Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2136

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Karpnickie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH0200752) ), obejmujący obszar 211,34 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)]

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1 )

X

Y

1

2

3

1

336646,08

277779,18

2

336641,89

277877,02

3

336658,35

277918,08

4

336703,81

277920,02

5

336705,03

278104,56

6

336610,67

278181,24

7

336490,52

278222,23

8

336406,00

278282,04

9

336346,78

278175,73

10

336205,25

278077,44

11

336116,80

278016,00

12

336096,89

278055,51

13

336008,44

277994,07

14

335912,13

277903,46

15

335791,99

277731,10

16

335749,24

277665,85

17

335553,67

277553,68

18

335473,08

277521,39

19

335625,44

277366,46

20

335644,86

277338,46

21

335508,74

277326,86

22

335466,49

277250,08

23

335487,39

277187,54

24

335382,74

277079,25

25

335323,54

276972,91

26

335373,70

276865,49

27

335397,32

276739,63

28

335445,25

276684,03

29

335446,73

276649,49

30

335548,22

276619,25

31

335660,29

276554,87

32

335735,99

276488,93

33

335812,93

276394,21

34

335934,59

276318,72

35

336030,13

276426,63

36

336052,95

276531,40

37

336022,46

276605,05

38

336044,78

276721,33

39

336077,68

276803,47

40

336213,80

276815,09

41

336313,31

276830,90

42

336342,07

276797,54

43

336477,21

276832,17

44

336620,19

276895,97

45

336734,92

276981,61

46

336844,02

276986,30

47

336933,20

277030,49

48

337159,74

277057,51

49

337323,38

277064,54

50

337477,44

277082,68

51

337624,63

277048,65

52

337759,03

277100,53

53

337896,63

277077,62

54

337989,47

277248,76

55

337728,25

277393,19

56

337561,65

277455,21

57

337505,37

277493,15

58

337396,28

277488,48

59

337296,27

277484,19

60

337214,21

277486,44

61

337087,42

277469,47

62

336977,09

277493,57

63

336865,78

277540,69

64

336752,24

277639,60

65

336646,08

277779,18


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojun-cetea

2

3260

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)

3

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

4

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

5

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STAWY KARPNICKIE (PLH020075)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

2

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

3

wydra

Lutra lutra

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-25
  • Data wejścia w życie: 2021-12-10
  • Data obowiązywania: 2021-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw