Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 236

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.3)) w załączniku do rozporządzenia:

1) w § 16:

a) w ust. 4f:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wartości taryfy świadczeń ustalonej po tym dniu,",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ryczałtu systemu zabezpieczenia związanego ze zwiększeniem ceny jednostki sprawozdawczej lub wartości taryfy świadczeń ustalonej po dniu 1 stycznia 2022 r.",

b) po ust. 4f dodaje się ust. 4g w brzmieniu:

"4g. W przypadku umowy, o której mowa w art. 159a ust. 1 ustawy, zmniejszenie współczynnika korygującego, o którym mowa w ust. 3, 4a, 4d i 4e, jest proporcjonalne do udziału w tej umowie ryczałtu systemu zabezpieczenia lub wartości świadczeń opieki zdrowotnej określonej dla szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć lub wartości świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, których dotyczy wzrost, o którym mowa w ust. 4f pkt 1-5.";

2) w § 42:

a) w ust. 1 wyrazy "ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy przez Prezesa Funduszu przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy lub szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określonych na podstawie art. 136c ust. 5, art. 146 ust. 1 pkt 2 lub art. 159 ust. 2 ustawy, nowe warunki obowiązują od dnia wejścia w życie tej zmiany, o ile świadczeniodawca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia wejścia zmiany w życie. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia.".

§ 2. [Termin stosowania niniejszego rozporządzenia w zakresie § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b]

1. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b rozporządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych od dnia 1 stycznia 2022 r.

2. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy lub szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określonych na podstawie art. 136c ust. 5, art. 146 ust. 1 pkt 2 lub art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokonanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na którą świadczeniodawca nie wyraził zgody, świadczeniodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem że złożył oświadczenie o jej wypowiedzeniu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64 i 91.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 437, 547, 696, 1548 i 2305 oraz z 2021 r. poz. 93, 1235, 1476, 1926 i 2175.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-01
  • Data wejścia w życie: 2022-02-09
  • Data obowiązywania: 2022-02-09

Dziennik Ustaw