Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cybowa Góra (PLH120049)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Cybowa Góra]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Cybowa Góra (PLH1200492) ), obejmujący obszar 18,15 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CYBOWA GÓRA (PLH120049)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2072)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK CYBOWA GÓRA (PLH120049)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

280587,99

587769,31

2

280585,00

587763,34

3

280587,99

587744,41

4

280556,12

587731,47

5

280508,32

587757,36

6

280502,34

587773,30

7

280482,42

587769,31

8

280464,50

587770,31

9

280445,58

587788,23

10

280434,62

587788,23

11

280395,78

587772,30

12

280382,84

587767,32

13

280351,96

587767,32

14

280276,28

587898,78

15

280252,38

587927,66

16

280226,48

587960,52

17

280223,50

587975,46

18

280212,54

587989,40

19

280191,63

588005,33

20

280190,63

587991,39

21

280198,60

587946,58

22

280138,85

587972,47

23

280107,97

587983,43

24

280092,04

587984,42

25

280006,39

588308,08

26

279985,48

588301,11

27

279972,53

588298,12

28

279983,49

588263,27

29

279950,63

588244,35

30

279957,60

588214,47

31

279949,63

588209,49

32

279972,53

588140,77

33

279983,49

588143,76

34

279994,44

588139,78

35

279996,44

588129,82

36

279992,45

588121,85

37

280007,39

588075,05

38

279989,46

588065,09

39

280000,42

588027,24

40

279991,46

588024,26

41

280006,39

587974,46

42

279969,55

587968,49

43

280090,05

587587,07

44

280101,00

587581,09

45

280116,94

587541,26

46

280128,89

587536,28

47

280146,87

587540,27

48

280156,73

587511,03

49

280170,25

587477,05

50

280266,32

587530,30

51

280313,12

587567,15

52

280319,34

587587,41

53

280325,56

587600,56

54

280333,23

587611,89

55

280343,00

587621,92

56

280362,46

587637,83

57

280376,71

587647,34

58

280395,72

587658,30

59

280405,95

587669,63

60

280418,01

587680,22

61

280443,59

587688,26

62

280462,51

587690,64

63

280477,57

587688,26

64

280490,39

587680,68

65

280505,33

587667,73

66

280520,27

587655,78

67

280536,20

587653,79

68

280567,07

587668,73

69

280607,90

587688,65

70

280650,73

587694,62

71

280704,50

587694,62

72

280722,43

587701,59

73

280754,30

587705,58

74

280786,17

587709,56

75

280779,19

587757,36

76

280721,43

587749,39

77

280685,58

587745,41

78

280658,69

587745,41

79

280624,83

587762,34

80

280613,88

587769,31

81

280587,99

587769,31
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CYBOWA GÓRA (PLH120049)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK CYBOWA GÓRA (PLH120049)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

2

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-17
  • Data wejścia w życie: 2021-12-02
  • Data obowiązywania: 2021-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw