Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2252

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 oraz z 2021 r. poz. 377) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 1 w pkt 4 w lit. e wyraz "trzeci" zastępuje się wyrazem "piąty";

2) w § 15 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.";

3) w § 16 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy w związku z realizacją biznesplanu jest wymagane uzyskanie takiej decyzji.";

4) w § 20:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 18 pkt 2 lit. a, nie odmawia się wypłaty drugiej raty pomocy, jeżeli w roku określonym w § 6 ust. 4 pkt 1 struktura produkcji w gospodarstwie beneficjenta pozwala zachować spójność operacji, w tym w zakresie inwestycji w środki trwałe, oraz osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c.",

b) w ust. 3 wyrazy "§ 18 pkt 2 lit. a, c i d" zastępuje się wyrazami "§ 18 pkt 2 lit. c i d",

c) w ust. 4 uchyla się pkt 1.

§ 2. [Stosowanie przepisów do przyznawania pomocy finansowej]

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach pod-działania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi na podstawie wniosków o przyznanie tej pomocy złożonych w naborze wniosków przeprowadzonym:

1) w 2021 r. i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) przed 2021 r. i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Stosowanie przepisów do wypłaty pierwszej raty pomocy finansowej]

Do wypłaty pierwszej raty pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do:

1) beneficjenta, któremu przyznano tę pomoc w związku ze złożeniem przez niego wniosku o jej przyznanie w naborze wniosków przeprowadzonym przed 2021 r.,

2) następcy prawnego beneficjenta, o którym mowa w pkt 1

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Stosowanie przepisów do wypłaty drugiej raty pomocy finansowej]

Do wypłaty drugiej raty pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi wypłatą drugiej raty pomocy albo ostateczną decyzją o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Stosowanie przepisów do zwrotu pierwszej raty pomocy finansowej]

Do zwrotu pierwszej raty pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 6. [Postępowanie w przypadku gdy na skutek niespełnienia warunku, o którym mowa w § 18 pkt 2 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, przed wejściem w życie rozporządzenia została wydana decyzja]

1. W przypadku gdy na skutek niespełnienia warunku, o którym mowa w § 18 pkt 2 lit. a rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja:

1) o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, organ, który wydał w tej sprawie decyzję w ostatniej instancji, uchyla tę decyzję, jeżeli są spełnione warunki określone w § 20 ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1, chyba że uchylenie tej decyzji jest niezasadne ze względu na to, że zachodzą inne przesłanki odmowy wypłaty drugiej raty pomocy;

2) o ustaleniu nienależnie pobranej kwoty pierwszej raty pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, organ, który wydał w tej sprawie decyzję w ostatniej instancji, zmienia albo uchyla tę decyzję, chyba że odpowiednio zmiana albo uchylenie tej decyzji jest niezasadne ze względu na to, że zachodzą inne przesłanki zwrotu nienależnie pobranej kwoty pierwszej raty pomocy.

2. Postępowania w sprawach określonych w ust. 1 wszczyna się z urzędu niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. [Stosowanie przepisów do przyznawania pomocy finansowej]

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach pod-działania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi na podstawie wniosku o przyznanie tej pomocy złożonego przez następcę prawnego beneficjenta, który to beneficjent złożył wniosek o jej przyznanie w naborze przeprowadzonym przed 2021 r., oraz

2) niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

Dziennik Ustaw