Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH060017)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Roztocze Środkowe (PLH0600172)), obejmujący obszar 8472,80 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2.

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4.

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2085)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

3

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

4

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

5

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

6

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

7

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

8

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

9

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

10

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

11

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

12

91P0

Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis

2

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

3

sierpowiec błyszczący

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

4

widłoząb zielony

Dicranum viride

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ROZTOCZE ŚRODKOWE (PLH060017)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

3

głowacz białopłetwy

Cottus gobio

osiadła

4

jelonek rogacz

Lucanus cervus

osiadła

5

koza

Cobitis taenia

osiadła

6

kreślinek nizinny

Graphoderus bilineatus

osiadła

7

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

8

minóg ukraiński

Eudontomyzon mariae

osiadła

9

minóg strumieniowy

Lampetra planeri

osiadła

10

mopek

Barbastella barbastellus

osiadła

11

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

osiadła

12

nocek duży

Myotis myotis

osiadła

13

nocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

osiadła

14

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

15

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

16

ryś

Lynx lynx

osiadła

17

sówka puszczykówka

Xylomoia strix

osiadła

18

szlaczkoń szafraniec

Colias myrmidone

osiadła

19

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

20

trzepla zielona

Ophiogomphus cecilia

osiadła

21

wilk

Canis lupus

osiadła

22

wydra

Lutra lutra

osiadła

23

zagłębek bruzdkowany

Rhysodes sulcatus

osiadła

24

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

25

zgniotek cynobrowy

Cucujus cinnaberinus

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-19
  • Data wejścia w życie: 2021-12-04
  • Data obowiązywania: 2021-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw