Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 192

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2021 r. poz. 1638) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Liczba łóżek w oddziałach zamiejscowych, o których mowa w § 3 ust. 1a, wynosi 40.";

2) w § 3:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Ośrodek posiada oddziały zamiejscowe spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne określone w ust. 6.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W oddziałach zamiejscowych, o których mowa w ust. 1a, znajdują się:

1) sale łóżkowe przeznaczone dla osób umieszczonych, które są wyposażone w:

a) łóżka z dostępem co najmniej z dwóch stron, jednej dłuższej i jednej krótszej,

b) kamerę włączoną przez 24 godziny, z której obraz jest przekazywany do dyżurki pielęgniarskiej oraz głównego stanowiska podglądu i dozoru,

c) szafkę ubraniową, stolik oraz krzesło,

d) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą;

2) świetlica, stołówka, pokoje do prowadzenia terapii, pokój indywidualnych rozmów z osobami umieszczonymi, gabinet zabiegowy połączony z dyżurką pielęgniarską, które są wyposażone w:

a) jedną lub w więcej kamer włączonych w czasie użytkowania tych pomieszczeń przez osoby umieszczone, z których obraz jest przekazywany do głównego stanowiska podglądu i dozoru,

b) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą;

3) pokoje i sanitariaty dla personelu, które są wyposażone w:

a) meble i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonywanie obowiązków przez personel,

b) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą.";

3) w § 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. W oddziałach zamiejscowych zapewnia się warunki zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 3, a także drzwi zewnętrzne wyposażone w elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane ich otwarcie uniemożliwiające samowolne oddalenie się osób umieszczonych.

6. W oddziałach zamiejscowych zapewnia się z trzech stron, otoczony, oświetlony, monitorowany za pośrednictwem urządzenia systemu telewizji wewnętrznej mur o wysokości 3 m z dodatkową 2-metrową siatką zakończoną drutem ostrzowym typu concertina, uniemożliwiający samowolne oddalenie się osób umieszczonych. Przed frontem budynku teren jest zabezpieczony 5-metrowym płotem zakończonym drutem ostrzowym typu concertina.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ośrodek zapewnia personel:

1) umożliwiający prowadzenie diagnostyki i terapii: psychiatrów, psychologów, pielęgniarki i terapeutów zajęciowych,

2) sanitariuszy, pracowników socjalnych i pracowników służby ochrony

- w liczbie co najmniej 3-krotnie większej niż liczba łóżek odpowiednio w Ośrodku albo oddziale zamiejscowym.";

5) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W oddziałach zamiejscowych do przekazywania obrazu z części przeznaczonej do celów sanitarno-higie-nicznych oraz prysznica, w celu uniemożliwienia przekazywania i utrwalania obrazu z intymnymi częściami ciała osób umieszczonych oraz podczas wykonywania przez nich intymnych czynności fizjologicznych, stosuje się urządzenia systemu telewizji wewnętrznej wyposażone w funkcję maskowania stref prywatności; strefy prywatności określa się podczas montażu tych urządzeń.".

§ 2. [Przepis dostosowujący]

Oddziały zamiejscowe dostosują warunki zabezpieczenia do wymogów określonych w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-27
  • Data wejścia w życie: 2022-02-11
  • Data obowiązywania: 2022-02-11

Dziennik Ustaw