Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2287

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1517), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 277).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 277), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 23 listopada 2021 r. (poz. 2287)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898 i 2191) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej ustawowych zadań

Straży Granicznej;

2)2) zakresu zadań wynikających ze sprawowania przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej, Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, ośrodkami szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodkami Straży Granicznej;

3) zakresu zadań wynikających z prowadzenia współpracy międzynarodowej z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych.

1a.3) W Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnianej przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw, a także funkcjonariuszy i pracowników Policji i Biura Ochrony Rządu lub strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej;

2) zakresu zadań wynikających ze współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej oraz właściwymi organami i instytucjami, w tym innych państw.

2. W komendach oddziałów Straży Granicznej, zwanych dalej "komendami oddziałów", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników komend oddziałów ustawowych zadań Straży Granicznej;

2) liczby, rodzaju i kategorii podległych komendantowi oddziału Straży Granicznej jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

3) terytorialnego zasięgu działania oddziału Straży Granicznej oraz długości ochranianego odcinka granicy państwowej;

4) natężenia i rodzaju ruchu granicznego;

5) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości, której zwalczanie należy do zadań komendanta oddziału.

3. W placówkach Straży Granicznej, zwanych dalej "placówkami", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych przez funkcjonariuszy i pracowników placówki zadań Straży Granicznej;

2) terytorialnego zasięgu działania placówki i występujących w tym zasięgu czynników mających znaczenie dla realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej, w szczególności zaludnienia, infrastruktury drogowej, ukształtowania terenu, zalesienia lub istnienia przeszkód wodnych, a w przypadku placówki, której wyznaczono do ochrony odcinek granicy państwowej, także długości tego odcinka;

3) istniejącego i przewidywanego natężenia i rodzaju ruchu granicznego;

4) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości oraz przewidywanej tendencji rozwoju sytuacji w tym zakresie w terytorialnym zasięgu działania placówki;

5) kategorii placówki.

4. (uchylony).

5. W dywizjonach Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) stopnia zagrożenia i rodzaju przestępczości;

2) długości ochranianego brzegu morskiego;

3) sytuacji na ochranianym odcinku granicy państwowej;

4) obszaru strefy ekonomicznej, w której prowadzą działania jednostki pływające Straży Granicznej;

5) liczby i rodzaju jednostek pływających;

6) innych warunków terenowych mających wpływ na prowadzone działania.

6. W ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej "ośrodkami szkolenia", naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu programów szkoleń;

2) zadań realizowanych w ramach posiadanych kompetencji;

3) liczby słuchaczy i kursów;

4) liczby i rodzaju kierunków szkolenia;

5) przewidywanych potrzeb szkoleniowych;

6) dyslokacji ośrodka szkolenia;

7) posiadanego zabezpieczenia logistycznego.

7. W ośrodkach Straży Granicznej naliczenia etatowe dokonywane są przy uwzględnieniu:

1) zakresu zadań realizowanych na rzecz innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej lub w celu wsparcia działań prowadzonych przez te jednostki;

2) zakresu, rodzaju i liczby realizowanych zadań zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

3) zadań realizowanych w ramach posiadanych kompetencji;

4) dyslokacji ośrodków Straży Granicznej;

5) posiadanego zabezpieczenia logistycznego.

§ 2. Liczba i rodzaj tworzonych etatów powinny zapewniać:

1) efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich;

2) możliwość realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej;

3) płynność odpraw granicznych;

4) właściwy system zarządzania;

5) utrzymanie w należytym stanie technicznym posiadanych pojazdów, statków powietrznych, jednostek pływających, innego sprzętu oraz obiektów.

§ 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu naliczeń etatowych w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 277), które weszło w życie z dniem 31 stycznia 2018 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-10
  • Data wejścia w życie: 2021-12-10
  • Data obowiązywania: 2021-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw