Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2210

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH020087)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH0200872)), obejmujący obszar 29,54 ha, położony w województwie dolnośląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GAŁUSZKI W CHOCIANOWIE (PLH020087)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 2210)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GAŁUSZKI W CHOCIANOWIE (PLH020087)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

391516,19

271094,46

2

391433,62

270916,67

3

391529,52

270886,02

4

391769,91

270815,92

5

391785,40

270811,40

6

392078,58

270721,41

7

392210,16

270681,02

8

392213,88

270679,88

9

392244,81

270744,68

10

392285,82

270819,03

11

392334,77

270900,00

12

392313,07

270917,46

13

392276,83

270929,63

14

392220,74

270955,82

15

392188,98

270985,46

16

392166,32

271031,58

17

392150,77

271058,19

18

392064,73

271121,67

19

392027,23

271137,34

20

391994,88

271150,85

21

391989,79

271152,98

22

391956,09

271177,47

23

391912,69

271166,41

24

391873,15

271167,87

25

391865,91

271173,19

26

391864,89

271168,56

27

391863,07

271169,62

28

391852,14

271175,95

29

391850,86

271176,94

30

391850,24

271177,42

31

391832,60

271191,05

32

391820,65

271201,92

33

391742,54

271249,90

34

391693,89

271278,54

35

391675,58

271287,42

36

391664,62

271292,03

37

391616,95

271307,19

38

391612,79

271308,37

39

391516,19

271094,46


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GAŁUSZKI W CHOCIANOWIE (PLH020087)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GAŁUSZKI W CHOCIANOWIE (PLH020087)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GAŁUSZKI W CHOCIANOWIE (PLH020087)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GAŁUSZKI W CHOCIANOWIE (PLH020087)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3130

Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-01
  • Data wejścia w życie: 2021-12-16
  • Data obowiązywania: 2021-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw