Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Żerkowice-Skała]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH0200772) ), obejmujący obszar 84,85 ha, położony w województwie dolnośląskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻERKOWICE-SKAŁA (PLH020077)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2078)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻERKOWICE-SKAŁA (PLH020077)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

371544,81

260595,86

2

371529,03

260750,98

3

371533,06

260847,91

4

371520,41

260936,01

5

371421,46

260950,21

6

371401,16

261019,14

7

371381,28

261262,76

8

371402,63

261355,12

9

371457,84

261454,43

10

371459,49

261510,94

11

371395,72

261688,03

12

371355,11

261776,53

13

371333,34

261771,27

14

371282,01

261857,31

15

371272,09

261888,22

16

371300,21

261897,24

17

371318,17

261929,34

18

371335,69

261960,64

19

371342,99

261966,99

20

371333,26

262021,05

21

371290,12

262029,80

22

371245,49

262070,73

23

371226,32

262115,53

24

371224,09

262163,79

25

371209,97

262284,07

26

371220,90

262324,89

27

371262,80

262342,95

28

371269,10

262391,62

29

371298,95

262393,00

30

371388,13

262405,18

31

371370,75

262503,81

32

371309,48

262627,28

33

371242,05

262699,41

34

371136,23

262769,77

35

371120,04

262750,21

36

371093,98

262574,32

37

371067,06

262417,21

38

371063,86

262301,50

39

371077,85

262183,90

40

371115,03

262027,06

41

371139,80

261861,59

42

371137,86

261719,06

43

371164,66

261602,06

44

371205,37

261461,52

45

371234,69

261382,26

46

371277,69

261284,82

47

371284,69

261226,02

48

371274,27

261174,48

49

371270,73

261066,82

50

371280,73

260943,66

51

371290,24

260831,23

52

371270,79

260790,01

53

371196,78

260727,44

54

371154,00

260636,76

55

371150,59

260526,42

56

371151,09

260515,69

57

371300,97

260509,24

58

371301,60

260495,83

59

371297,07

260409,62

60

371281,14

260384,69

61

371257,18

260348,64

62

371274,99

260333,34

63

371373,32

260332,56

64

371406,56

260352,92

65

371525,71

260363,86

66

371560,08

260360,08

67

371602,10

260375,48

68

371576,65

260462,97

69

371544,81

260595,86

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

371976,94

260037,59

2

371923,27

260047,62

3

371869,28

260017,23

4

371802,87

259968,13

5

371787,26

259970,19

6

371794,02

260062,49

7

371789,87

260151,49

8

371753,97

260255,73

9

371672,53

260290,95

10

371617,63

260232,64

11

371593,09

260093,52

12

371564,59

259944,45

13

371566,15

259816,30

14

371522,90

259793,37

15

371471,90

259793,77

16

371452,12

259695,28

17

371501,17

259641,83

18

371575,39

259618,82

19

371638,03

259701,19

20

371674,39

259729,38

21

371790,18

259812,84

22

371904,99

259917,16

23

371935,24

259839,14

24

371941,55

259751,63

25

371873,25

259648,09

26

371887,11

259588,81

27

371959,64

259554,58

28

372017,40

259551,71

29

372079,71

259593,65

30

372112,50

259556,17

31

372153,55

259436,85

32

372191,41

259480,43

33

372214,57

259411,83

34

372287,23

259374,83

35

372346,88

259379,01

36

372370,42

259444,22

37

372373,80

259608,81

38

372384,53

259853,18

39

372339,38

259823,20

40

372269,52

259800,42

41

372189,25

259810,60

42

372102,67

259860,90

43

372014,92

259936,23

44

372014,40

259994,74

45

371976,94

260037,59


1)  Specjalny obszar ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2)  Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻERKOWICE-SKAŁA (PLH020077)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŻERKOWICE-SKAŁA (PLH020077)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻERKOWICE-SKAŁA (PLH020077)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŻERKOWICE-SKAŁA (PLH020077)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

2

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

3

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-18
  • Data wejścia w życie: 2021-12-03
  • Data obowiązywania: 2021-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw