Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2188

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH0201012) ), obejmujący obszar 111,92 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2188)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

392507,66

395224,83

2

392500,53

395330,24

3

392544,92

395343,57

4

392494,74

395612,65

5

392447,22

395679,07

6

392446,11

395679,49

7

392445,18

395681,91

8

392422,65

395740,70

9

392417,95

395752,95

10

392417,59

395753,88

11

392417,23

395754,81

12

392399,72

395800,51

13

392390,68

395856,95

14

392384,54

395895,29

15

392367,85

395937,35

16

392360,55

395950,35

17

392344,49

395971,50

18

392272,67

396076,89

19

392255,15

396102,59

20

392246,29

396115,28

21

392239,27

396128,75

22

392226,77

396152,77

23

392218,38

396167,14

24

392206,47

396192,66

25

392205,08

396195,65

26

392204,72

396196,42

27

392200,38

396205,72

28

392199,52

396207,56

29

392181,72

396245,69

30

392154,79

396313,01

31

392145,74

396335,66

32

392133,89

396364,72

33

392051,23

396564,38

34

392023,77

396607,66

35

392015,45

396619,85

36

391883,09

396813,85

37

391815,72

396907,52

38

391768,85

396936,45

39

391734,81

396991,06

40

391697,30

397049,02

41

391660,64

397104,83

42

391602,78

397182,95

43

391568,06

397230,98

44

391494,57

397330,51

45

391439,60

397402,84

46

391429,76

397417,88

47

391406,04

397460,70

48

391364,38

397544,61

49

391314,61

397655,71

50

391309,67

397666,04

51

391297,25

397693,90

52

391272,37

397759,86

53

391260,41

397802,92

54

391203,27

397893,99

55

391186,78

397921,98

56

391183,77

397927,08

57

391180,76

397932,20

58

391172,79

397938,83

59

391083,16

398013,46

60

391080,84

398015,40

61

391030,50

397936,93

62

390999,25

397847,24

63

390994,04

397832,20

64

390983,62

397783,01

65

390945,04

397685,80

66

390938,24

397669,76

67

390936,42

397646,50

68

390932,12

397601,32

69

390933,28

397497,74

70

390933,28

397266,86

71

390934,36

397189,90

72

390934,53

397157,60

73

390937,55

397155,19

74

391044,79

397069,57

75

391055,51

397061,01

76

391286,37

396882,34

77

391350,55

396832,67

78

391389,28

396802,71

79

391450,85

396755,05

80

391452,40

396753,86

81

391509,30

396709,81

82

391511,27

396708,29

83

391685,67

396573,32

84

391687,27

396572,08

85

391790,92

396491,87

86

391832,57

396459,64

87

391835,98

396456,99

88

391837,80

396453,07

89

391839,60

396449,14

90

391842,67

396442,48

91

391862,28

396399,88

92

391978,72

396148,06

93

391991,08

396121,34

94

391995,40

396111,99

95

391982,35

396095,40

96

391981,58

396094,41

97

391962,66

396070,34

98

391870,46

395953,05

99

391953,18

395888,55

100

391979,19

395868,28

101

392006,40

395847,08

102

392013,69

395841,88

103

392009,42

395807,64

104

392040,71

395733,76

105

392101,12

395691,52

106

392203,62

395532,17

107

392259,64

395461,91

108

392197,20

395361,27

109

392257,49

395325,25

110

392263,78

395260,18

111

392338,89

395227,57

112

392329,72

395153,85

113

392309,50

395133,70

114

392412,63

395052,73

115

392436,06

395034,35

116

392443,45

395028,54

117

392444,88

395027,43

118

392444,99

395027,33

119

392445,09

395027,23

120

392445,46

395026,89

121

392445,73

395026,63

122

392491,44

395006,15

123

392515,59

395000,55

124

392547,95

395001,84

125

392567,79

395009,60

126

392600,14

395022,11

127

392605,79

395037,47

128

392604,77

395087,12

129

392593,89

395133,47

130

392548,55

395166,68

131

392507,66

395224,83
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEŚNE STAWKI KOŁO GOSZCZA (PLH020101)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

żółw błotny

Emys orbicularis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-30
  • Data wejścia w życie: 2021-12-15
  • Data obowiązywania: 2021-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw