Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 116

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Policji]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji (Dz. U. poz. 2006 oraz z 2019 r. poz. 507) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) posiadane doświadczenie, wiedzę i umiejętności przydatne do pełnienia służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.";

2) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Komendant Główny Policji, przed wystąpieniem do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w stosunku do funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości na stanowisko związane z bezpośrednim rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej oraz zapobieganiem tym przestępstwom, a także wykrywaniem i ściganiem sprawców tych przestępstw zarządza sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-18
  • Data wejścia w życie: 2022-01-19
  • Data obowiązywania: 2022-01-19

Dziennik Ustaw