Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2094

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Koziogród w Czernej]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH0201002) ), obejmujący obszar 142,77 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2094)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

433278,14

286783,34

2

433216,06

286848,92

3

433188,21

286874,24

4

433075,07

286930,86

5

432779,25

286980,36

6

432678,79

286994,36

7

432422,78

286936,09

8

432306,27

286912,92

9

432206,74

286905,06

10

432087,15

286954,73

11

431922,50

287097,39

12

431828,54

287235,74

13

431711,13

287373,10

14

431659,89

287334,44

15

431625,93

287303,81

16

431579,02

287301,83

17

431458,97

287362,46

18

431387,53

287384,99

19

431224,11

287359,84

20

431101,43

287343,71

21

430878,13

287345,23

22

430749,13

287339,79

23

430646,04

287277,04

24

430583,84

287219,66

25

430581,67

287131,96

26

430607,12

286946,88

27

430676,86

286825,72

28

430787,19

286717,24

29

430950,46

286607,35

30

431071,29

286528,52

31

431229,92

286527,95

32

431312,17

286527,78

33

431468,18

286589,14

34

431590,25

286619,86

35

431667,71

286593,94

36

431762,77

286568,78

37

431879,74

286581,03

38

432028,65

286671,27

39

432166,77

286739,16

40

432376,17

286788,16

41

432474,93

286814,24

42

432541,44

286769,62

43

432586,19

286683,95

44

432987,57

286500,28

45

433348,22

286307,63

46

433546,52

286202,95

47

433551,73

286206,22

48

433561,17

286210,10

49

433541,66

286260,05

50

433474,52

286394,33

51

433393,95

286518,54

52

433325,13

286600,79

53

433259,67

286678,00

54

433233,00

286700,24

55

433278,14

286783,34


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOZIORÓG W CZERNEJ (PLH020100)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

osiadła

2

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-22
  • Data wejścia w życie: 2021-12-07
  • Data obowiązywania: 2021-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw