Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2055

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1096), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 1651);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 2480).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 1651), które stanowią:

"§ 2. 1. Postępowania egzekucyjne i postępowania zabezpieczające wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez:

1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie - są dalej prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie;

2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie - są dalej prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

2. W prawa i obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:

1) jako organu egzekucyjnego,

2) w postępowaniach sądowych w sprawie zwolnienia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, o którym mowa w art. 40 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499 i 1629), wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

3) w postępowaniach sądowych wszczętych skargami w związku z postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- wstępuje odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

3. Postępowania wszczęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jako organ egzekucyjny z urzędu albo na wniosek, skargę i zarzuty złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są dalej prowadzone przez odpowiednio Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

4. W przypadku postępowań, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego przy pierwszej podjętej czynności w stosunku do zobowiązanego.

5. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i nieuiszczenia rat przez zobowiązanego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach, który przejął prowadzenie postępowania zgodnie z ust. 1, zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego i numerze rachunku bankowego, na który mają być dalej uiszczane raty.

6. W przypadku zajęć wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i niezrealizowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach, który przejął prowadzenie postępowania zgodnie z ust. 1, zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o zmianie organu egzekucyjnego oraz numerze rachunku bankowego.

7. Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w mocy.

§ 3. Kontrolę prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego, o której mowa w art. 71a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zastosowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie przeprowadza odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

§ 4. Czynności egzekucyjne, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wykonywane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jako organ rekwizycyjny są dalej wykonywane przez odpowiednio Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

§ 5. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jest właściwy do rozpatrzenia wniosków w sprawach, w których postępowanie egzekucyjne lub postępowanie zabezpieczające zostało zakończone odpowiednio przez tego naczelnika przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 2480), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.".

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 3 października 2019 r. (poz. 2055)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
1)

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się naczelników urzędów skarbowych do wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywania zabezpieczenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników urzędów skarbowych, określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Wyznacza się Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej do przeprowadzania:2)

1) kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy,

2) urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 106 pkt 1 ustawy

- w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r. poz. 968 i 1978).

§ 3. 1. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów oraz rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce:3)

1) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.4)),

2) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.5)),

3) podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

4) podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556),

5) podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495),

6) opłaty paliwowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 2020),

7) podatku od wydobycia niektórych kopalin, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,

8) opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.6)),

9) kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla zezwolenia, o której mowa w art. 140aa ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

10) kaucji, o których mowa w art. 140ad ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.7)),

11) kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

12) kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169),

13) opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,

14) kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

15) opłat za udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

16) opłat za zmianę zezwoleń, o których mowa w art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

17) opłat za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

18) opłat za udostępnianie danych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy,

19) administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020),

20) kaucji, o której mowa w art. 15 ust. 4 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123 i 1556),

21) kary pieniężnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,

22)8) kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

- (uchylona).9)

2. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotu:10))

1) kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133),

2) kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.11)),

3) kosztów postępowania, o których mowa w art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

- w zakresie postępowań prowadzonych w sprawach wymienionych w ust. 1.

3. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem należności, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów należności wynikających z postępowań prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego dotyczących:12)

1) kary pieniężnej, o której mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150, 679, 1255 i 1694), w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.13)), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym",

2) kosztów postępowania, o których mowa w art. 289 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

3) kary grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, o której mowa w art. 138 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

4) kar grzywny, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,

5) kosztów postępowania, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 3 i art. 146 § 2 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego,

6) równowartości pieniężnej, o której mowa w art. 16 § 2 i 3, art. 143 § 2 i 3 oraz art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego

- (uchylona).14)

§ 4. Wyznacza się Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie należności wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 i ust. 3 pkt 3-6.

§ 5.15) 1. Wyznacza się Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu właściwego do prowadzenia spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 110a Kodeksu karnego skarbowego popełnione za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wyznacza się Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie właściwego do prowadzenia spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 107 § 1, 3 i 4 Kodeksu karnego skarbowego w zakresie zagranicznych gier losowych lub zagranicznych zakładów wzajemnych urządzanych lub prowadzonych dla usługobiorców uczestniczących w grze hazardowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub kierowanych do usługobiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, popełnione za pośrednictwem sieci Internet.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.16)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 lutego 2017 r.17)

NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH WYKONUJĄCY ZADANIA W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM TERYTORIALNYM ZASIĘGIEM DZIAŁANIA INNYCH NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

Lp.

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego, który wykonuje zadanie określone w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników urzędów skarbowych

Terytorialny zasięg działania

Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego, za którego jest wykonywane zadanie określone w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

1

2

3

4

województwo dolnośląskie

1

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie

powiat górowski obejmujący gminy:

Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Górze

2

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie

powiat polkowicki obejmujący gminy:

Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, Radwanice

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach

województwo lubelskie

3

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

powiat łęczyński obejmujący gminy:

Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej

4

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach

powiat rycki obejmujący:

miasto Dęblin

gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach

województwo łódzkie

5

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie

powiat łęczycki obejmujący:

miasto Łęczyca

gminy: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, Witonia

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy

6

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku

powiat pajęczański obejmujący gminy:

Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie

województwo mazowieckie

7

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu

powiat przysuski obejmujący gminy:

Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przysusze

8

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu

powiat lipski obejmujący gminy:

Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku

województwo podkarpackie

9

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli

powiat niżański obejmujący gminy:

Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku

województwo podlaskie

10

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim

powiat hajnowski obejmujący:

miasto Hajnówka

gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce

województwo świętokrzyskie

11

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie

powiat włoszczowski obejmujący gminy:

Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie

12

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie

powiat kazimierski obejmujący gminy:

Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej

województwo wielkopolskie

13

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie

powiat pleszewski obejmujący gminy:

Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

14

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach

powiat międzychodzki obejmujący gminy:

Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie

 


1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 2480), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2018 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. poz. 1651), które weszło w życie z dniem 1 października 2018 r.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. UE L 267 z 30.09.2016, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579, 1818 i 2020.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 125, 690, 730, 1123, 1180, 1466, 1495 i 1556.

8) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

9) Część wspólna uchylona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978 i 2020.

12) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, 2193, 2227 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 694, 1520, 1556, 1694 i 1751.

14) Część wspólna uchylona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Zakres spraw uregulowany w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1441),

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1200),

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz wyznaczonych urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym (Dz. U. poz. 444 i 663)

- które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-28
  • Data wejścia w życie: 2019-10-28
  • Data obowiązywania: 2022-05-12
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw