Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 121

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa program pilotażowy w zakresie wykorzystania spirometrów w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zwany dalej "programem pilotażowym".

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) elektroniczny spirometr - urządzenie służące do wykonania badania czynnościowego układu oddechowego w sposób zdalny, umożliwiające uzyskanie wyniku pomiaru objętości i pojemności płuc podczas maksymalnego wdechu i wydechu pacjenta;

2) platforma DOM - platformę cyfrową administrowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia umożliwiającą przekazywanie przez realizatora programu pilotażowego, zwanego dalej "realizatorem", danych niezbędnych do jego ewaluacji;

3) teleporada - świadczenie opieki zdrowotnej udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

§ 3. [Cel programu pilotażowego]

Celem programu pilotażowego jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów jako narzędzia umożliwiającego badanie w sposób zdalny pacjenta ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc.

§ 4. [Zakres programu pilotażowego]

Program pilotażowy obejmuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc.

§ 5. [Świadczeniobiorca]

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane świadczeniobiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który ukończył 18. rok życia, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, ze stwierdzonymi zaburzeniami poziomu saturacji i tętna, w celu wykrywania potencjalnych zaburzeń czynności płuc, który został poinformowany przez realizatora o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w programie pilotażowym, zwanemu dalej "świadczeniobiorcą".

2. Kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu pilotażowego dokonuje na podstawie kryteriów określonych w ust. 1 oraz przeprowadzonej diagnostyki:

1) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;

2) w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób płuc, albo lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób płuc.

3. Świadczeniobiorcy są badani przy użyciu elektronicznego spirometru minimum raz w miesiącu:

1) w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc przez lekarza, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Realizacja programu pilotażowego w ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczy wyłącznie świadczeniobiorców kontynuujących leczenie w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc rozpoczęte przed dniem rozpoczęcia programu pilotażowego.

5. Realizacja świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego przez lekarza, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:

1) przeprowadzenie badania w formie teleporady;

2) zapoznanie się z wynikiem badania spirometrycznego zamieszczonego na platformie DOM;

3) sporządzenie opisu badania spirometrycznego przeprowadzonego z użyciem elektronicznego spirometru;

4) zamieszczenie opisu, o którym mowa w pkt 3, na platformie DOM;

5) wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiet dotyczących udzielonego świadczenia.

§ 6. [Realizator świadczenia]

Realizatorem może być świadczeniodawca, który:

1) realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub

2) realizuje umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc;

3) zapewnia możliwość wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego elektronicznych spirometrów w liczbie od 10 do 50 sztuk;

4) zapewnia zainstalowanie i poprawne wykorzystanie przeglądarki internetowej Chrome od wersji 80.x, Edge od wersji 80.x lub Firefox od wersji 72.x oraz minimalną szybkość transmisji danych na poziomie 2 Mb/s.

§ 7. [Okres realizacji]

1. Okres realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) etap organizacji programu pilotażowego, który trwa do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia;

2) etap realizacji programu pilotażowego, który trwa 6 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu pilotażowego;

3) etap ewaluacji programu pilotażowego, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.

2. Etap organizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) dokonanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem", zakupu elektronicznych spirometrów na potrzeby realizacji programu pilotażowego;

2) wdrożenie przez ministra funkcjonalności platformy DOM umożliwiającej realizację programu pilotażowego;

3) przeprowadzenie przez ministra akcji promocyjnej dotyczącej wykorzystania elektronicznych spirometrów w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

4) ogłoszenie przez ministra naboru, o którym mowa w § 11, i wybór realizatorów.

3. Etap realizacji programu pilotażowego obejmuje:

1) realizację przez wybranych realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc przy wykorzystaniu elektronicznych spirometrów;

2) monitorowanie przez ministra realizacji programu pilotażowego;

3) gromadzenie danych służących do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 12.

4. Etap ewaluacji programu pilotażowego obejmuje:

1) analizę wskaźników, o których mowa w § 12;

2) sporządzenie przez ministra sprawozdania z realizacji programu pilotażowego na podstawie wskaźników, o których mowa w § 12, umożliwiającego dokonanie oceny, o której mowa w § 13.

§ 8. [Warunki organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej]

1. Program pilotażowy jest realizowany zgodnie z warunkami organizacji i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w:

1) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1395 oraz z 2021 r. poz. 95, 231 i 427) - w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej;

2) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.3)) - w zakresie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

2. Sposób realizacji programu pilotażowego obejmuje wykonanie następujących czynności:

1) przekazanie przez ministra realizatorom elektronicznych spirometrów;

2) udostępnienie świadczeniobiorcom przez realizatorów elektronicznych spirometrów;

3) realizację przez realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc, w stosunku do świadczeniobiorców przy użyciu elektronicznych spirometrów;

4) wypełnianie zamieszczonych na platformie DOM ankiet, o których mowa w § 12 ust. 2, przez świadczeniobiorców i lekarzy, o których mowa w § 5 ust. 2, niezwłocznie po zakończeniu każdego zrealizowanego świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów.

§ 9. [Liczba świadczeniobiorców]

1. Programem pilotażowym jest objętych nie mniej niż 1000 świadczeniobiorców.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego są udzielane przez realizatora wybranego przez świadczeniobiorcę w sposób określony w przepisach:

1) art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050) - w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej lub

2) art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w zakresie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc.

§ 10. [Rozliczanie świadczeń]

1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego jest dokonywane na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc, zawartych przez realizatorów z Narodowym Funduszem Zdrowia na warunkach określonych w tych umowach.

2. Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, polegających na przeprowadzeniu jednego badania z wykorzystaniem elektronicznego spirometru odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, której cena jednostkowa wynosi 100 zł brutto.

3. Należność z wykorzystaniem dodatkowej jednostki rozliczeniowej, o której mowa w ust. 2, jest ustalana i rozliczana na podstawie umów, o których mowa w § 11 ust. 4.

§ 11. [Otwarty nabór]

1. Realizatorzy zostają wyłonieni w drodze otwartego naboru przeprowadzanego przez ministra.

2. Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

3. Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do wyczerpania liczby elektronicznych spirometrów przeznaczonych do wykorzystania w ramach realizacji programu pilotażowego, dla wszystkich podmiotów, które spełniają warunki, o których mowa w § 6.

4. Minister, na podstawie wyników naboru, zawiera z wybranymi realizatorami umowy określające przedmiot umowy, zadania realizatora i termin realizacji przedmiotu umowy.

§ 12. [Wskaźniki realizacji programu pilotażowego]

1. Wskaźnikami realizacji programu pilotażowego są:

1) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym;

2) liczba realizatorów, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;

3) liczba porad oraz teleporad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielonych w następstwie wykorzystania elektronicznych spirometrów przez realizatorów;

4) liczba porad w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielonych w związku z wykorzystaniem elektronicznych spirometrów przez realizatorów;

5) liczba skierowań wydanych w następstwie wykorzystania elektronicznych spirometrów przez realizatorów;

6) poziom satysfakcji świadczeniobiorców ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego;

7) ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych spirometrów na organizację pracy podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczenia porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc.

2. Pomiar wskaźników realizacji programu pilotażowego, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany przez ministra na podstawie oceny danych zamieszczonych na platformie DOM oraz ankiet wypełnianych przez świadczeniobiorców oraz realizatorów programu pilotażowego.

§ 13. [Ocena wyników programu pilotażowego]

Ocena wyników programu pilotażowego jest dokonywana przez ministra na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 4 pkt 2.

§ 14. [Podmiot obowiązany do finansowania]

1. Podmiotem obowiązanym do finansowania w zakresie dodatkowej jednostki rozliczeniowej, o której mowa w § 10 ust. 2, jest minister.

2. Podstawę przekazania środków wskazanych w § 10 ust. 2 stanowi rozliczenie określające liczbę opisanych badań złożone przez realizatora.

3. Rozliczenie realizator składa:

1) po przeprowadzeniu 50% badań z wykorzystaniem spirometru elektronicznego, w stosunku do liczby badań określonych w umowie, o której mowa w § 11 ust. 4;

2) po zakończeniu realizacji projektu w ramach programu pilotażowego.

4. Minister przekazuje środki realizatorowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego oraz zweryfikowanego i zaakceptowanego przez ministra rozliczenia.

§ 15. [Podmiot obowiązany do wdrożenia]

Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest minister.

§ 16. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423, z 2018 r. poz. 657, z 2019 r. poz. 397, 1060 i 1864, z 2020 r. poz. 612 oraz z 2021 r. poz. 543 i 727.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-18
  • Data wejścia w życie: 2022-01-19
  • Data obowiązywania: 2022-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw