Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 90

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 5 stycznia 2022 r.

w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1821 oraz z 2021 r. poz. 2071) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie rent wyrównawczych, zwanej dalej "dotacją";

2) tryb rozliczania dotacji;

3) szczegółowe warunki powodujące czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.

§ 2. [Wniosek o przyznanie dotacji]

1. Dotację przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zwanego dalej "przedsiębiorstwem", ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa;

2) liczbę osób uprawnionych do otrzymania renty wyrównawczej;

3) wysokość środków koniecznych do sfinansowania rent wyrównawczych.

§ 3. [Transze]

1. Dotacja przyznana przez ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin jest przekazywana w transzach, na rachunek bankowy specjalnie wyodrębniony przez przedsiębiorstwo w tym celu.

2. Podstawę do przekazania transzy dotacji stanowi przedłożenie przez przedsiębiorstwo:

1) wniosku o wypłacenie transzy dotacji, który zawiera informacje o:

a) liczbie osób uprawnionych do otrzymania renty wyrównawczej,

b) wysokości środków koniecznych do sfinansowania rent wyrównawczych;

2) rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, zwanego dalej "rozliczeniem miesięcznym".

3. Obowiązek przedłożenia rozliczenia miesięcznego nie dotyczy transzy dotacji wnioskowanej po raz pierwszy i drugi.

§ 4. [Rozliczenia miesięczne i roczne]

1. Przedsiębiorstwo, które otrzymało dotację, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin, w terminach określonych w § 5, rozliczenia miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji.

2. Rozliczenie miesięczne zawiera:

1) rozliczenie kwot wypłaconych na finansowanie rent wyrównawczych za dany miesiąc i narastająco;

2) informację o liczbie osób, którym wypłacono renty wyrównawcze.

3. Rozliczenie roczne zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 5. [Termin na złożone rozliczenia]

1. Rozliczenia miesięczne i rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji są składane w terminach:

1) do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenie miesięczne za miesiące od stycznia do listopada rozliczanego roku;

2) do dnia 15 stycznia roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie miesięczne za grudzień;

3) do dnia 5 lutego roku następującego po rozliczanym roku - rozliczenie roczne.

2. Jeżeli termin złożenia rozliczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa pierwszego dnia roboczego po terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. [Zwrot niewykorzystanej części dotacji]

Dotacja udzielona z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi w terminie 5 dni po zakończeniu roku.

§ 7. [Czasowe wstrzymanie dotacji]

Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin rozliczenia miesięcznego, w wyznaczonym terminie i trwa do czasu jego przedłożenia.

§ 8. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do dotacji wypłaconej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych (Dz. U. poz. 931), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2071).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-14
  • Data wejścia w życie: 2022-01-15
  • Data obowiązywania: 2022-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw