Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 155

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 18 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie formularza wniosku o płatność w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1488) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule rozporządzenia po wyrazach "w sprawie formularza" dodaje się wyrazy "wniosku o przyznanie pomocy oraz";

2) w § 1 w pkt 1 po wyrazach "w ramach których" dodaje się wyrazy "wniosek o przyznanie pomocy oraz";

3) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. Za pomocą formularza może być składany wniosek:

1) o przyznanie pomocy w ramach poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", oraz w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy;

2) o płatność w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a i b, pkt 5 i pkt 6 lit. a-d ustawy.

§ 3. Formularz umożliwia:

1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność wraz z załącznikami;

2) zaznaczenie w postaci elektronicznej na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3)), granic gruntu objętego wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddzia-łań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy, w zakresie kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy.";

4) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność mogą zostać złożone za pomocą formularza po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym Agencji:";

5) w § 5:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz "beneficjenta" zastępuje się wyrazem "wnioskodawcę",

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "beneficjent" zastępuje się wyrazem "wnioskodawca",

- w pkt 3 wyraz "beneficjent" zastępuje się wyrazem "wnioskodawca";

6) w § 6:

a) w ust. 2 wyraz "Beneficjent" zastępuje się wyrazem "Wnioskodawca",

b) w ust. 3 wyraz "beneficjent" zastępuje się wyrazem "wnioskodawca";

7) w § 7:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "do" dodaje się wyrazy "wniosku o przyznanie pomocy oraz",

b) w pkt 1 wyraz "beneficjenta" zastępuje się wyrazem "wnioskodawcę",

c) w pkt 2 w lit. b po wyrazach "(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)" dodaje się wyrazy " , lub w formacie RAR";

8) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Kopie dokumentów, które nie zostały dołączone do wniosku o przyznanie pomocy złożonego za pomocą formularza, mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.";

9) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po wysłaniu przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność za pomocą formularza wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia wniosku.",

b) w ust. 2 po wyrazach "datę złożenia" dodaje się wyrazy "wniosku o przyznanie pomocy oraz";

10) w § 9:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "Beneficjent" zastępuje się wyrazem "Wnioskodawca",

b) w części wspólnej po wyrazach "może złożyć" dodaje się wyrazy "wniosek o przyznanie pomocy oraz".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 30 z 02.02.2018, str. 6, Dz. Urz. UE L 16 z 18.01.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 22.02.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 79 z 08.03.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 224 z 24.06.2021, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

Dziennik Ustaw