Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2186

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH3200562) ), obejmujący obszar 605,55 ha, położony w województwie zachodniopomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2186)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

622036,58

223295,94

2

621854,65

223841,73

3

622197,11

223780,58

4

622212,40

223844,79

5

622238,39

223913,59

6

622246,03

223941,11

7

622264,38

223942,63

8

622354,58

223947,22

9

622369,70

223946,89

10

622401,21

224009,90

11

622444,01

224098,57

12

622552,56

224315,67

13

622564,79

224366,12

14

622570,90

224416,57

15

622569,38

224460,91

16

622569,38

224463,07

17

622549,75

224467,14

18

622490,24

224479,90

19

622306,03

224519,41

20

622143,09

224567,33

21

622143,44

224571,74

22

621712,73

224722,72

23

621170,43

224847,25

24

620871,96

224912,12

25

620758,76

224938,55

26

620609,55

224972,20

27

620525,03

224991,65

28

620449,77

225008,31

29

620451,72

225014,30

30

620452,79

225021,88

31

620439,56

225019,56

32

620418,78

225019,73

33

620351,88

225031,13

34

620315,19

225027,10

35

620262,09

225010,61

36

620241,99

225006,91

37

620242,17

224999,04

38

620249,07

224995,82

39

620209,79

224809,03

40

620215,94

224808,08

41

620244,63

224806,67

42

620295,90

224779,39

43

620295,90

224777,51

44

620289,17

224754,17

45

620271,91

224694,27

46

620303,42

224641,59

47

620309,48

224587,56

48

620309,47

224587,34

49

620288,18

224592,44

50

620289,20

224567,14

51

620289,33

224564,39

52

620008,00

224625,67

53

620010,87

224641,28

54

619989,17

224645,96

55

619993,51

224622,04

56

620012,80

224548,26

57

620021,16

224519,14

58

620034,07

224460,53

59

620074,36

224287,14

60

620072,39

224275,53

61

620083,77

224229,15

62

620089,22

224205,81

63

620104,17

224146,31

64

620127,60

224049,15

65

620151,14

223951,93

66

620174,82

223854,07

67

620194,85

223774,32

68

620199,23

223756,88

69

620220,44

223659,36

70

620243,06

223562,28

71

620266,16

223464,92

72

620289,53

223367,86

73

620300,82

223320,55

74

620330,35

223327,84

75

620339,18

223289,74

76

620345,84

223261,50

77

620326,23

223254,15

78

620324,82

223233,68

79

620339,08

223174,36

80

620362,56

223077,54

81

620386,24

222980,11

82

620409,70

222882,51

83

620425,34

222819,31

84

620433,64

222785,75

85

620456,79

222688,37

86

620472,35

222624,50

87

620489,16

222613,48

88

620503,51

222616,89

89

620508,11

222597,40

90

620476,02

222588,71

91

620478,34

222578,46

92

620499,99

222492,54

93

620519,85

222423,94

94

620549,92

222299,87

95

620573,55

222202,18

96

620596,93

222104,96

97

620620,07

222007,86

98

620643,67

221910,22

99

620667,51

221806,82

100

620697,40

221814,16

101

620702,73

221792,62

102

620704,38

221786,00

103

620710,97

221757,61

104

621437,00

221775,44

105

622193,84

221791,28

106

622520,06

221800,47

107

622536,51

221842,35

108

622607,03

222020,19

109

622615,11

222056,02

110

622666,36

222188,47

111

622671,45

222201,63

112

622622,12

222271,63

113

622483,00

222502,48

114

622181,82

223029,93

115

622036,58

223295,94


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

2

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TORFOWISKO REPTOWO (PLH320056)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-30
  • Data wejścia w życie: 2021-12-15
  • Data obowiązywania: 2021-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw