Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 55

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie trybu udzielania zamówień na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne (Dz. U. poz. 1520) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) placówce medycznej - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711, 1773 i 2120);";

2) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dowódca jednostki wojskowej wysyła zaproszenie do składania ofert, zwane dalej "zaproszeniem", co najmniej do trzech placówek medycznych w miejscowości, w której siedzibę ma wojskowa komisja lekarska.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy w miejscowości, o której mowa w ust. 1, nie funkcjonują co najmniej trzy placówki medyczne, dowódca jednostki wojskowej może wysłać zaproszenie do placówek medycznych, które działają na obszarze określonym zasięgiem działania wojskowej komisji lekarskiej.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Przedmiot konkursu ofert opisuje się zgodnie z art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25), a jeżeli wartość netto przedmiotu konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro - również zgodnie z art. 101 tej ustawy.";

4) w § 8 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) osoby wyznaczonej przez przewodniczącego właściwej komisji lekarskiej.";

5) w § 9:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli do konkursu została zgłoszona tylko jedna ważna oferta, komisja konkursowa może ją przyjąć, jeśli spełnia wymagania dla placówek medycznych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, a koszt jednego świadczenia nie odbiega od kosztów takich samych świadczeń wykonywanych przez inne placówki medyczne działające na obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Oceny kosztu świadczenia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się metodą porównawczą na podstawie jednostkowych cen wolnorynkowych świadczeń wykonywanych przez placówki medyczne działające na obszarze określonym zasięgiem działania danej wojskowej komisji lekarskiej.";

6) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Umowa może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-11
  • Data wejścia w życie: 2022-01-26
  • Data obowiązywania: 2022-01-26
  • Dokument traci ważność: 2023-10-24

Dziennik Ustaw