Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 listopada 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784 i 1648) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) destrukcie asfaltowym - rozumie się przez to mieszankę mineralno-asfaltową, która w wyniku odzysku odpadów destruktu asfaltowego, po spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 2, utraciła status odpadów destruktu asfaltowego;

2) odpadach destruktu asfaltowego - rozumie się przez to mieszankę mineralno-asfaltową uzyskiwaną:

a) w wyniku:

- frezowania na zimno warstw asfaltowych,

- rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej lub brył uzyskiwanych z tych płyt,

b) z odrzutów lub nadwyżek powstałych przy produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

- stanowiącą odpady o kodzie 17 03 02, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej "ustawą";

3) posiadaczu odpadów destruktu asfaltowego - rozumie się przez to posiadacza odpadów destruktu asfaltowego dokonującego oceny lub zlecającego dokonanie oceny zgodności z kryteriami, o których mowa w § 2, w tym posiadacza odpadów posiadającego zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów albo pozwolenie zintegrowane uwzględniające przetwarzanie odpadów;

4) próbce - rozumie się przez to próbkę danej partii odpadów destruktu asfaltowego.

§ 2. [Warunki utraty statusu odpadów]

1. Warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez odpady destruktu asfaltowego uznaje się za zastosowane, jeżeli są spełnione łącznie następujące kryteria:

1) odpady destruktu asfaltowego:

a) nie są zanieczyszczone substancjami innymi niż te, które są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz podczas ich stosowania i normalnego użytkowania,

b) są przetwarzane w procesach odzysku R5 lub R12, wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy;

2) łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki, nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego stężenia określonego w tabeli 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik - w przypadku odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r.;

3) destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku spełnia co najmniej wymagania normy PN-EN 13108-8;

4) odciek próbki nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych stężeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) próbka została pobrana i przebadana zgodnie z § 3;

6) destrukt asfaltowy otrzymany w procesie odzysku może zostać wykorzystany do budowy, przebudowy lub remontu dróg, w tym utwardzania placów i poboczy, lub infrastruktury lotniskowej, w tym dróg startowych, dróg kołowania, pasów lotniskowych i płyt postojowych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do:

1) odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r., oraz dla których w badaniu na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia otrzymano negatywny wynik;

2) odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b.

§ 3. [Pobieranie próbek]

1. Próbki pobiera się i bada w celu potwierdzenia spełnienia przez odpady destruktu asfaltowego kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4.

2. Próbki pobiera oraz bada:

1) laboratorium posiadające w tym zakresie akredytacje w rozumieniu art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344) lub

2) certyfikowana w tym zakresie jednostka badawcza, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289)

- na zlecenie posiadacza odpadów destruktu asfaltowego.

3. Próbki pobiera się przed:

1) przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych - w przypadku gdy w wyniku tych prac mają powstać odpady destruktu asfaltowego albo

2) wykorzystaniem - w przypadku gdy wykorzystane mają być magazynowane odpady destruktu asfaltowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, próbki pobiera się w formie odwiertów rdzeniowych, tak aby każda warstwa nawierzchni, która ma być usunięta, mogła być przebadana odrębnie.

5. Metoda pobierania próbek powinna spełniać co najmniej wymagania:

1) normy PN-EN 12697-27 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) normy PN-EN 14899 lub normy PN-EN 932-1 - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

6. Minimalną liczbę pobieranych próbek i sposób ich pobierania w przypadku, o którym mowa w ust. 3:

1) pkt 1 - określa tabela 1,

2) pkt 2 - określa tabela 2

- w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

7. Przy badaniu łącznej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych uwzględnia się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne określone w tabeli 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

8. Dla odpadów destruktu asfaltowego, dla których istnieją dowody, że powstały z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000 r., oraz dla odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b, badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przeprowadza się metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, dopuszcza się, aby pobieranie próbek oraz badanie metodą uproszczoną określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonywał wykwalifikowany personel, który posiada przeszkolenie lub doświadczenie niezbędne do monitorowania i oceny właściwości destruktu asfaltowego.

10. Jeżeli w badaniu, o którym mowa w ust. 8, nie otrzymano negatywnego wyniku, do odpadów destruktu asfaltowego, o których mowa w ust. 8, stosuje się przepisy ust. 2 i 7.

11. Z badania próbek sporządza się protokół.

§ 4. [Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego]

1. Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego potwierdza spełnienie przez odpady destruktu asfaltowego warunków utraty statusu odpadów, sporządzając odrębnie dla każdej przekazywanej do wykorzystania partii odpadów destruktu asfaltowego oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla posiadacza odpadów destruktu asfaltowego oraz dla podmiotu, który wykorzystuje ten destrukt asfaltowy.

3. Do oświadczenia o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego dołącza się potwierdzone przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego za zgodność z oryginałem kopie:

1) protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 11;

2) dowodów potwierdzających, że dana partia odpadów destruktu asfaltowego powstała z mieszanki mineralno-asfaltowej wykorzystanej do budowy, przebudowy lub remontu dróg i wytworzonej po dniu 31 grudnia 2000 r. - jeżeli dotyczy.

4. Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego jest przedkładane:

1) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce powstania danej partii destruktu asfaltowego - przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego,

2) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wykorzystania danej partii destruktu asfaltowego - przez podmiot, który wykorzystuje destrukt asfaltowy

- na żądanie, w trakcie prowadzonej kontroli.

5. Oświadczenie o zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego wraz z załącznikami, a w przypadku posiadacza odpadów destruktu asfaltowego także wyniki badań próbek lub protokół, o którym mowa w § 3 ust. 11, przechowuje się przez okres 5 lat.

§ 5. [System gospodarowania]

1. System gospodarowania prowadzony przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego w celu wykazania zgodności z warunkami utraty statusu odpadów destruktu asfaltowego obejmuje co najmniej zbiór udokumentowanych procedur dotyczących:

1) monitorowania procesów i technik przetwarzania odpadów destruktu asfaltowego;

2) monitorowania zgodności destruktu asfaltowego z kryteriami, o których mowa w § 2;

3) planowanego wykorzystania destruktu asfaltowego;

4) przeglądu i usprawnienia systemu gospodarowania;

5) szkolenia personelu.

2. Posiadacz odpadów destruktu asfaltowego udostępnia na żądanie właściwym organom Inspekcji Ochrony Środowiska w trakcie prowadzenia kontroli dokumentację związaną z systemem gospodarowania.

3. Wymaganie określone w ust. 1 uważa się za spełnione, jeżeli posiadacz odpadów destruktu asfaltowego:

1) jest zarejestrowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.3) ) oraz

2) posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego spełniający co najmniej wymagania normy PN-EN ISO 14001 i obejmujący wymagania wskazane w ust. 1.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 lipca 2021 r. pod numerem 2021/438/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29.

Załącznik 1. [OBECNOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W DESTRUKCIE ASFALTOWYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 8 listopada 2021 r. (poz. 2067)

Załącznik nr 1

OBECNOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W DESTRUKCIE ASFALTOWYM

Tabela 1. Łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym zawartość benzo(a)pirenu, w odniesieniu do suchej masy próbki

Lp.

Łączna zawartość dla parametru

Jednostka

Maksymalne dopuszczalne stężenie

1

Łączna zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

mg/kg suchej masy

100

2

Benzo(a)piren (BaP)

mg/kg suchej masy

50


Tabela 2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne uwzględniane przy badaniu łącznej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

Lp.

Nazwa

Oznaczenie numeryczne CAS1)

1

Naftalen

91-20-3

2

Acenaftylen

208-96-8

3

Acenaften

83-32-9

4

Fluoren

86-73-7

5

Fenantren

85-1-8

6

Antracen

120-12-7

7

Fluoranten

206-44-0

8

Piren

129-00-0

9

Benzo(a)antracen (BaA)

56-55-3

10

Chryzen

218-01-9

11

Benzo(b)fluoranten (BpFA)

205-99-2

12

Benzo(k)fluoranten

207-08-9

13

Benzo(a)piren (BaP)

50-32-8

14

Indeno[1,2,3-cd]piren

193-39-5

15

Benzo(g,h,i)perylen

191-24-2

16

Dibenzo(a,h)antracen (DBahA)

53-70-3


Objaśnienie:

1) Oznaczenie numeryczne substancji chemicznej według Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS), pozwalające na identyfikację substancji chemicznej.

Załącznik 2. [METODA UPROSZCZONA BADANIA NA OBECNOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH]

Załącznik nr 2

METODA UPROSZCZONA BADANIA NA OBECNOŚĆ WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH

1. Przed przystąpieniem do badania próbkę należy wysuszyć przez przechowywanie jej w suchym pomieszczeniu lub w suszarce z nawiewem (w obu przypadkach należy zapewnić odprowadzenie pary do wentylacji) w temperaturze pokojowej oraz oczyścić z drobin naniesionych na jej powierzchnię podczas pobierania, transportu lub przechowywania.

2. Badaną próbkę pokrywa się preparatem w postaci sprayu, reagującym z wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w ten sposób, że zmienia on kolor z białego na żółty.

3. Jeżeli proces zmiany koloru preparatu z białego na żółty jest niedostrzegalny nieuzbrojonym okiem, próbkę należy umieścić w ciemnym pomieszczeniu i oświetlić promieniami UV.

4. W przypadku wątpliwości co do występowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych próbkę należy przełamać, a przełom pokryć preparatem.

5. Wynik badania uznaje się za negatywny, jeżeli po pokryciu próbki preparat nie zmienia koloru.

Załącznik 3. [MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA ODCIEKU PRÓBKI]

Załącznik nr 3

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE STĘŻENIA ODCIEKU PRÓBKI

Lp.

Parametr

Jednostka miary

Maksymalne dopuszczalne stężenie

1

Azotany

mg/l NO3

50

2

Fluorki

mg/l F

1,5

3

Siarczany

mg/l SO4

250

4

Chlorki

mg/l Cl

100

5

Cyjanki

μg/l Cn

50

6

Bar

mg/l Ba

1

7

Miedź

mg/l Cu

0,05

8

Cynk

mg/l Zn

3

9

Beryl

μg/l Be

10

10

Kobalt

μg/l Co

250

11

Nikiel

μg/l Ni

10

12

Wanad

μg/l V

250

13

Arsen

μg/l As

50

14

Kadm

μg/l Cd

5

15

Chrom całkowity

μg/l Cr

50

16

Ołów

μg/l Pb

50

17

Selen

μg/l Se

10

18

Rtęć

μg/l Hg

1

19

ChZT

mg/l

30

Załącznik 4. [MINIMALNA LICZBA POBIERANYCH PRÓBEK I SPOSÓB ICH POBIERANIA]

Załącznik nr 4

MINIMALNA LICZBA POBIERANYCH PRÓBEK I SPOSÓB ICH POBIERANIA

Tabela 1

Rodzaj próbki

Obszar referencyjny1) (w m2 )

Minimalna liczba pobieranych próbek

Sposób pobierania próbek

Pojedyncze pobranie

5000

1

1. Pojedynczy odwiert rdzeniowy wykonuje się na obszarze referencyjnym, który jest nie większy niż 5000 m2 . Na jednym obszarze referencyjnym można wykonać więcej niż jeden odwiert rdzeniowy.

2. Próbkę reprezentatywną pobiera się z obszaru referencyjnego nie większego niż 20 000 m2 .

3. Na próbkę reprezentatywną składają się rdzenie z pojedynczych odwiertów rdzeniowych.

4. Jeżeli powierzchnia objęta pracami remontowo-budowlanymi, w wyniku których powstanie dana partia odpadów destruktu asfaltowego, jest większa niż 20 000 m2 , powierzchnię tę dzieli się na obszary referencyjne, z których każdy jest nie większy niż 20 000 m2 . Próbkę reprezentatywną pobiera się dla każdego obszaru referencyjnego.

5. Próbkę uzyskuje się przez ogrzanie rdzeni pobranych w ramach próbki reprezentatywnej, a w przypadku, o którym mowa w pkt 4, pobranych w ramach wszystkich próbek reprezentatywnych, w suszarce aż do osiągnięcia miękkości, która umożliwi ich ujednorodnienie i pomniejszenie przez zastosowanie rozdzielacza lub przez ćwiartkowanie.

6. W przypadku gdy jest planowane frezowanie selektywne warstw, rdzenie przed ogrzewaniem należy podzielić, w szczególności przy użyciu piły mechanicznej, na poszczególne warstwy

Próbka reprezentatywna

20 000

1


Objaśnienie:

1) Obszar referencyjny jest to maksymalny obszar, jaki może obejmować jedna próbka.


Tabela 2

Rodzaj próbki

Masa1) (w Mg)

Minimalna liczba pobieranych próbek

Sposób pobierania próbek

Pojedyncze pobranie

3000

1

1. Na każde 3000 Mg odpadów destruktu asfaltowego wykonuje się co najmniej jedno pobranie.


2. Na próbkę reprezentatywną składają się pojedyncze pobrania.


3. Próbkę reprezentatywną pobiera się z odpadów destruktu asfaltowego o masie nie większej niż 20 000 Mg.


4. Partię odpadów destruktu asfaltowego o masie większej niż 20 000 Mg dzieli się na próbki reprezentatywne, z których każda ma masę nie większą niż 20 000 Mg.


5. Próbkę uzyskuje się przez ujednorodnienie i pomniejszenie przez zastosowanie rozdzielacza lub przez ćwiartkowanie materiału pozyskanego w ramach próbki reprezentatywnej, a w przypadku, o którym mowa w pkt 4, z materiału pozyskanego ze wszystkich próbek reprezentatywnych.

Próbka reprezentatywna

20 000

1


Objaśnienie:

1) Maksymalna masa odpadu destruktu asfaltowego, z której może być pobrana jedna próbka.

Załącznik 5. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI UTRATY STATUSU ODPADÓW DESTRUKTU ASFALTOWEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR - OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI UTRATY STATUSU ODPADÓW DESTRUKTU ASFALTOWEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-17
  • Data wejścia w życie: 2021-12-02
  • Data obowiązywania: 2021-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw