REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1855

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 8 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, 904 i 1603) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 867) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 3, § 4 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 3-5, § 5 pkt 3 i 4, § 8 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 9, pkt 10 lit. a i pkt 11, § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 4 oraz § 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, w różnej liczbie i w różnym przypadku, wyraz "szkolenia" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i w odpowiednim przypadku wyrazami "działania szkoleniowe";

2) w § 4:

a) w pkt 2 wyrazy "szkoleń dla doradców" zastępuje się wyrazami "działań z zakresu transferu wiedzy",

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu maszynami, urządzeniami, materiałami lub środkami przeznaczonymi dla rolnictwa, leśnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.";

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Przepisu § 4 pkt 6 nie stosuje się do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jednostek doradztwa rolniczego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 721) oraz instytutów badawczych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192).";

4) w § 5 w pkt 2 liczbę "2023" zastępuje się liczbą "2025";

5) w § 8 w ust. 1 wyrazy "29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730)" zastępuje się wyrazami "11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598)";

6) w § 9 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie.";

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. W przypadku dostawców działań szkoleniowych, którzy zamierzają wspólnie realizować operację, weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową podpisuje co najmniej jeden z dostawców działań szkoleniowych, przy czym suma kwot wskazanych w deklaracjach wekslowych beneficjenta powinna być równa kwocie pomocy przyznanej na operację oraz uwzględniać zobowiązania powstałe z tytułu zwrotu tych kwot po terminie.";

8) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Koszty uczestnictwa każdego z doradców, którzy będą uczestniczyć w każdym z działań szkoleniowych realizowanych w ramach Programu, podlegają sumowaniu, a suma tych kosztów nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców w odniesieniu do wszystkich doradców reprezentujących jeden podmiot doradczy.".

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców”]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy finansowej, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 5 pkt 2 i § 10, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz § 9 ust. 1 pkt 13 dodany niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wykonanie zobowiązania w przypadku umów o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców”]

W przypadku umów o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się, że zobowiązanie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, jest wykonane, jeżeli operacja zostanie zrealizowana w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. A. Gembicka


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA