Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodłowice (PLH020106)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Jodłowice]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jodłowice (PLH0201062) ), obejmujący obszar 9,37 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JODŁOWICE (PLH020106)]

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JODŁOWICE (PLH020106)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

382111,60

347519,71

2

382034,93

347439,55

3

382009,86

347398,70

4

382022,13

347397,29

5

382094,73

347408,08

6

382099,16

347392,95

7

382105,51

347361,77

8

382105,41

347360,26

9

382103,58

347333,44

10

382110,24

347302,07

11

382198,17

347319,81

12

382216,06

347323,43

13

382216,50

347321,49

14

382240,07

347219,04

15

382274,24

347264,78

16

382292,05

347220,12

17

382337,12

347189,89

18

382349,75

347201,60

19

382373,43

347185,96

20

382385,86

347203,87

21

382399,24

347217,70

22

382400,90

347219,41

23

382399,64

347224,70

24

382372,23

347340,45

25

382369,41

347352,34

26

382368,95

347354,29

27

382366,29

347365,70

28

382360,31

347391,31

29

382329,17

347524,86

30

382306,32

347622,89

31

382298,16

347657,86

32

382286,61

347707,41

33

382284,97

347705,66

34

382235,35

347652,79

35

382183,91

347597,08

36

382183,80

347596,96

37

382111,60

347519,711)  Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzen­nych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karto­graficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JODŁOWICE (PLH020106)]


Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JODŁOWICE (PLH020106)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JODŁOWICE (PLH020106)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JODŁOWICE (PLH020106)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91P0

Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-16
  • Data wejścia w życie: 2021-12-01
  • Data obowiązywania: 2021-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw