Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 114

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. U. poz. 2179), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. U. poz. 1493).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. U. poz. 1493), które stanowią:

" 2) Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określającą środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. Urz. UE L 125 z 13.05.2016, str. 16, Dz. Urz. UE L 120 z 11.05.2017, str. 26, Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 77 z 20.03.2019, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 144 z 27.04.2021, str. 31)."

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 grudnia 2021 r. (poz. 114)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa2)

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4, pkt 5 lit. b i pkt 6 oraz ust. 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2021 r. poz. 256) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki przemieszczania i przechowywania niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich oraz prowadzenia produkcji produktów roślinnych pochodzących z tych owoców, zapobiegające rozprzestrzenianiu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa;

2) wymogi szczególne, jakie powinny spełniać niektóre owoce, wraz ze wskazaniem wymogów, które powinny być zawarte w fitosanitarnym świadectwie eksportowym lub fitosanitarnym świadectwie reeksportowym, jeżeli te owoce są wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium;

3) owoce, które są zaopatrywane w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe i powinny przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w państwach trzecich, z których pochodzą lub są wysyłane;

4) warunki prowadzenia produkcji produktów roślinnych wytwarzanych z niektórych owoców, których wytwarzanie mogą prowadzić podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych;

5) szczegółowy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej niektórych owoców wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanych na tym terytorium.

§ 2. Owocami, o których mowa w § 1, są owoce roślin Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców roślin tych rodzajów, z wyjątkiem owoców gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifoilia Tanaka, pochodzące z Republiki Argentyny, Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Wschodniej Republiki Urugwaju, zwane dalej "owocami cytrusowymi".

§ 3. 1. Owoce cytrusowe inne niż owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, jeżeli spełniają wymogi określone w art. 7 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określającej środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. Urz. UE L 125 z 13.05.2016, str. 16, z późn. zm.3)), zwanej dalej "decyzją 2016/715", oraz zostały zaopatrzone w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe, a w rubryce "Deklaracja dodatkowa" tych świadectw została zawarta informacja o spełnieniu wymogów określonych:

1) w art. 5 lit. a-d decyzji 2016/715, w przypadku owoców cytrusowych pochodzących z Republiki Południowej Afryki albo Wschodniej Republiki Urugwaju albo

2)4) w art. 5a lit. a-c decyzji 2016/715, w przypadku owoców cytrusowych pochodzących z Federacyjnej Republiki Brazylii, albo

3)5) w art. 5b ust. 1 lit. a-i oraz ust. 2 lit. a-c decyzji 2016/715, w przypadku owoców cytrusowych pochodzących z Republiki Argentyny.

2. Do owoców cytrusowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiającym jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz. Urz. UE L 319 z 10.12.2019, str. 1, z późn. zm.6)), zwanym dalej "rozporządzeniem 2019/2072", w załączniku VII w pkt 60 w lit. c oraz d.

3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przeprowadzając graniczną kontrolę fitosanitarną owoców, o których mowa w ust. 1, w punkcie kontroli granicznej w rozumieniu art. 3 pkt 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.7)), zwanym dalej "punktem kontroli granicznej", punkcie kontroli innym niż punkt kontroli granicznej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia, zwanym dalej "punktem kontroli innym niż punkt kontroli granicznej", albo w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, przeprowadza tę kontrolę zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 decyzji 2016/715.

§ 4. 1. Owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane na tym terytorium, jeżeli zostały zapakowane w sposób określony w art. 17 decyzji 2016/715, zostały zaopatrzone w fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe oraz:

1) w rubryce "Deklaracja dodatkowa" tych świadectw:

a) została zawarta informacja o spełnieniu wymogów określonych w art. 9 ust. 1 lit. a-c decyzji 2016/715,

b) został zawarty kod zarejestrowanego zakładu produkcyjnego, o którym mowa w art. 10 decyzji 2016/715;

2) świadectwa te zawierają numer określony w art. 9 ust. 2 decyzji 2016/715.

2. Do owoców cytrusowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się wymogów określonych w rozporządzeniu 2019/2072 w załączniku VII w pkt 60 w lit. e.

3. Wojewódzki inspektor, przeprowadzając graniczną kontrolę fitosanitarną owoców, o których mowa w ust. 1, w punkcie kontroli granicznej, w punkcie kontroli innym niż punkt kontroli granicznej albo w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, przeprowadza tę kontrolę zgodnie z wymogami określonymi w art. 12 decyzji 2016/715.

4. Bezpośrednio po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 3, owoce, o których mowa w ust. 1, są przemieszczane pod nadzorem wojewódzkiego inspektora lub organu właściwego w sprawach ochrony roślin przed agrofagami innego państwa członkowskiego do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 6 ust. 1, albo magazynu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

5. Owoce, o których mowa w ust. 1, mogą być przemieszczone do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli organ właściwy w sprawach ochrony roślin przed agrofagami tego państwa wyrazi zgodę na wysyłkę tych owoców.

§ 5. 1. Podmiot wprowadzający przesyłkę owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu dla punktu kontroli granicznej, przez który przesyłka tych owoców ma zostać wprowadzona, zgłoszenie zawierające:

1) informację o ilości wprowadzanych owoców cytrusowych;

2) numery opakowań, w których mają zostać wprowadzone owoce cytrusowe;

3) planowaną datę wprowadzenia przesyłki owoców cytrusowych;

4) punkt kontroli granicznej, przez który mają zostać wprowadzone owoce cytrusowe;

5) nazwę i adres zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się co najmniej 24 godziny przed planowanym wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki owoców cytrusowych.

3. Podmiot wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłkę owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, niezwłocznie, nie później jednak niż przed dostarczeniem przesyłki tych owoców do punktu kontroli granicznej, informuje wojewódzkiego inspektora właściwego dla punktu kontroli granicznej, przez który przesyłka tych owoców ma zostać wprowadzona, o zmianach danych podlegających zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

4. Podmiot przemieszczający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłkę owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi albo organowi właściwemu do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego, właściwemu dla miejsca przetwarzania tych owoców, zgłoszenie zawierające:

1) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5;

2) planowaną datę dostarczenia przesyłki owoców cytrusowych do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 6 ust. 1.

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, przekazuje się co najmniej 24 godziny przed planowanym dostarczeniem do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 6 ust. 1, przesyłki owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku.

6. Podmiot przemieszczający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłkę owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku, niezwłocznie, nie później jednak niż przed dostarczeniem przesyłki tych owoców do zakładu przetwórczego, o którym mowa w § 6 ust. 1, informuje wojewódzkiego inspektora albo organ właściwy w sprawach ochrony roślin przed agrofagami innego państwa członkowskiego, właściwego dla miejsca przetwarzania tych owoców, o zmianach danych podlegających zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.

§ 6. 1. Sok z owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku może być wytwarzany w zakładzie przetwórczym zgłoszonym wojewódzkiemu inspektorowi przez podmiot wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

2. Odpady i resztki powstałe w wyniku wytwarzania soku, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się lub unieszkodliwia w sposób zatwierdzony przez wojewódzkiego inspektora, które zapewniają, że agrofag Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa nie rozprzestrzeni się.

3. W zakładzie przetwórczym, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się i udostępnia na żądanie wojewódzkiego inspektora dokumentację zawierającą:

1) numery i wyróżniające oznaczenia opakowań jednostkowych, w których były przewożone owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku;

2) informację o ilości wprowadzonych owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku;

3) informację o ilości wykorzystanych lub unieszkodliwionych odpadów i resztek powstałych w wyniku wytwarzania soku, o którym mowa w ust. 1;

4) informację o sposobie wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów i resztek powstałych w wyniku wytwarzania soku, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Jeżeli przetworzenia wprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku nie można dokonać w zakładzie przetwórczym, o którym mowa w § 6 ust. 1, bezpośrednio po wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przechowuje się je w magazynie zgłoszonym wojewódzkiemu inspektorowi przez podmiot wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

2. W magazynie, o którym mowa w ust. 1:

1) prowadzi się dokumentację pozwalającą na ustalenie pochodzenia każdej partii owoców cytrusowych przeznaczonych wyłącznie do przemysłowej produkcji soku;

2) przechowuje się owoce cytrusowe przeznaczone wyłącznie do przemysłowej produkcji soku w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określającą środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. Urz. UE L 125 z 13.05.2016, str. 16, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 120 z 11.05.2017, str. 26, Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2018, str. 11, Dz. Urz. UE L 77 z 20.03.2019, str. 76 oraz Dz. Urz. UE L 144 z 27.04.2021, str. 31.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz. U. poz. 1493), które weszło w życie z dniem 1 września 2021 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 267 z 14.08.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 302 z 16.09.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 406 z 03.12.2020, str. 58, Dz. Urz. UE L 438 z 28.12.2020, str. 28 i 41, Dz. Urz. UE L 162 z 10.05.2021, str. 18 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 04.06.2021, str. 75.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111 oraz Dz. Urz. UE L 357 z 08.10.2021, str. 27.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 grudnia 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-18
  • Data wejścia w życie: 2022-01-18
  • Data obowiązywania: 2022-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw