Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2286

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 182), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 429);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 1500).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 429), które stanowią:

"§ 2. W roku 2020 do przyznawania nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej lub za całokształt dorobku z inicjatywy własnej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Wnioski o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 1500), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 9 listopada 2021 r. (poz. 2286)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 363 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", nagród za:

a) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,

b) całokształt dorobku

- zwanych dalej "nagrodami";

2) rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody, i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalną liczbę przyznawanych nagród;

4) maksymalną wysokość nagrody;

5) wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwanego dalej "wnioskiem".

§ 2. Za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:

1) naukowej:

a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:

- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub

- nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,

b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,

c) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,

d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,

e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;

2) dydaktycznej:

a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,

b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,

c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,

d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;

3) wdrożeniowej:

a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,

b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,

c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;

4) organizacyjnej:

a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,

b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:

- prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,

- opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,

c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.

§ 3. Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w szczególności w formie:

1) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1:

a) dokumentów potwierdzających przebieg badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,

b) dokumentów potwierdzających kierowanie przez kandydata do nagrody zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata o kierowaniu takim zespołem,

c) kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,

d) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej albo oświadczeń współautorów publikacji naukowej o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację - w przypadku współautorstwa,

e) dokumentów potwierdzających przebieg prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

2) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 2:

a) dokumentów zawierających informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,

b) dokumentów zawierających informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,

c) kopii stron podręcznika akademickiego zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska współautorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,

d) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej lub oświadczeń współautorów o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację naukową - w przypadku współautorstwa;

3) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 3:

a) dokumentów zawierających informacje o sposobie wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata do nagrody, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,

b) dokumentów zawierających informacje o działaniach podjętych przez kandydata do nagrody w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, o wynikach komercjalizacji lub o wdrożeniu oryginalnego osiągnięcia projektowego, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;

4) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 4:

a) dokumentów zawierających informacje o działaniach kandydata do nagrody związanych z rozszerzaniem współpracy międzynarodowej w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a, lub rozwijaniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym o efektach uzyskanych w wyniku tych działań, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,

b) dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody związane z działalnością zarządczą lub organizacyjną w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej, poprawy wyniku finansowego lub wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, lub ich kopii.

§ 4. 1. Nagroda może zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na wniosek:

1) rektora uczelni nadzorowanej przez ministra;

2) prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

3) prezesa Polskiej Akademii Nauk;

4) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

5) dyrektora instytutu badawczego;

6) dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) prezesa Polskiej Akademii Umiejętności;

8) osoby kierującej innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;

9)2) Prezesa Centrum Łukasiewicz;

10)2) dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1-10, zwana dalej "wnioskodawcą", w danym roku może zgłosić do nagrody nie więcej niż - w przypadku nagrody za:3)

1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej - po jednej osobie lub grupie osób, o której mowa w § 8 ust. 8, w każdym z zakresów rodzajów znaczących osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1-3;

2) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej - jedną osobę;

3) całokształt dorobku - jedną osobę.

3. Wnioskodawca może wskazać we wniosku jako kandydata do nagrody:

1) osobę zatrudnioną w kierowanym przez niego podmiocie albo

2) grupę osób, o której mowa w § 8 ust. 8, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej jedna osoba zatrudniona w kierowanym przez niego podmiocie.

§ 5. 1.4) Wniosek składa się w terminie do dnia 15 lipca.

2. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

4. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa odwzorowania cyfrowe następujących dokumentów:

1) opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem, sporządzonej odpowiednio przez:

a) senat uczelni - w przypadku gdy wnioskodawcą jest rektor,

b) zgromadzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezydent danej federacji,

c) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezes Polskiej Akademii Nauk,

d) radę naukową instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,

e) radę naukową instytutu badawczego - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,

f) organ stanowiący międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,

g) Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezes Polskiej Akademii Umiejętności,

h) organ stanowiący podmiotu prowadzącego głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba kierująca danym podmiotem,

i)5) Radę Centrum Łukasiewicz - w przypadku gdy wnioskodawcą jest Prezes Centrum Łukasiewicz,

j)5) radę instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz i Prezesa Centrum Łukasiewicz - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu;

2) dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem;

3) innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach, w kraju lub za granicą;

4) oświadczenia kandydata do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;

5) oświadczenia kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.

5. Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 3.

6. Rekomendację, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może sporządzić osoba, która:

1) nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody, oraz

2) nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, oraz

3) posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

7. W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora wraz z wnioskiem składa się oświadczenie wnioskodawcy, że osoba ta posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogowi, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, i nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody.

8. Rekomendacja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może być sporządzona w języku obcym, przy czym rekomendację sporządzoną w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią jej tłumaczenia na język polski albo angielski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo kopią jej tłumaczenia na język polski sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

9. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, o której mowa w § 8 ust. 8:

1) oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, składa każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek;

2) każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek, składa oświadczenie o potwierdzeniu określonego we wniosku procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia;

3) wymagania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, muszą być spełnione w stosunku do każdej z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek.

10. W przypadku wniosku składanego przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8, wraz z wnioskiem składa się odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez kierowany przez wnioskodawcę podmiot działalności naukowej w sposób samodzielny i ciągły.

§ 6. 1. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 7. 1. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnia się następujące kryteria w zakresie działalności:

1) naukowej:

a) oryginalność i nowatorstwo uzyskanego osiągnięcia,

b) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

c) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla kultury, dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki lub dyscypliny artystycznej, w której zostało ono uzyskane,

d) aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d, lub inicjowanie działalności takich zespołów,

e) rangę konkursu krajowego lub międzynarodowego, w ramach którego został zrealizowany projekt;

2) dydaktycznej:

a) zaangażowanie w zakresie kształcenia i promowania kadr dydaktycznych,

b) zaangażowanie w zakresie kształcenia i wychowania studentów lub kształcenia doktorantów,

c) stosowanie różnorodnych form kształcenia,

d) wkład w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości;

3) wdrożeniowej:

a) nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,

b) znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,

c) aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;

4) organizacyjnej:

a) aktywność lub zaangażowanie w zakresie podejmowania i prowadzenia działań, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a i b, oraz jakość uzyskanych efektów i ich znaczenie dla nauki, rozwoju i poprawy jakości kształcenia, a także dla rozwoju gospodarczego lub społecznego kraju lub regionu,

b) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania podmiotem dla poprawy jego gospodarki finansowej.

2. Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podejmuje się z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody oraz stosownie do rodzaju znaczącego osiągnięcia wskazanego we wniosku, a także kryteriów określonych w ust. 1, właściwych dla rodzaju działalności, w której zostało ono uzyskane.

§ 8. 1. Nagroda może zostać przyznana obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi.

2. Nagroda, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, może zostać przyznana danej osobie raz w ciągu kariery zawodowej.

3. Nagroda może zostać przyznana osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ukarana karą dyscyplinarną.

4.6) Dane osiągnięcie, o którym mowa w § 2, może być przedmiotem wniosku, jeżeli zostało uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Osiągnięcie to może być przedmiotem wniosku tylko raz.

5.7) Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 1-3 i 4 lit. a i b, może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie w okresie zatrudnienia w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej.

6.7) Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c, może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie, będąc zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zarządzając tym podmiotem.

7. Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c, może zostać przyznana, jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok, za który ma być przyznana nagroda, i z którego wynika, że podmiot ten osiągnął dodatni wynik finansowy.

8. Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 1-3, może zostać przyznana jednej osobie jako nagroda indywidualna albo grupie osób jako nagroda zespołowa.

9. Nagroda, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, może zostać przyznana osobie, która w okresie zatrudnienia w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, nie krótszym niż 20 lat, uzyskała znaczące osiągnięcie w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w § 2.

§ 9. 1.8) Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 15 stycznia.

2. W danym roku minister może przyznać nie więcej niż 200 nagród, z tego za:

1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej - nie więcej niż 180;

2) całokształt dorobku - nie więcej niż 20.

3. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć w przypadku nagrody za:

1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej - piętnastokrotności,

b) dydaktycznej - piętnastokrotności,

c) wdrożeniowej - piętnastokrotności,

d) organizacyjnej - dziesięciokrotności,

2) całokształt dorobku - piętnastokrotności

- wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy.

4. Wysokość udziału w nagrodzie zespołowej dla poszczególnych nagrodzonych osób ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdej z nich w powstaniu osiągnięcia, określonego:

1) we wniosku - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej na wniosek;

2) w oświadczeniu osoby kierującej pracami nagrodzonej grupy osób, o której mowa w § 8 ust. 8 - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej z inicjatywy własnej ministra.

5. Minister niezwłocznie po przyznaniu nagrody zespołowej przyznanej z jego inicjatywy wzywa osobę kierującą pracami nagrodzonej grupy osób do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.

6. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nagrodę zespołową wypłaca się poszczególnym nagrodzonym osobom w jednakowej wysokości.

§ 10.9) 1. Nagrodę przyznaną:

1) na wniosek - wypłaca podmiot, którym kieruje wnioskodawca;

2) z inicjatywy własnej ministra osobie, która w dniu jej przyznania:

a) była zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - wypłaca ten podmiot,

b) nie była zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy - wypłaca minister.

2. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, następuje jednorazowo na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez nagrodzoną osobę albo gotówką. Nagrodę wypłaca się ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra, w terminie 14 dni od dnia ich zaksięgowania na rachunku bankowym odpowiednio podmiotu, którym kieruje wnioskodawca, albo podmiotu zatrudniającego nagrodzoną osobę.

3. Wypłata nagrody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, następuje jednorazowo na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez nagrodzoną osobę, w terminie 14 dni od dnia przekazania ministrowi numeru tego rachunku.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10).11)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 stycznia 2019 r.

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 429), które weszło w życie z dniem 14 marca 2020 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. poz. 1500), które weszło w życie z dniem 1 września 2021 r.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 stycznia 2019 r.

11) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było w zakresie nagród za:

1) osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1462),

2) wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 56),

3) wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. poz. 1517)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-10
  • Data wejścia w życie: 2021-12-10
  • Data obowiązywania: 2021-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw