Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2108

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH020076)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Pijawnika (PLH0200762) ), obejmujący obszar 157,39 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2108)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

338429,52

272090,40

2

338313,41

272176,69

3

338353,45

272361,22

4

338351,82

272398,38

5

338307,33

272437,05

6

338292,07

272541,31

7

338250,69

272509,03

8

338217,18

272541,41

9

338221,04

272575,43

10

338330,19

272647,90

11

338265,55

272780,46

12

338105,26

272898,68

13

338005,18

272985,70

14

337869,06

273040,67

15

337719,44

273037,52

16

337565,22

273017,23

17

337436,95

273015,01

18

337233,05

273029,79

19

337219,24

272856,53

20

337201,58

272771,13

21

337155,89

272593,08

22

337110,35

272411,66

23

337110,64

272283,02

24

337072,68

272173,02

25

337086,62

272099,15

26

337069,42

272003,60

27

337010,70

271879,14

28

336954,50

271819,11

29

336881,40

271778,66

30

336863,45

271821,88

31

336803,39

271849,71

32

336743,19

271880,93

33

336709,38

271920,07

34

336625,89

271872,39

35

336587,79

271765,75

36

336550,73

271635,46

37

336440,57

271464,70

38

336548,82

271435,60

39

336623,41

271442,27

40

336680,51

271360,14

41

336785,35

271408,77

42

336866,59

271507,15

43

336970,09

271586,19

44

336989,51

271631,05

45

337146,84

271702,30

46

337362,74

271779,50

47

337326,70

271869,32

48

337433,92

271863,88

49

337782,99

271831,82

50

337868,70

271828,82

51

338157,12

271838,11

52

338232,16

271834,64

53

338260,92

271910,37

54

338347,07

272019,09

55

338429,52

272090,401) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea

2

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

3

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

4

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA PIJAWNIKA (PLH020076)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

2

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-23
  • Data wejścia w życie: 2021-12-08
  • Data obowiązywania: 2021-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw