krościenko - Chyrów

kolejowe

osobowy

całodobowo


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 469, 864, 905, 1030, 1045, 1183, 1379, 1424, 1448, 1597, 1623, 1704, 2144 i 2403 oraz z 2021 r. poz. 545, 1088, 1126, 1384, 1536 i 1654.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-08
  • Data wejścia w życie: 2021-10-09
  • Data obowiązywania: 2021-10-09

Dziennik Ustaw