Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2115

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)

z dnia 17 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2019 r. poz. 2055, z 2020 r. poz. 1959, 2079 i 2444 oraz z 2021 r. poz. 317 i 1605) po § 5b dodaje się § 5c w brzmieniu:

"§ 5c. Wyznacza się Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji procedury uznania pojazdów drogowych, według typu konstrukcji (seria pojazdów drogowych), o której mowa w ust. 1 lit. b załącznika 3 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. Urz. UE L 165 z 26.06.2009, str. 1, z późn. zm.3) ).".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003, 1005, 1718, 2076 i 2105.

3) Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 06.03.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 244 z 08.09.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 245 z 14.09.2013, str. 3, Dz. Urz. UE L 346 z 02.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 321 z 29.11.2016, str. 31, Dz. Urz. UE L 99 z 19.04.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 296 z 22.11.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 01.06.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 331 z 20.09.2021, str. 1.

Dziennik Ustaw