Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 132

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 1784), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 1794);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 889).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 1794), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 889), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Finansów: T. Kościński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 2021 r. (poz. 132)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

Na podstawie art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2021 r. okres ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których wzory zostały określone w:3)

1) poz. III i VII w załączniku nr 1,

2) poz. III w załączniku nr 2

- do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 i 1178 oraz z 2019 r. poz. 225), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 4 lipca 2018 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802, 1093, 1917, 2105, 2313, 2349 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 24.

3) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz. U. poz. 889), które weszło w życie z dniem 27 maja 2021 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 września 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-20
  • Data wejścia w życie: 2022-01-20
  • Data obowiązywania: 2022-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw