REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 867

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 642), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 1121);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 2121).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 1121), które stanowią:

„§ 2. Do wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 2121), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 r. (poz. 867)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, oraz warunki i tryb jej wypłaty, a także przestrzenny zasięg wdrażania tego poddziałania, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu tej pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części jest przyznawana ta pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. Poddziałanie, o którym mowa w § 1, jest wdrażane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Pomoc, o której mowa w § 1, zwana dalej „pomocą”, jest przyznawana dostawcy szkolenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, na operację polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo doradzaniem rolnikom lub właścicielom lasów, zwanych dalej „doradcami”.

§ 4. O pomoc może ubiegać się dostawca szkolenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwany dalej „dostawcą szkolenia”, który:

1) prowadzi działalność szkoleniową;

2) posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców;

3) będzie realizował operację przy pomocy wykładowców posiadających kwalifikacje odpowiednie do zakresu prowadzonych szkoleń;

4) zapewni bazę dydaktyczno-lokalową wyposażoną w sprzęt niezbędny do realizacji operacji, na którą ubiega się o przyznanie pomocy, w tym miejsca, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program szkolenia przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji;

5) posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, albo numer identyfikacyjny został nadany jednemu z dostawców szkolenia – w przypadku wspólnego ubiegania się tych dostawców o przyznanie pomocy.

§ 5. Pomoc przyznaje się na operację:

1)3) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2) która zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2023 r.;

3) polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, w zakresie objętym operacją;

4) która będzie realizowana na podstawie programu szkoleń obejmującego w szczególności:

a) szczegółowy zakres szkoleń,

b) terminy przeprowadzenia szkoleń,

c) liczbę i wymiar godzinowy szkoleń,

d) liczbę doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach,

e) liczebność pojedynczej grupy doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach,

f) formę przeprowadzanych szkoleń,

g) wskazanie wyposażenia bazy dydaktyczno-lokalowej, w tym miejsc, w których będą odbywać się zajęcia praktyczne, jeżeli program szkolenia przewiduje realizację takich zajęć w ramach operacji

– w odniesieniu do każdego z zakresów tematycznych szkoleń objętych operacją.

§ 6. (uchylony).4)

§ 7. (uchylony).4)

§ 8. 1. Pomoc przyznaje się przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) dotyczących kryteriów oceny ofert.

2. Pomoc przyznaje się dostawcy szkolenia, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

§ 9. 1. Umowa, poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1)5) niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – niefinansowania operacji z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub stanowiących środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

2) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

3) informowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy;

4) uwzględnienia wszystkich transakcji związanych z operacją w oddzielnym systemie rachunkowości albo w ramach odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013;

5) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

6) zachowania w trakcie realizacji operacji tych kryteriów wyboru operacji, za które zostały przyznane punkty;

7) przedkładania Agencji sprawozdań częściowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji operacji na formularzu udostępnionym przez Agencję;

8) zrealizowania operacji w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 2;

9) zrealizowania operacji bez pobierania żadnych opłat od doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach;

10) warunków uczestnictwa wykładowców biorących udział w realizacji operacji polegających na tym, że:

a) w przypadku gdy w szkoleniu realizowanym w ramach operacji będą także uczestniczyć wykładowcy biorący udział w realizacji operacji, nie mogą być oni kwalifikowani jako uczestnicy szkoleń objętych operacją, jeżeli szkolenie to obejmowało zakres, w którym wykładowca prowadzi szkolenie w ramach tej operacji,

b) (uchylona);6)

11) badania opinii doradców, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach, na temat jakości szkolenia, w którym brali udział, i wykładowców, którzy je prowadzili;

12) przestrzegania obowiązków beneficjenta wynikających z załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.7)).

2. (uchylony).8)

3. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo – jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 10. 1.9) Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta, z wyłączeniem jednostki sektora finansów publicznych, zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, beneficjent podpisuje w obecności upoważnionego pracownika Agencji. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w Centrali Agencji w dniu zawarcia umowy.

§ 11. 1.10) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli:

1) beneficjent zrealizował operację lub jej etap, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu oraz w umowie:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, i nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową określonego w umowie,

b) zgodnie z programem szkoleń, o którym mowa w § 5 pkt 4;

2) beneficjent zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) beneficjent udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu;

4) koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

2. Przez wniosek o płatność końcową rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

3. (uchylony).11)

4. (uchylony).11)

5. Koszty uczestnictwa każdego z doradców, którzy będą uczestniczyć w każdym ze szkoleń realizowanych w ramach Programu, podlegają sumowaniu, a suma tych kosztów nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców w odniesieniu do wszystkich doradców reprezentujących jeden podmiot doradczy.

6. Pomoc jest wypłacana w złotych, a jej przeliczenie następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 34 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.12)).

§ 12. 1. Wniosek o płatność składa się w Centrali Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o płatność osobiście albo za pośrednictwem innej osoby w Centrali Agencji, z chwilą złożenia wniosku Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

3. W przypadku nadania wniosku o płatność przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

§ 13. 1. Wniosek o płatność zawiera dane niezbędne do dokonania płatności13), w szczególności:

1) dane beneficjenta:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) albo numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości, na podstawie którego został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL,

d) numer z Krajowego Rejestru Sądowego,

e) numer identyfikacyjny,

f) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

g) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

h) dane osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta, w szczególności imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres oraz numer PESEL, a jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania beneficjenta nie posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość;

2)14) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności;

3) wskazanie zrealizowanych szkoleń zgodnie z zawartą umową;

4)15) oświadczenia beneficjenta związane z otrzymaniem płatności oraz o zgodności treści formularza, o którym mowa w ust. 2 pkt 4a, z treścią wniosku o płatność;

5) informację o załącznikach.

2. Do wniosku o płatność dołącza się:

1) (uchylony);16)

2) dokumenty potwierdzające zrealizowanie szkoleń stanowiących przedmiot umowy;

3) sprawozdanie z realizacji operacji;

4) kopię dokumentu potwierdzającego sposób reprezentacji beneficjenta;

4a)17) formularz wniosku o płatność zawierający te same dane, które zostały zawarte we wniosku o płatność, zapisany na informatycznym nośniku danych w formacie danych pozwalającym na edycję jego treści;

5) inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

3. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w ust. 2 pkt 4, może być potwierdzona przez beneficjenta.

4. Jeżeli wniosek o płatność nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów lub wniosek, lub dołączone dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

6. Jeżeli beneficjent pomimo powtórnego wezwania nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.

7. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność Agencja może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 14. 1. Agencja rozpatruje wniosek o płatność w terminie 90 dni od dnia jego złożenia i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność.

2. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez beneficjenta określonych czynności w toku postępowania w sprawie o wypłatę pomocy, przy czym przedłużenie terminów wykonania przez beneficjenta określonych czynności nie może przekroczyć łącznie 30 dni.

3. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości wypłaty pomocy, termin, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych wątpliwości, o czym Agencja informuje na piśmie beneficjenta.

§ 15. 1. W razie śmierci beneficjenta, rozwiązania, połączenia lub podziału beneficjenta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa beneficjenta, po podpisaniu umowy, następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części pomoc jest przyznawana, na jego wniosek, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy;

2) na następcę prawnego beneficjenta albo nabywcę przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części o zmianę umowy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w Centrali Agencji, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego albo nabycia przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części.

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca beneficjenta przekazuje Agencji odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

§ 16. 1. Wysokość pomocy przyznanej następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części nie może przekraczać kwoty, która nie została wypłacona temu beneficjentowi, oraz kwoty wynikającej z oferty.

2. Umowa zawarta z następcą prawnym beneficjenta albo nabywcą przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części określa warunki kontynuowania realizacji operacji.

3. W przypadku beneficjentów wspólnie realizujących operację, pomoc może być przyznana następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta lub jego części, jeżeli zgodę na to wyrażą pozostali beneficjenci realizujący tę operację.

§ 17. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i wypłatę środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia18).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8 i Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 1121), które weszło w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.

4) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty (Dz. U. poz. 2121), które weszło w życie z dniem 9 listopada 2018 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33 i Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7 i Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2017, str. 11.

13) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 marca 2017 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA