Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2330

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Test, o którym mowa w ust. 1, może być wykonany na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.",

b) w ust. 2 wyrazy "§ 3 ust. 2 pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 2 pkt 5, 6 i 20, oraz dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.";

2) w § 3:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2 i § 2a ust. 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "§ 2 ust. 2" zastępuje się wyrazami "§ 2 ust. 2 pkt 2",

c) w ust. 5 skreśla się wyrazy "ust. 2 pkt 22 oraz";

3) w § 9:

a) w ust. 20a w pkt 1 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",

b) w ust. 20b w pkt 1 wyrazy "50%" zastępuje się wyrazami "30%",

c) w ust. 36 wyrazy "ust. 35d i 35e" zastępuje się wyrazami "ust. 35d, 35e i 40",

d) dodaje się ust. 40 w brzmieniu:

"40. Zakazów, o których mowa w ust. 5 i 35c, nie stosuje się do działalności określonej w tych przepisach wykonywanej w dniach 31 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r., pod warunkiem że w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona tego rodzaju działalność, przebywa jednocześnie nie więcej niż 100 osób.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177 i 2311.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-17
  • Data wejścia w życie: 2021-12-18
  • Data obowiązywania: 2021-12-18
  • Dokument traci ważność: 2022-02-28

Dziennik Ustaw