Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2222

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH220017)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH2200172)), obejmujący obszar 45,58 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 2222)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

707852,67

421075,74

2

707838,39

421068,02

3

707836,53

421067,02

4

707818,18

421057,10

5

707801,97

421054,23

6

707787,21

421054,68

7

707773,03

421048,04

8

707760,54

421050,45

9

707747,81

421061,97

10

707704,26

421068,59

11

707644,41

421100,68

12

707616,77

421100,07

13

707596,11

421106,16

14

707594,67

421106,59

15

707587,73

421108,63

16

707542,45

421109,17

17

707492,13

421090,30

18

707442,10

421060,92

19

707378,43

421067,33

20

707334,43

421082,64

21

707334,42

421082,64

22

707320,75

421027,68

23

707343,52

420958,19

24

707366,18

420873,99

25

707354,06

420832,37

26

707318,60

420804,86

27

707315,73

420802,64

28

707315,74

420803,91

29

707312,29

420802,78

30

707312,22

420809,75

31

707312,13

420819,87

32

707308,49

420831,34

33

707304,14

420839,28

34

707295,99

420856,46

35

707286,84

420881,33

36

707280,89

420913,81

37

707270,95

420967,93

38

707265,18

420984,30

39

707257,87

420998,47

40

707253,52

421006,92

41

707246,47

421016,53

42

707246,43

421016,58

43

707189,44

420959,54

44

707158,41

420927,54

45

707153,63

420922,61

46

707148,30

420917,10

47

707125,26

420893,34

48

707090,84

420855,44

49

707044,87

420804,81

50

707021,30

420762,30

51

707016,18

420753,06

52

706991,74

420689,48

53

706966,34

420641,69

54

706942,86

420614,92

55

706843,37

420501,44

56

706840,79

420498,51

57

706849,87

420485,51

58

706867,45

420460,49

59

706875,15

420451,48

60

706896,06

420464,75

61

706929,40

420485,86

62

706985,78

420492,18

63

706991,80

420485,51

64

707038,28

420539,28

65

707083,09

420565,96

66

707147,65

420596,09

67

707177,78

420647,74

68

707178,82

420649,16

69

707183,77

420640,36

70

707215,81

420657,41

71

707258,72

420680,10

72

707282,78

420690,96

73

707289,11

420700,04

74

707305,61

420668,68

75

707334,76

420614,01

76

707367,35

420641,59

77

707423,02

420688,99

78

707425,94

420693,57

79

707432,06

420702,86

80

707452,00

420734,76

81

707455,50

420740,40

82

707472,55

420762,26

83

707496,48

420777,46

84

707507,41

420781,52

85

707549,22

420759,38

86

707567,99

420749,47

87

707571,22

420746,52

88

707575,83

420737,65

89

707555,96

420728,50

90

707588,55

420666,55

91

707597,28

420649,91

92

707584,42

420641,11

93

707594,25

420624,61

94

707623,68

420576,07

95

707642,73

420544,78

96

707683,16

420506,90

97

707697,94

420492,94

98

707710,39

420475,54

99

707715,34

420468,81

100

707735,90

420434,91

101

707755,42

420403,07

102

707758,96

420388,84

103

707796,51

420382,52

104

707849,86

420373,85

105

707893,87

420359,34

106

707912,50

420353,43

107

707900,54

420315,34

108

707932,92

420304,68

109

707947,57

420299,87

110

707957,12

420297,19

111

707966,56

420293,98

112

708001,75

420281,87

113

707996,26

420299,61

114

707993,44

420308,33

115

707983,59

420371,52

116

707991,75

420377,43

117

707986,69

420407,12

118

707985,00

420417,11

119

707978,67

420456,94

120

707977,96

420462,71

121

707969,66

420505,91

122

707952,49

420563,47

123

707933,07

420616,81

124

707929,81

420625,96

125

707889,53

420606,39

126

707840,03

420681,20

127

707858,73

420764,81

128

707870,83

420816,51

129

707881,83

420856,12

130

707919,96

420910,72

131

707947,14

420963,42

132

707960,65

420989,60

133

707976,13

421018,17

134

707994,43

421056,30

135

708008,60

421092,72

136

708026,56

421146,41

137

708044,24

421196,99

138

708044,72

421224,29

139

708020,75

421287,32

140

708000,79

421349,86

141

707991,74

421389,93

142

707963,53

421389,76

143

707958,62

421352,70

144

707946,55

421316,71

145

707907,37

421251,17

146

707889,31

421221,44

147

707852,67

421075,74

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

2

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

4

7150

Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion

5

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

6

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MECHOWISKA SULĘCZYŃSKIE (PLH220017)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-02
  • Data wejścia w życie: 2021-12-17
  • Data obowiązywania: 2021-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw