Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niedzieliska (PlH060044)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Niedzieliska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Niedzieliska (PLH0600442) ), obejmujący obszar 17,86 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2063)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

322021,32

787538,07

2

321980,10

787562,12

3

321986,97

787654,86

4

321694,99

787745,89

5

321612,55

787479,68

6

321660,15

787463,23

7

321744,75

787433,13

8

321889,07

787381,78

9

321909,68

787429,87

10

321978,38

787416,13

11

322021,32

787538,07

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

323108,64

788192,99

2

323086,31

788202,91

3

323061,96

788185,20

4

323057,09

788127,46

5

323048,72

788123,84

6

323054,78

788118,26

7

323023,85

788069,45

8

322987,68

788055,39

9

322875,47

788083,85

10

322773,77

788123,54

11

322733,01

788147,52

12

322733,78

788148,85

13

322731,36

788150,23

14

322720,46

788234,20

15

322692,33

788280,41

16

322654,71

788351,74

17

322613,46

788418,76

18

322622,17

788445,25

19

322590,97

788453,39

20

322565,41

788483,21

21

322513,32

788488,17

22

322431,47

788508,01

23

322389,30

788574,98

24

322362,01

788584,91

25

322349,61

788552,66

26

322371,94

788478,24

27

322386,59

788442,58

28

322382,72

788442,94

29

322391,53

788430,43

30

322391,62

788430,37

31

322392,97

788427,09

32

322404,42

788419,28

33

322401,71

788409,59

34

322426,72

788400,33

35

322435,02

788398,41

36

322437,17

788396,95

37

322483,56

788369,10

38

322527,58

788354,75

39

322537,53

788370,24

40

322542,51

788368,84

41

322592,06

788355,40

42

322592,08

788355,40

43

322649,75

788255,00

44

322651,94

788245,57

45

322636,52

788242,40

46

322654,32

788235,33

47

322674,55

788148,34

48

322673,43

788129,19

49

322672,88

788119,93

50

322672,07

788106,17

51

322716,72

788059,05

52

322771,29

788041,68

53

322780,38

788039,07

54

322784,74

788031,67

55

322793,07

788028,90

56

322837,07

788016,85

57

322935,72

787988,60

58

322939,55

787993,28

59

322949,86

787990,31

60

322965,83

787984,89

61

322993,15

787977,48

62

322997,76

787980,13

63

323011,90

787977,19

64

323033,99

787996,83

65

323042,84

788001,52

66

323042,78

788004,64

67

323056,55

788016,88

68

323062,30

788025,51

69

323072,34

788024,59

70

323068,06

788029,21

71

323070,03

788034,16

72

323074,32

788039,42

73

323072,29

788040,49

74

323085,89

788060,89

75

323087,17

788060,39

76

323093,65

788064,10

77

323089,54

788066,37

78

323097,16

788077,80

79

323098,19

788081,51

80

323108,23

788131,74

81

323110,24

788190,00

82

323108,64

788192,99


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)

Załącznik nr 3

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)]

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

2

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK NIEDZIELISKA (PLH060044)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-17
  • Data wejścia w życie: 2021-12-02
  • Data obowiązywania: 2021-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw