Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2254

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. z 2004 r. poz. 1), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1156).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1156), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 listopada 2021 r. (poz. 2254)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia", zwaną dalej "odznaką".

2. Odznaka jest jednostopniowa.

§ 2. Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana osobom fizycznym, także cudzoziemcom, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

1) wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;

2) ochrony zdrowia ludności;

3) poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;

4) profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;

5) kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia;

6) wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;

7) wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia;

8) rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;

9) rozwoju farmacji szpitalnej;

10)1) wdrażania rozwiązań z zakresu e-zdrowia.

§ 3. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub centralnego organu administracji rządowej,

2) wojewody,

3) rektora akademii medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

4) organów Narodowego Funduszu Zdrowia,

5) dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej działającej w ochronie zdrowia,

6) marszałka województwa,

7) starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta,

8) podmiotu, który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej2),

9) organów samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia,

10) organów statutowych związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ochronie zdrowia

- zwanych dalej "wnioskodawcami".

§ 4. 1. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co najmniej na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Odznaka ma kształt pięcioboku foremnego o szerokości 25 mm z wycięciem trójkątnym na każdym rogu pięcioboku. Wykonana jest z metalu w kolorze złotym. Na licowej stronie w pięciobok w kolorze czerwonym jest wpisane koło. W środku koła na tle oksydowanym w kolorze czarnym jest umieszczony symbol - laska Eskulapa. Wokół koła na tym samym tle znajduje się napis "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Brzegi pięcioboku, obwód koła, laska Eskulapa oraz napis są w kolorze złotym. Odwrotna strona odznaki jest gładka z zapięciem agrafkowym.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie w uroczysty sposób wręcza minister właściwy do spraw zdrowia, wnioskodawca lub ich upoważniony przedstawiciel.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 8. 1. Ewidencję osób wyróżnionych prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.

§ 9. Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 10. Osoby, którym nadano odznaki "Za wzorową pracę w służbie zdrowia" oraz "Za zasługi dla ochrony zdrowia", na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do ich noszenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)


1) Dodany przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. poz. 1156), które weszło w życie z dniem 9 lipca 2019 r.

2) Obecnie zakład leczniczy podmiotu leczniczego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2016 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 stycznia 2004 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 20 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony zdrowia" (M.P. poz. 55) oraz uchwałą nr 21 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za wzorową pracę w służbie zdrowia" (M.P. poz. 56), które utraciły moc obowiązującą z dniem 1 lipca 2000 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. poz. 136, 1041 i 1323, z 2001 r. poz. 1194 i 1802, z 2002 r. poz. 1763 oraz z 2003 r. poz. 1304 i 1966).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2003 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA"

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-06
  • Data wejścia w życie: 2021-12-06
  • Data obowiązywania: 2021-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw