Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH100005)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Niebieskie Źródła]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH1000052) ), obejmujący obszar 25,24 ha, położony w województwie łódzkim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony obszaru]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEBIESKIE ŹRÓDŁA (PLH100005)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2051)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEBIESKIE ŹRÓDŁA (PLH100005)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

405773,60

571734,61

2

405763,81

571736,42

3

405750,36

571734,31

4

405733,58

571733,35

5

405724,69

571730,81

6

405722,11

571735,19

7

405719,95

571738,84

8

405715,10

571737,62

9

405710,38

571731,80

10

405674,53

571708,59

11

405670,37

571704,50

12

405660,56

571694,85

13

405655,46

571692,01

14

405650,70

571691,12

15

405644,47

571691,73

16

405640,61

571693,45

17

405632,89

571696,88

18

405452,98

571608,25

19

405468,81

571592,31

20

405469,61

571588,37

21

405501,69

571556,81

22

405521,93

571536,90

23

405535,05

571523,98

24

405407,24

571405,84

25

405269,54

571281,80

26

405255,97

571270,40

27

405242,25

571258,14

28

405244,04

571255,77

29

405245,08

571254,39

30

405267,59

571224,68

31

405289,23

571196,11

32

405297,44

571185,28

33

405305,40

571174,77

34

405313,98

571163,44

35

405329,49

571142,98

36

405339,80

571129,36

37

405350,16

571115,70

38

405358,96

571104,07

39

405367,77

571092,45

40

405376,14

571073,58

41

405377,41

571070,71

42

405422,52

571036,04

43

405426,82

571033,37

44

405430,75

571029,70

45

405433,15

571027,82

46

405443,79

571033,29

47

405456,38

571045,34

48

405465,50

571052,42

49

405467,07

571056,37

50

405470,61

571065,26

51

405471,61

571074,57

52

405478,60

571078,67

53

405478,74

571079,46

54

405481,14

571092,25

55

405485,80

571098,82

56

405486,53

571099,95

57

405497,43

571087,76

58

405524,35

571058,59

59

405566,35

571099,26

60

405596,21

571113,68

61

405605,35

571122,74

62

405634,30

571152,31

63

405657,27

571175,86

64

405662,46

571181,18

65

405665,31

571179,73

66

405676,25

571170,61

67

405683,14

571164,87

68

405720,30

571126,23

69

405802,11

571205,77

70

405827,30

571230,26

71

405798,40

571279,63

72

405793,71

571286,57

73

405774,35

571309,37

74

405767,54

571323,21

75

405766,96

571324,40

76

405767,86

571342,47

77

405771,91

571364,32

78

405773,94

571373,73

79

405780,27

571387,82

80

405831,23

571502,92

81

405886,42

571628,57

82

405890,35

571646,12

83

405890,38

571656,81

84

405890,00

571662,96

85

405889,83

571665,75

86

405888,89

571681,32

87

405876,37

571708,55

88

405857,54

571732,31

89

405854,61

571734,24

90

405850,71

571736,80

91

405829,64

571750,64

92

405826,95

571752,41

93

405795,10

571761,48

94

405787,90

571761,02

95

405774,88

571734,37

96

405773,60

571734,611) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK]

Załącznik nr 2


MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEBIESKIE ŹRÓDŁA (PLH100005)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEBIESKIE ŹRÓDŁA (PLH100005)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-15
  • Data wejścia w życie: 2021-11-30
  • Data obowiązywania: 2021-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw